Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği Bildiri Arşivi

| Mayıs 16, 2023 Tarihinde güncellendi
Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği Bildiri Arşivi

Elektromagnetik, Elektronik, İşaret İşleme, Fotonik ve Haberleşme hakkında ayrıca biyoloji ve tıp ile ilgili çalışmalar

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Emeği Geçen Kişilere Teşekkürler süper bir bilgi deposu daha 🙂

Mixed Signal Integration in Multi-layered Organic Substrates

Antenna and Propagation Effects on HF Ionospheric Studies

Terra-SAR-X and TanDEM-X two innovative Remote Sensing Stars for Space-borne Earth Observatioon

Observation of negative refraction and subwavelength focusing in metamaterials

Radio Frequency Micro-Electro-Mechanical Systems (RF MEMS)

Momentler Yöntemi ve Kapalı-Form Green Fonksiyonları karma yöntemindeki son gelişmeler

IGY Yere Yakın Uzay Bilimi’nin 50.Doğum yılı-IHY:Ortam Radyo Bilim ve Teknolojisi

Empedans Yüklü Paralel Plakalı Dalga Kılavuzlarından Düzlemsel Dalgaların Kırınımı

Geniş Ölçekli Pürüzlü Yüzeylerden Saçılım ve Yayınım Problemleri için Hızlı Yöntemler ve Uygu.

Açık ve Kapalı Yüzeylere Sahip Bileşik Geometrilerin Karma Alan İntegral Denklemi ile Çözümü

Bakışımsız Levhaya Periyodik Konulan Şerit ve L-Şeklindeki Metal İletkenlerin Frekans Seçici Yüzey Olarak Kullanımı

Bilişimsel Elektromanyetikte İç İçe Çözücülerin Etkin Öniyileştiriciler Olarak Kullanılması

Büyük İntegral Denklemi Problemlerinin Paralel Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle Çözümü

Çift negatif levha yüzeyine dik gelen elektromanyetik dalga için yansıma ve iletim katsayıları

Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemi için Paralel Seyrek Yaklaşık Ters Öniyileştiricisi

Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yönteminin Üç Boyutlu Karmaşık Yüzeylere Sahip Geometrilerin Çözümü içinParalelleştirme

Debye Türü Dispersif Dielektrik Malzeme ile Kısmen Doldurulmuş Dikdörtgen Kesitli Rezonatörlerde TM Modlarının Zaman-Frekans Analizleri

Diyelektrik Cisimllerin İteratif Çözümünde İntegral Denklemi Formülasyonlarının İncelenmesi

Dizi Tarafından Yönlendirilen Yüzey Dalgalarının Sonlu Düzlemsel Anten Dizilerinin Işıma/Saçılma Karakteristiklerine Etkileri

Elektrik Alan İntegral Denkleminin En Küçük Kareler Çözümü

Etkin Dielektrik Sabiti Kullanarak Çoklu Bağlaşık Askılı Şerit Hatlı Süzgeç Tasarımı

Fiziksel Optik Yaklaşımının Radon Dönüşümü Yorumu ile NURBS Yüzeyleri Üzerinden Radar Kesit Alanı Hesaplanması

Geç-Zamanlı Elektromanyetik Saçınım Verilerinden Page ve Wigner Dağılımları Kullanarak Hedef Sistem Kutuplarının Çıkarımı

Genetik Algoritma Kullanarak Tel Anten Tasarımı

İletken Yüzeylerin Geçici Elektromanyetik Tepkisi

Karmaşık Hedeflerin Yüksek Frekans Saçılım Problemlerinin Çok Seviyeli Fiziksel Optik Algoritmasıyla Çözümü

Kaydırılmış Frekansta İç Eşdeğerlik Kullanarak Çoklu Frekansta Elektromanyetik Saçılma Analizi

Log-Periyodik Antenlerin Dairesel Dizgelerinin Elektrik Alan İntegral Denklemiyle Etkin Çözümü

Metamalzemelerin İletim Hattı ile Analizi

MIMO Kablosuz Haberleşme Kanallarında Ortak Bağlaşımlı İnce Dipol Anten Dizileri

Periyodik Olarak Dielektrik Yüklü Dikdörtgen Dalga Kılavuzlarının İletim Özellikleri

Solak Metamalzemeler ile Radar Kesit Alanı Hesabı ve Optimizasyonu

Tabakalı Ortamda Bulunan Şeritten Saçınım Sinc Tipi Fonksiyonlar Kullanarak Moment Metot Çözümü

X-Bandında Oyuklu Dalgakılavuzu Rezonatörünün Uyarımı

Yansıtıcı Yüzeyler Kullanılarak Baz İstasyonlarında Yönlülüğün Arttırılması

Yarıklı Dalga Kılavuzu Anten Dizilerinde Anten Elemanı Modellemesi

Yüzey İntegral Denklemleri için Eksik LU Öniyileştiricileri

Approximate Wave Modeling of a Two-Dimensional Convex Dielectric Lens

Anten Elemanları Arası Karşılıklı Bağlaşımın İncelenmesi

Çok Katmanlı Silindir Yapılarda Kapalı Formda Green Fonksiyonları Kullanılarak Yarıkların İncelenmesi

Dairesel Dalga Kılavuzlarının 2 Boyutlu FDTD Yöntemi ile Modellenmesi

Düz İçbükey ve Dışbükey Yüzeylerden Yansıma için GO Yöntemi

E-Düzlem Sektörel Boynuz Anten Güç Bölücü

Elektromanyetik Sınır Değer Problemlerinin Düzgün Olmayan Ağlar ve Altı Yüzlü Sonlu Kenar Elemanları ile Modellenmesi

Faz Kaymalı Doğrusal Dizi Antenlerde Sıfır Noktalarının Kaydırılması ve Örüntünün Şekillendirilmesi

Homojen Olmayan Empedans Silindirinin Bi-Statik Saçılma Genişliği Paterninin Sentezi

İnce Tel Saçılma Problemlerinde Jonksiyon Koşullarının İncelenmesi

İnce Tel Yapılar için Zamanda Adımlama Yönteminin Newmark-Beta Formülasyonu ile Kararlılaştırılması

Kompleks Yapılarda Anten Analizleri

Kübik Elemanlarla Modellenen Homojen Olmayan Dielektrik Küreden Elektromanyetik Saçılma

Mikroşerit Yama Antenlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi

Mükemmel İletken Bir Düzlem Üzerindeki Homojen Olmayan Bir Tabakanın Bir Boyutlu Elektromagnetik Profilinin Belirlenmesi

Rao-Wilton-Glisson Temel Fonksiyonlarının Potansiyel İntegrallerinin Zaman Uzayındaki Analitik İfadeleri

TYAR İmgesinin Değiştirilmiş Yaklaşık Prolate Seri Aradeğerleyiciler Kullanılarak İyileştirilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemi Ağ Sonlandırılmasında Kullanılan Yerel-uyumlu ve Çok-merkezli Tamamen Eşlenmiş Katman Yaklaşımları

