Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

| Mayıs 14, 2023 Tarihinde güncellendi
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Elektronik,Elektrik,Kimya farklı dallarda bir çok konuda bilgiler süper bir kaynak Emeği Geçen kişilere Teşekkürler

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Sahibi / Owner
Prof. Dr. Kadri YAMAÇ
Gazi Üniversitesi Rektörü
President of Gazi University

Genel Yayın Yönetmeni / General Publication Director

Prof. Dr. İbrahim GÜRER
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
Dean of Faculty of Engineering & Architecture

Editör / Editor-in-Chief
Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA
Makina Mühendisliği Bölümü

Dept. of Mechanical Engineering

Yardımcı Editörler/Associate Editors
Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN

Prof. Dr. Can HERSEK

Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
Doç. Dr. İbrahim USLAN
Yrd. Doç. Dr. Timur AYDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Özgür ANIL

Yayın Danışma Kurulu / Editorial Advisory Board

Prof. Dr. Süleyman SARITAŞ (TOBB-ETU)
Prof. Dr. Yücel ERCAN (TOBB-ETU)
Prof. Dr. Mecit SİVRİOĞLU
Prof. Dr. Bedri TUÇ
Prof. Dr. Selçuk GÜÇERİ (Drexel Univ., USA)
Prof. Dr. Tekin GÜLTOP
Prof. Dr. Hüsnü CAN
Prof. Dr. Ergin ATIMTAY (METU)
Prof. Dr. Murat SAATÇİOĞLU (Ottawa Univ., Canada)
Prof. Dr. Cengiz TAPLAMACIOĞLU
Prof. Dr. Müzeyyen SARITAŞ
Prof. Dr. Erdem YAZGAN (Hacettepe Univ.)
Prof. Dr. Nihat BİLGÜTAY (Drexel Univ., USA)
Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Prof. Dr. İ. Burhan TÜRKŞEN (TOBB-ETU)

Prof. Dr. Gündüz ULUSOY (Sabancı Univ.)
Prof. Dr. Sebahat ERDOĞAN
Prof. Dr. Gülşen DOĞU
Prof. Dr. Hüseyin OĞUZ (Ankara Univ.)
Prof. Dr. Dilhan M. KALYON (Stevens Inst. Tech., USA)
Prof. Dr. Ziya UTKUTUĞ
Doç. Dr. K. Kutgün EYÜPGİLLER (ITU)
Prof. Dr. E. Feral EKE
Prof. Dr. Zekiye YENEN (YTU)
Prof. Dr. Sezai DİNÇER
Prof. Dr. Mehmet AKŞİT (Twente Univ., Netherlands)
Prof. Dr. Cetin M. SONSINO (Lbf, Germany)

   

Teknik Sorumlu / Technical Assistant
Yrd. Doç. Dr. Yusuf USTA
Dr. Nureddin DİNLER

Asistanlar / Assistants

Sekreterya/Secretary
Meriç SAYIN

 

Web Sorumlusu / Web Assistant

Oktay YILDIZ

1986

Nikel Oksit-Bakır Oksit Sisteminde Faz Bağıntıları
Phase Relations in the System Nickel Oxide Cupric Oxide
DolguIu Kolonlarda Katı Sıvı Kütle İletimi
Solid-Liquid Mass Transfer in Packed Beds
Aşağı Doğru Paralel Akımlı Çalışan Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Akım Şekilleri
A Review on Flow Pattern in Trickle Bed Reactors
Gelişmiş ve Gelişmemiş Sanayiler Arasındaki Farkın Sebebi – Kalite Kontrol
Quality Control – The Factor Causing an Industry to be considered Developed or Underdeveloped
Savrun Fayı Batısında Yer Alan Taşköprü (Kadirli) – Akçaluşağı – Zincirlikuyu (Kozan) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi
Malıboğazı (Kalecik-Çandır) Çevresindeki Bazı Piroklastik Kayaçların Sedimanter Petrografisi
The Sedimentary Petrography Some Proclastic Rocks around the Malıboğazı (Kalecik-Çandır)
Hidrür Oluştunna Tekniği ile Toprakta Eser Selenyum Miktarı tayini Tayini
Determination of Trace Selenium Concentrations in Soil by Using Hydride Generation Technique
Malıboğazı (Kalecik-Çandır) Magmatitlerinin Petrografisi ve Dokusal Analizi
The Texture and Petrography Ana1ysis of the Malıboğazı (Kalecik-Çandır) Magmatic Rocks