UMTS için Bir Yagi Benzeri Anten Tasarımı

Uyarlama Anten Dizilerinde Girişim Bastırma Performansının İncelenmesi

Yer Dalgasının Engebeli ve Karma Empedanslı Yüzey Üzerinde yayılımın spektral hızlandırılmı moment metodu ve parabolik denklem yöntemi ile analizi

Çift-Sağrılı Korna Antenlerin Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle Doğru ve Hızlı Elektromanyetik Benzetimi

Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ ile Optimum Kazançlı Piramidal Huni Antenlerin Tasarımı

BİYOLOJİ VE TIPTA ELEKTROMANYETİK
Bulanık Mantık Yöntemi Kullanılarak GSM BTS İstasyonları için Sağlık Zararlarının Değerlendirilmesi

50Hz Frekanslı Elektrik ve Manyetik Alanlara Maruz Kalan Çocuk Vücuduna İndüklenen Akım Yoğunluğunun Çözümlenmesi

Homojen Olmayan Manyetik Alanlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme için Kalıcı Mıknatıs Tasarımı

Homojen Olmayan Manyetik Alanlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Sisteminin Üç Boyutlu Uzayda Nümerik Modellenmesi

Manyetik Rezonans-Elektrik Empedans Tomografisinde (MR-EIT) Ayırt Edilebilirlik

Nano-Saniye Puls Elektrik Alanların ve Puls Plazmaların Biyolojik Hücreler Üzerine Etkisi

Kablosuz Algılayıcılar ve Ağlarının Tıbbi Bakımlarda Kullanılması

Dokuların Elektriksel İletkenliğinin Dokunmasız Yöntemlerle Görüntülenmesi İçin Yeni Bir Veri Toplama Sistemi

Dokuların Elektriksel İletkenliğinin Dokunmasız Yöntemlerle Görüntülenmesi :Canlı Hayvan Deneyi

Epileptik Diken Verilerinin İncelenmesi ve Manyetik Alan Benzetimi

Homojen Olmayan Ana Manyetik Alanda Manyetik Resonans Görüntüleme için Rf Sargısı Tasarımı

İnsan Beyninde Yayılan Korteks Depresyonun Biyomanyetik Alan Verileri Kullanılarak İzlenmesi

İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Beyin Görüntülerinin İncelenmesi

Kanser Tedavisinde Hipertermi Uygulaması

Manyetik Rezonans-Eletriksel Empedans Tomografisi ile Yön Bağımlı İletkenlik Görüntülenebilmesi için Geliştirilmiş Eşpotansiyel Yansıtması Tabanlı Özgün bir Görüntüleme Tekniği

Tanısal Ultrasonun Yumuşak Dokuda Oluşturduğu Geçiçi Sıcaklık Artışının Etkileri

EET’nin İleri Probleminin Elips Modelinde Analitik Yöntem ve Sınırlı Eleman Yöntemi (SEY) ile Çözümü

DALGA YAYILIMI VE UZAKTAN ALGILAMA
Bir Yapay Açıklıklı Radar Tekniği ile Odaklanmış Yere Nüfuz Eden Radar Görüntülerinin Elde Edilmesi

Elektromanyetik Zaman Tersinim İşlemi – Sonlu Tel Uygulaması

Radarla Uçak Sınıflandırmada Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı

Yapay Açıklıklı Radar Ham Veri Simülatörü

Gece Görüş Cihazından Alınan Görüntülerin İyileştirilmesi

B-Tarama Yere Nüfuz Eden Radar Görüntüleri için bir Odaklama Algoritması

Mobil Haberleşme Sistemlerinde Genişband-CDMA Performans Ölçümleri

Sismogram Kayıtlarında P ve S Dalgası Varış Zamanlarının Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Tespiti

The Diurnal Variation of the Atmospheric of Frequency 59.5 kHz observed at Agartala

Yüksek Dereceli Halkasal Gauss ve Düz Tepeli Işık Huzmelerinin Türbülanslı Atmosferde Yayılım Özellikleri

Yüzey Dalgası ile Aydınlatılmış Deniz Yüzeyindeki Cisimlerin Radar Kesit Alanlarının ZUSF Yöntemiyle Hesaplanması

Bina İçi Yayılımda Engellerin Zayıflama Karakteristiklerinin Işın İzleme Yöntemi Kullanılarak Modellenmesi

29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulmasının VLF Yayılımına Olan Etkileri

Dünya İyonosferinin F Katmanında Çarpışmalı Durumda R-T Kararsızlığı

Dünya İyonosferinin F Katmanında R-T Kararsızlığı ve Burulma Hız

Yüksek Güç Mikrodalga Kaynaklar; Dünya?nın Yeni Silahları

Hidrojen Plazma İçerisinde Dalga Bozulması; Elektrot Potansiyeli ve Basıncın Etkisi

ELEKTROMANYETİK GÜRÜLTÜ VE GİRİŞİM
Çok Kanalla Kaarmaşık İsaretlerin Yüksek Çözünürlükle Doğrudan Algılanması

Komşu ve Ortak Kanal Girişimi Altında Bluetooth?un Performans Hesabı

Kapasitif ve Anahtarlamalı Güç Kaynaklarında Yayılım ve İletim Gürültülerinin Deneysel Olarak Yayılım ve İletim Gürültülerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Yüksek Parazitsiz Dinamik Alanlı Düşük Genlik Bozulmalarına Sahip Sinyal Üretici Tasarımı ve Gerçekleşmesi

Ulusal RF Gürültü Standardı

ELEKTROMANYETİK METROLOJİ
Geçici Etki EMI-EMC Alınganlık Testlerinde Akım Ölçümü İçin Yeni Bir Yöntem

EMC/EMI simulations for Automotive Industry using a Time Domain Approach based on Finite Integration Technique

Dielektrik Örtülü Flanjlı Paralel Plaka Dalga Kılavuzunun İletken bir Silindir ile Etkileşimi

ELEKTRONİK VE FOTONİK
Kendinden Kalibrasyonlu Bir Kapasitif Algılama Düzeneğinin Modellenmesi ve Sıvı Seviyesi Ölçme Uygulaması

Çift Katlı Çıkıntılı Optik Dalga Kılavuzlarında Dalga Yayılımının İncelenmesi

Çoklu Kaotik Çeker Üreten DK-HSA Devresinde Parçalı-Doğrusal Fonksiyon Karakteristiğinin Bulanık Sinir Ağı Kontrolörü İle Elde Edilmesi

Karışık Soliton Darbe Kaynağının (HSPS) Mod-Kilitleme Aralığının Artırılması

SPICE Simulator Kullanarak Kazanç Anahtarlama Yöntemiyle Çok Kısa Süreli Darbe Üretimi

Farklı yapılara indirgenebilen genel profilli ışık kaynağı hüzmelerinin boşlukta yayılmasıyla oluşan ışık şiddeti

Pasif Mikrodalga ve Optik Araçların Çoklu Modların Girişimi Tekniği Kullanılarak Analiz ve Tasarımları

Düzlem Dalga Metoduyla Fonotik Band Boşluklaırnın Belirlenmesi

Anahtarlanabilir Yarık-Halkalı Bant-Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı

Sol-Elli Metamateryal Tabakanın Eşdeğer Devre Modeli

İYONOSFERİK RADYO YAYILIMI
A Comprehensive Study on Sumatra Earthquake

The gradual rise and fall of the level of atmospherics during rain and various cloud activities

Variation of 40 kHz Signal Level in Relation to Sunrise Sunset and Climatic Condition

Kızılötesi Bantta Deniz Ortamı Arkaplan Işımalarının Hesaplanması

Variations of correlation coefficients of solar 2800 MHz flux and geomagnetic activity for the propagation of radio signals in perpendicular directions

The Ionespheric Response during the passage seismic trigerred acoustic waves: Non-local analysis

Düşük ve Orta Enlemler için İyonkürenin F-Bölgesinde Kış anormalliğinin incelenmesi

Toplam Elektron Niceliği Öngörümünde Ardışık Benzekleme Tekniği

Yüksek Frekanslı Dalgaların Kısa Mesafelerde Alan Şiddetlerinin Ölçülmesi

İzotropik Olmayan İyonosferik Plazmadaki Dielektrik Kayıplar

MİKRODALGA ENTEGRE DEVRELER VE RF-MEMS
X Band Tek Tabanlı Mikrodalga Entegra Devre(MMIC) 7 Bit Faz Kaydırıcı Tasarımı

Aktif Uyumlandırılmıs Yükselteçli Mikroserit Anten Tasarımı ve Performans Analizi

Büyük Metamateryal Yapıların Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle İncelenmesi

Dairesel Mikroekranlı Hatların Quasi-Statik Analizinin Yapay Sinir Ağları ile Gerçekleştirilmesi

5.7 GHz E Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi Tasarımı

RF MEMS Yapılarının Vakum Testi için Pirani Gauge

Sandviç Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Analizleri için Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ Modelleri

Geniş Bantlı İletim Hattı Yüksek Güç RF Empedans Çeviricileri ve Balun Yapıları

Kuplajlı Hatlardan Oluşan Mikroşerit Balun Tasarımı: Analitik Hesaplama Bilgisayar Benzetimi ve Ölçüm

Paralel İletken Levhalar Arasına Yerleştirilmiş Dielektrik Rezonatörün Perturbasyon Çözümlenmesi

Pek Geniş Bant Anten Tasarımı ve İmalatı

RF MEMS Kapasitörler ile Rezonans Frekansı Ayarlanabilen Antenler

RF MEMS Teknolojisi ile Ayarlanabilir Empedans Uyumlama Devresi

RF MEMS Teknolojisi ile Kapasitif ve Metal-Metal Bağlantılı Paralel Anahtar Yapıları

RF MEMS Teknolojisi ile Tek Parçalı Faz Dizili Anten Yapısı

RF MEMS Teknolojisi Kullanılarak Tasarlanmış Ayarlanabilen Bant Geçiren Bağlanmış-Hat Süzgeç

Slabline Rezonatörler Kullanılark Üçlü Etkileşimli Tarak Hat Filtre Tasarımı

Tek kırmık 2.4-2.5 GHz (WLAN) ve 3.3-3.9 GHz (WiMAX) için çift-bandlı A-Sınıfı Güç Yükselticisi

TRL Kalibrasyonunda Uç Konumlandırması ve Geçişlerin Etkileri

Ultra Geniş Bant Yüksek Güçlü RF Güç Yükselteci

Vektör Modülatör MMIC Uygulama Devreleri

X-Band 20 Yollu Eş Fazlı Genlik Dağılımlı Kayıpsız Güç Bölücüsünün Mikroşerit Teknolojisi ile Tasarımı

RF MEMS Teknolojisi ile Yansıtıcı Dizi Anteni Tasarımı

Mikrodalga Entegre Devreler için Gerçel ve Sanal sonlu Frekanslarda Bir Çift İletim Sıfırlı Çift Band Mikroşerit Filtre Tasarımı

Sıfır AS’lı İkinci Harmonik Pompalamalı 5.8 GHz Mosfet Karıştırıcı Tasarımı

Eşdüzlemsel Dalga Kılavuzundan Mikroşerit Hatta Geçiş Üzerine Çalışmalar

Pasif Tekkapılıların Karışık Toplu ve Dağılmış Elemanlı Devre Modelleri

Eliptik ve Silindirik Kesitli Kuplajlı Şerit İletim Hattın Analizi

RADYO ASTRONOMİ
Günes fotosferinin arastırılmasında bazı görüntü islemleri

SİNYALLER VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ
Gezgin Haberleşme Sistemi Baz İstasyonu Anteni için Şekillendirilmiş Demet Sentezinin Klonal Seçme Algoritması ile Gerçekleştirilmesi

Lineer Çoklu-Anten Dizinlerinin Düzgün-Dağılımlı Rastgele Dalga-Gelim-Yönlerine Bağlı Averaj Maksimum-SIR Uzaysal-Filtreleme Bastırımı

Aktif RFID Sistemi Kullanarak İç Mekanda Yönlendirme

Serpiştirici Konvolusyonel Çarpım Kodlarının Performansı Üzerindeki Etkileri
Orhan Gazi A.Özgür Yılmaz

Aktif Analog Filtrelerde Eleman Değerlerini Belirleyen Bilgisayar Yazılımı

Artıklı Olmayan Doğrusal Düzensiz Dizilerde Dizi Aradeğerlendirme ile Geliş Açısı Tahmini Geliştirme

Bluetooth Sisteminde Look-Up Tablolarına Dayalı en Büyük Sonsal Olasılık Kod Çözücüsünün Başarıma Etkileri

Bulanık Sayı Fonsiyonlarının Kanal Kestirimi ve Kanal Denkleştirme Üzerine Etkileri

Çembersel Dizimlerden Doğrusal Dizimlere Eşleme ile Varış Açısı (DOA) Tahmini

Çok Girişli Çok Çıkışlı (MIMO) Sistemler için Bulanık Mantık Esaslı Uyarlanır Bir Kanal Denkleştirici

Çoklu İşleme Kazançlı Yaklaşık Eşzamanlı KBÇE’nin Performansı

Dikgen Çok-Taşıyıcılı DD-KBÇE?de Ortalama Güç Zayıflama Oranının BHO Başarımının Etkisinin Değerlendirilmesi

Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Çevrimsel Ön Takı Tabanlı Senkronizasyon Tekniğinin AWGN ve Rayleigh Sönümlü Kanallardaki Performansının İncelenmesi

Hareket Hızı ve Yankı Profilinin 3.Kuşak Hücresel Sistem Başarımına Etkisi

Kablosuz Dar-Alan Radyo Haberleşmesi İçin Bir Turbo Kodlayıcı Tasarımı

MUSIC Algoritması İle DOA Kestirimi İçin Düzgün Aralıklı Dairesel Anten Dizisi Optimizasyonu

Özilintisi İyi Karmaşık Eşzamanlama İşareti Aramak için Bir Yöntem

Radar Uygulamalarında Döngüsel Durağanlığa Dayalı İşaret Analizi ile Helikopter Tespiti