Aktif Soda Gözeneklerinde Etkin Difüzyon Sabiti ve Bükümlülük Faktörünün Bulunması
Determination of Effective Diffusivity and Tortuosity in Activated Soda Pellets
Zn-Al-Cu Üçlü Alaşımında Faz Dönüşümleri
Phase Transformations in Ternary Zn-Al-Cu Alloy
Ürünün Otomasyon İçin Tasarımlanması
Designing the Product for Automation
Elazığ Kuzeydoğusunda Eosen Derin Deniz Konglomeralarının Sedimentolojik İncelemesi
The Sedimantologycal Study of the Eocene Deep Sea Conglomerates Formed At the Northeastern Elazığ
Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Aşağı Doğru Paralel Akım Şartlarında Katı-Sıvı Kütle İletimi – I (Sıvı Akım Hızının Etkisi)
Solid-Liquid Mass Transfer in Packed Beds with Concurrent Gas-Liquid Downflow – I (Effect of Liquid Flow Rate)
Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Aşağı Doğru Paralel Akım Şartlarında Katı-Sıvı Kütle İletimi – II (Gaz Akım Hızının Etkisi)
Solid-Liquid Mass Transfer in Packed Beds with Concurrent Gas-Liquid Downflow – II (Effect of Gas Flow Rate)
Çubuk I (Ankara) Baraj Gölünde Depolanan Sedimentlerin Sedimentolojisi ve Mineralojisi
The Mineral and Sedimentary Deposits Which Settle to the Bottom of Ankara Çubuk I Dam Lake
Fosforik Asitten Yan Ürün Olarak Uranyum Kazanılması
An Outlook to Recovery of By-Product Uranium from Phosphoric Acid
Çimenkuyu-Güçler (Karaman) Yöresinin Jeolojisi
Geology of the Çimenkuyu-Güçler (Karaman) Region Süleyman Pampal

1987 Sayı 2

Aşağı Doğru Paralel Akımlı Üç Fazı Kule Reaktörlerde Katı-Sıvı Temas Etkinliği
Solid Liquid Contacting Efficiency in Trickle-Bed Reactors İsmail Dal
Fosforik Asitten Yan Ürün Olarak Uranyum Kazanılması: I. Asit Arıtma ve Temizlenmesi
Recovery Uranium as a By-Product from Phosphoric Acid: I. Acid Pretreatment and PurificationCemal Kaldırımcı
Fosforik Asitten Yan Ürün Olarak Uranyum Kazanılması: II. ORNL-DEHPA TOPO Metodu
Recovery of Uranium as a By-Product from Phosphoric Acid: II. Recovery of Uranium by ORNL-DEHPA TOPO Method Cemal Kaldırımcı
Lityum Bromür+Su Sistemi İle Çalışan Soğutma Çevrimlerinin Termodinamik Analizi
Thermodynamic Analysis of Lithium Bromide + Water Refrigeration Systems
Numune Örselenmeleri
Sample Disturbances Murat Mollamahmutoğlu
Tesis Yerleşim Düzenlemesinde Kullanılan Sezgisel Bilgisayar Teknikleri ve Mukayesesi
Computerized Heuristic Techniques using in Facility Layout and Them Comparisons
Ankara’da Pilot Bölge Seçilen Kızılay Kavşağında Taşıtların Fren Sistemlerinden Atmosfere Atılan Tozlarda Asbest Analizi ve Sonuçları Asbestos Analysis and Results for the Dust Particles Exposed From the Brake System of Vehicle at Kızılay Cross-section Selected As the Pilot Region in Ankara Nihat Gemalmayan
Çankırı-Çorum Havzası Karasal Çökellerin Klinoptilolit Oluşumu
Clinoptilolite from Continental Tertiary Sediments of the Çankırı-Çorum Basin Osman Nuri Ergun
Beydağları (Batı Toroslar) Otokton Kültesindeki Tersiyer Yaşlı Karbonat İstifi ve Bu İstifin Sedimentolojisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Ön Sonuçları
Preliminary Studies on Tertiary Carbonate Sequences and the Sedimentology in the Autochthonic Mass of Beydağları (Western Taurus Mountains)
Güzeloluk-Sorgun (Mersin) Yöresinin Jeolojisi
Geology of the Güzeloluk Sorgun Mersin Region