Radarla Hedef İzleme

Sönümlenmeli Ortamda OFDM İçin Tasarlanan MAP Kestiricisinin Başarım Analizi

Taşınabilir Uzaktan Sağlık İzleme Sistemlerine Yeni Bir Yaklaşım: Mobil Sağlık Danışmanı

Uydu Haberleşme ve Televizyon Yayıncılığı

Uzay-Zaman-Frekans Blok Kodlamalı OFDM

Video Görüntülerinde Örnek Tabanlı İçboyama Yöntemiyle Cisim Yok Etme

Video Görüntülerindeki Periyodik Gürültülerinin Yok Edilmesi

a-Sabitli Gürültülü Durumlar için Yapay Sinir Ağı Tabanlı Esnek Anahtarlamalı Karma Süzgeç

VoIP?de Ses Kalitesinin Analizi

Bramon ile ISDN Arayüzündeki Sinyalleşme Kanalının İzlenmesi

Telli-Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Türkiye Açısından İncelenmesi

Darbe Sıkıştırma Radarlarında Ardışık Hedef Eleme Yöntemi

Dikdörtgen Spiral Anten Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım

Doğrudan Sıralı Yayılı İzge Haberleşmesinde Yeni bir Boğucu İşaret Çıkarım Tekniği Uygulaması

Durağan Olmayan Gezgin İletişim Kanallarında LMS RLS ve SMI Adaptif Algoritmaların Başarımlarının Karşılaştırılması

Novel Implementation Method of Anticausal IIR Digital Filter Banks

Gauss Ortamda Sabit Yanlış Alarm Oranı (SYAO-CFAR) Radar Sezimi

IEEE 802.11a Standard Uyumlu RF Alıcı-Verici Alt-Blok Devrelerinin Gerçeklenmesi

İletişim Ağlarında Optimum Yük Dengesini Sağlamak için Link Ağırlık Değerlerinin Genetik Algoritma ile Bulunması

Kablosuz Haberleşme Teknolojisi Wimax?de Dünyadaki Durum

Sayısal Modülasyon Yöntemlerinin Spektral Etkinlikleri Bakımından İncelenmesi

Music Algoritması ve Öznitel Kaynaştırma Teknikleri Kullanarak Açı Değişimlerine ve Gürültüye Duyarlılığı Azaltılmış Yeni Bir Elektromanyetik Hedef Sınıflandırıcı

OFDM Sistemlerinde Arakiplenim Bozulmalarının Önceden Bozma Metodu ile Azaltılması

OFDM Sistemlerinde Kanal Dengeleme için Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması

Taşma İletişim Kuralının OMNet++ ile Benzetimi

UWB Kanallarda Yerel Çevresel Etkilerin Ölçülmesi

Uyarlanabilir Anten Dizisi Kullanan Yeni Dinamik OVSF Kod Tahsis Algoritması

Weibull Kargaşa Haritalı Radar Hedef Tespiti

Genelleştirilmiş Boyut Spektrumu Hesabının Karotid Atardamar Doppler Sinyallerine Uygulanması

Watershed Dönüşümü Kullanılarak Corpus Callosumun Bölütlenmesi

Akıllı Anten Algoritmalarının IEEE 754 Kayan Sayı Formatı ile FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi ve Performans Analizi

Akıllı Antenler için DSP Tabanlı Uzay Kod Korelatör Algoritması Gerçeklenmesi ve Performans Analizi

Kongre 2004

Network Methods in Electromagnetic Field Computation (Davetli Bildiri)

Electric Line Source Illumination of Lossless Left-Handed Cylinders – A Study of Near-Field and Far-Field Properties (Davetli Bildiri)

VLF Remote Sensing of Lightning-induced Effects in the Ionosphere and the Radiation Belts (Davetli Bildiri)

Extraction of GO and diffraction components from Physical Optics in terms of line integrations of equivalent edge currents by Modified Edge Representation (Davetli Bildiri)

Dalga Kılavuzları

Farklı Drude Materyalleri İle Dolu Paralel Levhalı Düzlem Dalga Kılavuzlarındaki Jonksiyon Süreksizlikleri

İki Katmanlı Dielektrik Tabana Sahip Alt ve Üst Korumalı Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

Alt ve Üst Korumalı Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Quasi-statik Analizlerinin Yapay Sinir Ağları ile Gerçekleştirilmesi

Periyodik Olarak Oluklu Dalga Kilavuzunun Spektrumunda Durdurma Bantlari

Uzaktan Algılama

Yapay Açiklikli Radar Mantiğini Kullanan Bir Yer Alti Radar Görüntüleme Algoritmasi

Deniz Tabanı Dokusunun Eğitimli Sinir Ağı Yöntemiyle Sınıflandırılması

İstanbul İli Marmara Denizi Kıyısal Alan Dokusu Değişikliklerin Landsat Uydu Görüntü Analizi ile Belirlenmesi

Numerik Methodlar 1

Çok Uzun Arazi Profillerinde Yayınım için Hızlı İntegral Denklem Çözümü: Ölçümlerle ve Mevcut Yayınım Modelleriyle Karşılaştırmalar

Spektral Hızlandırılmış Bi-Eşlenik Gradyan Stabilize Metodu ile Yayınım Analizi

Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yönteminin Büyük Elektromanyetik Saçılım Problemlerinin Çözümü için Paralelleştirilmesi

RWG Fonksiyonlarının Manyetik Alan İntegral Denkleminde Kullanılmasıyla İlgili Sorunlar

Elektromanyetik Sınır Değer Problemlerinin İkinci Dereceden Altı Yüzlü Sonlu Elemanlar İle Modellenmesi

Eğri Parçalı Moment Yöntemi ile Parabolik Sarmal Anten Çözümlemesi

Zaman Bölüşümlü Çift Yönlü Akıllı Anten Sistemleri İçin Uyarlamalı Doğrusal Tahmin Tabanlı Hüzme Şekillendirme

Yeniden Şekillendirilmiş Sierpinski Üçgen Anten Yaklaşımı

Manyetik Alan İntegral Denkleminde Lineer Temel Fonksiyonların Kullanımı

FDTD ve TLM Metodlarının Dikdörtgen Kesitli Dalga Kılavuzlarının Analizi Açısından Karşılaştırılması

Bakışımsız Aynalarda Filtre Özelliği

RF MEMS Anahtar Kontrollü Çoklu-Frekans Mikroşerit Anten

Sinir Ağları ve Bulanık Mantık

İletken Tabanlı Asimetrik Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Karakteristik Parametrelerinin Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ İle Hesaplanması

Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ Eklenmiş Tabu Araştırma İzleyicisi ile Hedef İzleme

Sürekli Parametreli Genetik Algoritma Yardımı ile Geniş Bantlı ve Çok Katmanlı Radar Soğurucu Malzeme Tasarımı

Akıllı Anten Dizileri ile Hedef İzlemede Yapay Sinir Ağları Kullanan Yeni bir Sistem

Hücresel Yapay Sinir Ağlarında Kümeleme Yöntemi ile Gürültü Temizleme Uygulaması

Myriad Filtrelerin Yapay Sinir Ağlari İle Kimliklendirilmesi

Nümerik Metodlar 2

Tel Yapilarin Kapali Zaman Alani Tekniği Kulanilarak Geçici Tepki Analizi

Dielektrik Levha üzerine Periyodik olarak Yerleştirilen Kare Helezonların Akım Dağılımının Bulunması

Bileşik Metamateryal Yapıların Sonlu Eleman Metoduyla Sayısal Analizi

Kanal Modelleme

İlintili Sönümlü Ortamlarda, Çoklu Girişimci Ve Gürültünün Varlığında Wishart Matrisleri İle Sinyallerin En İyi Birleştirilmesi

Hücresel İletişim Sistemlerinde Girişim İşaretlerinin Log-normal Toplanması

Akıllı Antenli Hücresel İletişim Sistemlerinde Kesinti Olasılığının Hesaplanması

Altunkan Hızal Özel Oturumu

Optimum Anten Dizileri

Büyük Anten Dizilerinin DFT?ye Dayalı Hızlandırılmış MoM Formülasyonu ile Etkin Analizi

İndüksiyon Teoremi ve Eşdeğerlik Teoremi ile İlişkisi

FMCW Altimetre Radar Sistemlerinde Sirkülatör Kullanımına Alternatifler

Endüstri-Üniversite İşbirliği ve ASELSAN Elektronik Harp Sistemleri

Haberleşme Sistemleri

Genişbant Erişim Telekomünikasyon Sistemlerinin Kullanım Kriterleri

Arama Kurtarma Çalışmaları İçin Geliştirilmiş Bir Gezer RF Algılayıcı Sistemi

OFDM Sistemlerinde Tepe Gücü / Ortalama Güç Oranının Seçici Eşleme Tekniği Kullanılarak Azaltılması

OFDM Sistemlerinde Sıkıştıma-Genişletme ve Kırpma Yöntemlerinin Birleştirilmesi ile Tepe-Ortlama Güç Oranının Düşürülmesi

IEEE 802.15.4 Zigbee Standardinin 2.4 Ghz Ism Bandinda Kapasite Analizi

Numerik Metodlar 3

Tamamen Eşlenmiş Katmanlarda Nedensellik ve Karşılıklılık İlkelerinin İncelenmesi (Davetli Bildiri)

Büyük Silindirler Üzerinde Faz Dizilimli Baskı Dipollerin İncelenmesi İki Benzer Yöntemin Karşılaştırması

Elektromanyetik Problemlerin Frekansa Bağlı Çözümlerinin Matris Kalem Yöntemi ile Dışdeğerlemesi

Parabolik Yansıtıcı Antenler için Açıklık Aydınlatma ve Kenar Yuvarlatma Etkilerinin Analizi

Lineer Üçgen Elemanları İçeren Sonlu Eleman Ağının Dörtgen Elemanlar Kullanılarak İnceltilmesi

Dielektrik ve İletken Silindir Yüklü Yarıklı Paralel Levha Dalga Kılavuzlarından Işıma

Düzlemsel Elektromagnetik Dalgaların Empedans Yüklü Bir Paralel Plakalı Dalga Kılavuzundan Kırınımı: Hibrid Formülasyon Yaklaşımı

Düzlemsel Elektromagnetik Dalgaların Empedans Yüklü Bir Paralel Plakalı Dalga Kılavuzundan Kırınımı: Matris Wiener-Hopf Yaklaşımı

Gauss Demetiyle Aydınlatılmış Gömülü Silindirik Cisimlerin Cebirsel Yeniden Yapılandırma Yöntemiyle Görüntülenmesi

Solenoidal Eşlenmiş Dejenere Kavite Modlarının Zaman Domeni Salınımları

Fiziksel Optik İntegralinin Radon Transformu Yorumu

Eksenel Simetrili Dairesel Şeritlerden Dalga Kırınımı için Analitik Regülerleştirme Yöntemi

Dalgalar ve Plazma- Radyoastronomi

Güneştacı Deliğinde Dalga ? Parçacık Etkileşimi

Atarcaların Sentetik Işınım Gücü Fonksiyonu

Kozmik Gama Işin Patlamalri?nin Farkli Elektromanyetik Bantlardaki Ardil Işima İstatistiği

Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik

Dahili Bobinlerin En İyi İçsel Sinyal/Gürültü Oranı Kullanılarak Değerlendirilmesi (Davetli Bildiri)

Manyetik Rezonans-Elektriksel Empedans Tomografisi MR-EIT İçin Geliştirilen Görüntüleme Algoritmasının Performansının Yön Bağımlı

İletkenlik Durumu İçin İncelenmesi

Magnetik Rezonans Görüntülemede FDTD Yaklaşımı

Günlük Cep Telefonu Kullaniminin İnsan Sağliğina Olan Etkilerinin İstatistiksel Olarak Araştirilmasi

Fotonik 1

Fotonik Kristallerin Fiziği ve Uygulamaları (Davetli Bildiri)

Mikrodalga Düzlemsel PBG Yapıların Analizi ve Uygulamaları

Yarıiletken Planar Çift Farklı Yapılı Lazerlerde Elektrik Alan Parametrelerine Göre Temel Tasarım Düşüncesi ve Hesaplama Prosedürü

Bazı Endüstriyel Elektrik ve Manyetik Alanlara Maruz Kalmada Etkilenme Seviyelerinin Belirlenmesi

Kalp Pillerinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Esnasında Yarattığı Sıcaklık Artışı

İndüklenmiş Akım Manyetik Rezonans-Elektriksel Empedans Tomografi

Ayrık Wavelet Dönüşümü Kullanılarak Ses Sinyallerinde Kayıt Sırasında Oluşan Gürültünün Minimize Edilmesi

Yapay Görmeye Dayalı Gerçek Zamanda Ateş ve Alev Tespiti

Uzay-Zaman Kodlanmış CDMA Sistemlerinin Başarımı

Üçüncü Nesil Kablosuz CDMA için Uyarlamalı Anten Dizilerinin Aşağı Bağlantı Parazit Analizi ve Sistem Kapasitesi

3. Nesil Haberleşme Sistemlerinde Kullanılan Akıllı Anten Algortimalarının Yazılım Radyo Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

CoolMOS Üçüncü Nesil Güç Transistörlerinin Elektromanyetik Girişim Başarımının Deneysel ve Benzetimle Karşılaştırmalı Analizi

Green İşlevinin ?Extraordinary? ve ?Ordinary? Dalga Biçemleri için Çözümü

İşaret İşleme

The Fractional Fourier Transform and Wave Propagation (Davetli Bildiri)

Seçici Sönümlemeli Kanallarda Çoklu Anten Sistemi İçin RLS ve LMS Esaslı Uyarlanır Denkleştiriciler

LMS Adaptif Dizi Anten Algoritmasının Sabit Noktalı Sayısal İşaret İşleyici Uygulaması

Ektopik Atımlar ve Kayıp Veri İçeren HRV Sinyallerinin Gerçek Zamanlı Spektral Analizi

Cdma2000 Yukarı Bağlantı için Akıllı Anten Algoritmalarının Değerlendirilmesi

Uyarlanabilir Akıllı Anten Algoritmalarının Yuvarlanır Nokta Dsp Üzerinde Gerçekleştirilmesi Ve Karşılaştırılması