Dolgulu Kolonlarda Katı-Sıvı Temas Etkinliği Üzerine Çalışmalar
Studies on Solid-Liquid Contacting Efficiency in Packed-Bed Reactorsİsmail Dal
Liapunov’un İkinci Metodu ile bir Güç Sisteminin Kararlılığının İncelenmesi
Stability Analysis of a Power System with Liapunov’s Second Method
Kesikli Doğrusal Vidale-Wolfe Reklam Modelinin Elde Edilmesi
Deriving of the Discrete LinearVidale-Wolfe Advertising Model
Yalçın Erol İrfan Süer
Cam-Fiber Takviyeli Ortotropik Kompozit Malzemeden Yapılmış Değişken Kesitli Milde Kayma Gerilimleri Analizi
An Analysis of Shear Stresses in a Shaft of Glass-Fiber Reinforced Orthotropic Composite with Variable Cross Section
Burulma Momenti Etkisi Kalan Değişken Kesitli Ortotropik Millerde Kayma Gerilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Hesaplanmasına ilişkin Matematiksel Bir Model
A Mathematical Model for the Calculation of Shear Stresses in Orthotropic Shafts with Variable Cross Section Subjected to a Torsion by using Method of Finite Elements
Fe-%17Cr-%018C Alaşımında Bazı Elektron Kırınım Kontrastı Gözlemleri
Some Electron Diffraction Contrast Observations on the Fe-%17Cr-%0.18C Alloy Kemal Çolakoğlu
Borulara Giriş Bölgesindeki Zamana Bağlı Laminar Akış Isı Transferine Çevre Sıcaklığındaki Peryodik Değişimin Etkisi
Thermal Entrance Heat Transfer in Laminar Pipe Flows Subject to Periodically Varying Ambient Temperature
Ayrancı Havzasında Metamorfik Bolkar Grubu ve Tersiyer Oluşukları
Metamorphic Bolkar Group and Tertiary Formation of the Ayrancı Basin
Süleyman Pampal
Karadağ (Karaman) Volkanitlerinin Jeolojisi ve Base Surge Oluşukları
Base Surge Formations in Karadağ (Karaman) Vulcanite
Şükrü Koç

1988 Sayı 1 ve 2

Sinan ve Boşluklu Resonatörler
Sinan and Cavity Resonators M. Kayılı
Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Sıvı Tutunması
Liquid Holdup in a Trickle Bed Reactor
A. Biçer A. Alıcılar A. Murathan İ. Dal
Dual-Faz Çelikte Mekanik Özellik-Mikroyapı İlişkisinin İncelenmesi
The Examination of the Relationship of the Mechanical Properties and Microstructure in the Dual-Phase Steel B. Aksakal R. Arıkan
Akyumak Meteoriti Üzerinde Bazı SEM ve X-Işını Gözlemleri
Some SEM and X-Ray Observation on Iron Meteorite from Akyumak
K. Çalıkoğlu
Yeniköy (Bigadiç/Balıkesir) Bor Tuzu Yatağının Ekonomik İncelenmesi
Economical Geology of a Borate Deposit in Yeniköy (Bigadiç/Balıkesir) Area N. Sonel E. Tozlu A. Sarı
Karbondioksitin Arsenit İçeren Karbonatlı Tampon Çözeltilerden Desorpsiyonunun Kinetiği
Kinetics of Carbon Dioxide Desorption from Carbonated Buffer Solutions Containing Arsenite as a Catalyst N. (Eken) Saraçoğlu E. Alper
ZA-3 ve ZA-12 Çinko-Aluminyum Esaslı Alaşımların Metalografisi ve Özellikleri
Metallography and Properties of ZA-3 and ZA-12 Zinc-Aluminum Based Alloys R. Arıkan
Bilgisayarla Tesislerin Göreli Yerleştirilmesi Tekniği
Computerized Relative Allocation of Facilities Technique O. Türkbey
Burhaniye-Karaburun (Ereğli-Konya) Çevresinin Stratigrafisi
Stratigraphy of Burhaniye-Karaburun (Ereğli-Konya) SurroundingsS. Pampal
Gelecekte En Fazla Kullanılması Beklenen Deterjan Yüzey Aktif Maddeleri: Ester Sülfonatlar
Ester Sulfonates: Detergent Surface Active Materials to be most widely used in the Future
Çok Değişkenli