Hedef Tanima İçin Sinyal İşleme Yöntemleri İle Bantgeçirici Elektromagnetik Geri Yansima Ölçüm Analizi

GSM Sistemi Akıllı Antenlerinde LMS Algoritmasının Kullanılması

Özel Amaçlı Antenler

Single Layer Waveguide Slot Arrays for Ultra-Low Cost Wireless Access Systems

Fibonacci Fraktal Ağaç Antenler

Bölge Ürün Tekniği ile Kısmi Dielektrik Yüklü Horn Anten Analizi

Yere Nüfuz Eden Darbe Radarı için Geniş Bantlı Anten Tasarımları

Dielektrik Cisimlerin Tespiti için Geniş Frekans Bantlı Yere Nüfuz Eden Radar Tasarımı

Hücresel Haberleşme

GSM?de Frekans Atama Problemleri Ve Çözüm Algoritmaları

Sabit Genişbant Kablosuz Sistem Tasarımı için Planlama Metodu ve Yazılımı

Hücresel Haberleşme için Önerilen Dalga Yayılım Modellerinin Ülkemiz Koşullarında Uygulanabilirliklerinin Araştırılması

Yoğun Yerleşim Alanları İçinde Elektromanyetik Dalga Yayılımı Ölçüm Sonuçlarının Bazı Ampirik Modeller İle Karşılaştırılması

Yere Girişmli Radarda K-Dağılımlı Kargaşaya Karşı CA-CFAR Algılama

Mikroşerit Antenler 1

Kapalı-Form Green Fonksiyonları ? Yöntem, Sorunlar ve Uygulamalar (Davetli Bildiri)

Sonlu Dielektrik Katmanı ve Yer Düzleminin Mikroşerit Antenin Giriş Empedansına Olan Etkisi

RF MEMS Teknolojisi İle Rezonans Frekansı Ayarlanabilir Mikroşerit Yama Anten

Farklı Yarık Şekilli Çift-Frekanslı Mikroşerit Yama Anten Yapıları

Mikrodalga Elektroniği 1

Kompleks Zarflı Sinyallerin Alternatif Çok Tonlu Gösterimi ve İleribesleme Sistemlerine Uygulamaları

Diyot-Tabanlı Parçalı-Doğrusal Çıkış Fonksiyonunun Kullanıldığı DK-HSA Devresinde Çoklu Kaotik Çeker Yapılarının Deneysel Olarak Gerçekleştirilmesi

Farkli Üniversal Aktif Eleman Tabanli 4D Kaotik Osilatörlerin Gerçekleştirilmesi Ve Frekans Performanslarının Karşılaştırılması

Kompozit Sağ-Sol El İletim Hattı ile Geniş Yalıtım Bantlı 3dB Güç Bölücü/Birleştirici

RF MEMS Teknolojisi İle Mikroşerit Ve Eşdüzlemsel Dalga Kilavuzu Hat Üstünde Paralel Anahtar Yapıları

İyonosferik Radyo Yayılımı

Effect of Upper Atmosphere on Terrestrial and Earth Communications : Near Earth Space Dimension in Turkey Since 1960?s Concerning Ionospheric Radio Propagation (Davetli Bildiri)

Eğik Yayilan HF Radyo Dalgasının İyonosferik Plazma Parametrelerine Bağlı Sönümü

Atmosferde Erime Katmanının Radyo Dalgalarına Etkisi: Yansıtırlık ve Sönümlenme

GPS Sinyalleri ile İyonosferin İstatistiksel Özelliklerinin Belirlenmesi

İstenen Periyod İçin Düzgünleştirilmiş TEC Kestirimi

Yüksek Frekanslı Dalgaların Alan Şiddetlerinin ITU ?uyumlu Ölçüm Sistemi ile Ölçülmesi

Saçınım ve Kırınım

Eğik Gelen Düzlemsel Dalgaların İki Empedanslı Kamadan Kırınımın Bir Özel Durumu İçin İncelenmesi

Fiziksel Optik Yöntemi İle Radar Kesit Alanı Hesaplamalarında Geniş Düzlem Plakalar İle Modelleme

Üç Boyutlu Parabolik Yansıtıcı Anten Sisteminin Kırınımın Fiziksel Teorisiyle Analizi

Sonsuz Uzun Bir Empedans Silindirinden Geriye Saçılan Alanın Yüzey Empedansına Göre Minimizasyonu

Düzlemsel Elektromanyetik Dalgaların Periyodik Bir Empedans Yüzeyinden Saçılması

Düzlemsel Dalgaların Soğuk Plazma İçerisindeki Mükemmel İletken Yarım Düzlemden Kırınımına İlişkin Sınır Değer Probleminin Çözümü

Simulation of Multi-Mode Feed Horns ans Telescope Beams for the ESA Planck Deep-Space CMB Misson

Fotonik 2

Kablosuz Optik Haberleşme Sistemlerinde Dalga Boyu Çeşitlemesi

Yb3+ İterbiyum ile Hassaslaştırılmış Er3+ Erbiyum-Katkılı Fiber Kuvvetlendiricilerin Sıcaklık Bağımlı Modellenmesi

Karışık Soliton Darbe Kaynağının Şiddet Modülasyonu (IM)

Mod-Kilitli Karışık Soliton Darbe Kaynağının Bağıl Şiddet Gürültüsünün RIN Azaltılması

Mikroşerit Antenler 2

Siralanmiş Mems İletim Hatlari İçin Yeni Bir Model

Mikroşerit Antenlerde Bandın Arttırılması için 2-Fetli Negatif Endüktans Kullanarak Empedans Uyumlandırma Tekniğinin İncelenmesi

Çift Band Yama Anten Tasarımı

Dairesel Mikroşerit Antenlerin Giriş Direncinin Yapay Sinir Ağları İle Hesaplanması

Alçak Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarimi, FDTD Analizi Ve Gerçekleştirilmesi

Mikrodalga Elektroniği 2

Yüksek Teknoloji Mikrodalga Transistörleri Ve Minimum L ? C Elemanlı Uydurma Devreleri

RF/Mikrodalga Düzlemsel İletim Hatlarının Yapay Sinir Ağı ile Analiz ve Sentezi

Bir Mikrodalga Transistorunun ?Bulanık Mantık Sistemi? ile Modellenmesi

Self Excitation of a Chain of Gunn Diodes Connected by Transmission Lines

Kod Bölüşümlü Çoklu Erişim (CDMA),

Çok Kulanıcılı DS-CDMA Demodulasyonunda Genetik Algoritma İle Desteklenen Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağı Uygulaması

Rayleigh Sönümlenmeli Kanallarda 2-Boyutlu RAKE Alıcıların Başarımı

CDMA Sisteminde Bulanık Mantık Yöntemiyle Güç Kontrolü

3. Nesil Sistemler için Eko İstatistikleri ve TIRMIK Alıcıların Başarıma Etkisi
Kongre 2002

Dış Elektromanyetik Ortam Altında Fark Mod Akımı Ölçümleri İçin Gürültü Akım Probunun Geliştirilmesi

Asılı ve Ters Mikroşerit Hatlar için Efektif Dielektrik Sabitlerinin Yapay Sinir Ağı Modelleri

Bir Kübik Kavitenin TE Rezonans Modunda Uyarılması İçin Kaynak Yerinin Belirlenmesine Yeni Bir Yaklaşım

Yapay Sinir Ağları İle Eş Düzlemli Silindirik Dalga Kılavuzlarının Quasi-Statik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

İçbükey İletken Bir Yüzeyin Kenarından Kırınan Elektromagnetik Dalgaların Fiziksel Optik Yaklaşımıyla Asimptotik Hesabı

Farklı Öğrenme Algoritmaları Kullanılarak Eğitilen Yapay Sinir Ağları ile Elektriksel İnce ve Kalın Dikdörtgen

Dikdörtgen Mikroşerit Antenin Işıma Alanının ve Besleme Kablosuna Gösterdiği Empedansının Yeni Bir Yöntemle İfadeleri

Eşit Aralıklı Olmayan Doğrusal Anten Dizilerinde Demet Şekillendirme Sentezi için Karınca Koloni Optimizasyon Algoritması ile Performans İyileştirme

Cisimlerden Yüzey Dalgası Yansıması için Radar Kesit Alanı Hesapları

Mikroşerit Antenlerin Rezonans Direncinin Hesaplanması

Yapay Sinir Ağları ile Optimum Kazançlı Piramidal Huni Antenlerin Tasarımı

Doğrusal Anten Dizisinin Parametre Değerlerinde Yapılan Yuvarlatma Hatalarının Dizi Diyagramına Etkileri

İletken Rastgele Kesitli Bir Dalga Klavuzunun Dalga Yayılım Modlarının Belirlenmesi

Yarı Boş Uzayda Skaler Dalgaların Sonsuz İnce Yumuşak Bir Halkadan Saçılması

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Yüzey Dalgalı HF Radar Sistemleri için Dar Düşey ve Yatay Hüzmeli Dizi Anten Tasarımları

Hatlar Arasındaki Kuplajın Zaman Domeni Sonlu Farklar (ZDSF) Yöntemi Kullanarak Hesaplanması ve

Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması

Çift Katlı Örgü Tipi Koaksiyel Ekranlarda Optimizasyon

Hızlı Bozunum Propogasyon Ortamındaki Düzgün Dairesel Dizili Smart Antenlerin Uzay ve Zaman Korrelasyon Karakteristiği

Düzlemsel Dalgaların Kalınlıklı bir Empedans Yarım Düzlemi ile Yarısonsuz bir Dielektrik Tabaka Ekleminden Kırınımı

Silindirik Yumuşak ve Sert Yüzeyli Bakışımsız Dalga Kılavuzlarında Mod Değişimi İçin Admitans Tayini

Gezgin İletişim Sistemlerinde Adaptif Hüzme Şekillendirme

Akım Taşıyan İletkenlerde Oluşan SLF Elektromagnetik Alanların Etkileri

Ses Dalgalarının Iç Yüzeyinin Bir Kısmı Yutucu Tabaka ile Kaplanmış Dairesel Silindirik Bir Borudan Radyasyonu

Empedans Yüklü Paralel Levhalı Dalga Kılavuzundan Düzlemsel Dalgaların Kırınımı

İzotropik Olmayan Dairesel Halka Mikroşerit Yapıların İncelenmesi İçin Birleştirilmiş Model Yaklaşımı

Sonlu Yer Düzlemi ve Dielektrik Katmanı Üzerine Yerleştirilmiş Mikroşerit Antenlerin Analizi

Silindirik Anten Dizilerinin Mobil İletişimde CDMA Sistem Performansına Etkileri

Dizi Antenlerde Değişik Akım Ağırlıklamayla Elde Edilen Demetlerin Karşılaştırılması

RF MEMS Teknolojisi ile Faz Dizili Anten

RF MEMS Teknolojisi ile Mikrodalga Faz Kaydırıcıları

RF MEMS Teknolojisi ile Ayarlanabilir Empedans Uyumlama ve Güç Bölücü Devreleri

Anten Uygulamaları İçin Yeni MEMS Anahtar Yapıları

Cep Telefonlarının İnsan Kafasında Endüklediği Özgül Soğurma Oranının Sayısal Hesabı

Elektromanyetik Benzetim Ortamında Genetik Algoritmalar Kullanarak Geniş Bantlı Log-Periyodik Anten Dizgesi Tasarımı

Elektromanyetik Saçınım Problemlerinde Elektrik Alan, Manyetik Alan ve Birleşik Alan İntegral Denklemleri

Sonsuz İletken Düzlem Ortamında Elektromanyetik Momentler Metodu

(C) İşaretler ve Sistemler (Signals and Systems)

En Küçük Kareler Yöntemi ile Zaman-Frekans Analizi

Ayrık Kesirli Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü

İkili Doğrusal Zamanla Değişen Sistemlerin Chebyshev Dizisi Yaklaşıklığı ile Çözümü

Süreç Gürültüsü Bulanık Mantıkla Belirlenen Olasılıksal Veri İlişkilendirme Süzgeci ile Hedef İzleme

Sürekli Faz Modülasyonlu- Kaynak/Kanal Kodlamalı Sistemlerin Sönümlemeli Ortamlarda Hata Başarımı

Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon İçin Tekrarlamalı Uzay-Zaman Kodlama

Dikgen Frekans Bölüşümlü Çoğullama (OFDM) Sisteminin Düz ve Hızlı Sönümlemeli Kanallarda Başarım Analizi

Kısmi Yanıtlı Sönümlemeli Kanallarda Kafes Kodlamalı Modülasyon İçinUzay-Zaman Kodlama

2-B Arma Sistem Tanımlama İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı

2-Boyutlu Dik Kafes Süzgeç Yapısı Kullanılarak Uyarlamalı Volterra Süzgeci Gerçekleştirilmesi

Türkçe Elyazısı Tanıma Sistemlerinde Öznitelik Çıkarma ve Sınıflandırma Yöntemlerinin Karşılaştırması

Ses İşaretlerinin Yapay Sinir Ağları ile Tanınması ve Kontrol İşlemleri için Kullanılması

(D) Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)

Tek OTRA Kullanılarak Yeni Paralel Immitans SimülatörlerininGerçekleştirilmesi

Aktif Eleman Karakterizasyonunu Kullanarak Bilgisayar Destekli Mikrodalga Kuvvetlendirici Tasarımı

Mod-kilitli Karışık Soliton Darbe Kaynağının Bağıl Şiddet Gürültüsü

Gürültünün Mod-Kilitli Lazerlere Etkisi

Bir ve İki Boyutlu Fotonik Kristal Yapılarının Yansıma Katsayılarının Hesaplanması

Eviren ve Evirmeyen Tipi İkinci Kuşak Akım Taşıyıcılarla Tasarlanmış Süzgeçler

Anten Dizilerinde Adım Evre Kaydırıcılarının Işınım Demetine Etkisi

Akım Taşıyıcı Tabanlı Distorsiyonmetre Gerçeklenmesi

Değiştirilmiş Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı (MCCIII) Tabanlı Tümgeçiren Süzgeç Yapıları

5.2GHz – 5.8GHz Bandı İçin Ön Güç Kuvvetlendiricisi

HIPERLAN/2 için Yüksek Verimli Güç Kuvvetlendiricisi Tasarımı

İkinci Kuşak Akım Taşıyıcı İle Haberleşme Süzgeçlerinin Tasarımında Yeni Olanaklar

0.35µm SiGe BiCMOS Prosesi ile HIPERLAN için Halka Tipi Dördül Lokal Osilatör Tasarımı

2.4 GHz ISM Bandında Çalışan Bluetooth Sistemiyle IrDA sisteminin Karşılaştırılması

(E) Elektromagnetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)

Yüksek Gerilim Hatlarının Radyo Girişim Gerilimi Düzeyi

Baskı Devre Seviyesinde Elektromanyetik Girişimin Önlenmesi İçin Filtre Tasarımı

Temel Yarıiletken Devre Elemanlarındaki Elektromanyetik Girişim Etkisinin Simülasyonu

Dönüşüm Uzayı Tabanlı Uyarlanır Süzgeç ile SWHF Radarda Deniz-Kargaşasının Bastırılması

Ortak-Kanal Hücreleri Akıllı Anten Kullanan Hücresel Sistemlerde Girişimin Azaltılması

OFDM Sistemlerinde Kanal Denkleştiriciler ve Başarım Analizleri

Elektromanyetik Uyumluluk Benzetimleri

(F) Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Propagation and Remote Sensing)

Bina İçi İletişimde Propagasyonun Modellenmesi

ERS-1 SAR Uydu Görüntülerinden Türetilen Doku Parametrelerinin Eğitimli Sinir Ağı Yöntemiyle Sınıflandırılmasıyla

1992-1995 Zaman Aralığında İstanbul İlindeki Kentsel Değişikliklerin İzlenmesi

Troposferdeki Elektromanyetik Yayılımının Hesaplanmasında Fourier Adımlama Yönteminin Başarımının İncelenmesi

Dikdörtgen Biçimli İçi Boş Dalga Kılavuzlarında Darbe Yayılımının Zaman Domeninde İncelenmesi

Yüksek ve Geniş Arazi Şekillerinin Varlığı Halinde Yer Dalgası Yayılımı ve Sistem Kayıpları

İleri-Geri Yöntemi ile Tek Boyutlu Arazi Kesitlerinde Dalga Yayılımı

Eşlenik Gradyan Metodu İle Tek Boyutlu Arazi Kesitlerinde Dalga Yayılımı

ENVISAT Uydu Verisi Desteği Kazanmış iki MAM Projesinin Tanıtımı

ENVISAT Uydu Verisi Desteği Kazanmış ?Türkiye?de ENVISAT Uydu Verileri İle Taşkınların Takibi? MAM Projesinin Tanıtımı

Uzaktan Algılama Görüntülerinin Bölütlenmesi

Bluetooth ve WLAN Arasındaki Girişimin Yayılım Özellikleri Bakımından İncelenmesi

Mobil Haberleşmede Yeni Bir Çatı Modeli

Adaların Varlığı Halinde Yer Dalgası Yayılımı

Bistatik Yapay Açıklıklı Radarlarda Genetik Algoritma ile Hedef Konumunun Tespiti

Mikrodalga Radyo Linklerinde Değişik Koşullar Altında Nümerik Analizi İçin Yazılım Geliştirilmesi

Dalga Yayılımı İçin Bir Yeni Bikarakteristik FDTD Metodu

Yere Nüfuz Eden Radarların Elektromanyetik Benzetimler

GPOF Yöntemiyle Radar İşaretinin Kutuplarının Bulunması

GaS Monokristalinde Akustik Dalgaların Yayılma Özellikleri

ERS-2 Raw Datası için Dönüşüme Dayalı Sıkıştırma

Yüzey Dalgalı YF/ÇYF Radarları ve Tümleşik Gözetleme Sistemlerinin Türkiye’de Kullanım Alanları

(G) İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)

Küresel İyonosfer Haritaları Kullanılarak Günlük Ortalama İyonosferik Toplam Elektron Miktarının Kestirimi

Yer Bağımlı Toplam Elektron Miktarı (TEC) Genlik Dalgalanma İndisi ile İyonosferik Bozan Etkenlerin Kestirimi

İyonküre Plazması İçinde İlerleyen (HF) Dalgaların Faz ve Grup Hızlarının Yansıma Noktalarında Elektron Çarpışmalarından Etkilenmesi

İyonküre Tabaka İletkenliklerinin Günlük ve Mevsimsel Değişimleri

İyonosfer Kargaşası ve Yüzey Dalgalı Monostatik HF Radar Sistem Başarımına Etkileri

Doğrusal Olmayan Bazı Süreçler İçin Sinirsel Ağ Tabanlı Yaklaşımlar

Toplam Elektron Yoğunluğu Değerlerini Sinirsel Ağlar Kullanarak Öngörüde Bulunma

Jeomanyetik Aktivitenin İonosferik Kritik Frekans FOF2?nin Günlük Sapma Modelleri Üzerine Etkileri

Erciyes Üniversitesi ERT-5 Radyo Teleskopu Çalışmaları

Gamma Işın Patlamalarının Dağılım Özellikleri

Gama Işın Patlamalarının Radyo, Optik ve X-Işın Ardıl Işıma Gözlemleri İstatistiği

(K) Biyoloji ve Tıpta Elektromagnetik (EM in Biology and Medicine)

Tomografik Görüntülemede Filtreli Ters İzdüşüm Algoritmasının Paralel İşlenmesi

Verimli Bir Demetleme Yöntemi İle Ultrasonik Görüntüleme

Ultrasonik Görüntülerin Artımsal Yapay Sinir Ağı ile Bölütlenmesi

Mikrodalgalara Maruz Kalan Biyolojik Dokular İçin Bir Termal Model Analizi

(A)Elektromagnetik Metroloji (EM Metrology)

Anten Kalibrasyon Metodları ve Karşılaştırmaları

Manyetik Ölçümlerde Zaman Ölçekleri

(B) Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)

Dairesel Dizi Antenler İçin Pratik Bir Uyum Tekniği

Bakışımsız Levhada Menderes Biçimli Polarizör

Tel Yapıların Geçici Tepki Analizi

Sierpinski Gasket Fraktal Anten Analizi

GSM Anten Direği Karakteristik Empedansının Hesabı

http://www.ursi.org.tr/birincikongre.htm URSI-Türkiye 2002 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı
http://www.ursi.org.tr/ikincikongre.htm URSI-Türkiye 2004 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı
http://www.ursi.org.tr/2006-Kongre URSI-Türkiye 2006 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı
http://www.ursi.org.tr/2006-Kongre/ ongre 2006

Tüm dosyalar için alternatif linkler;

uluslararasi-radyo-bilimleri-birligi-bildiri-arsivi-dw-link

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/04/15 Etiketler: , , , , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir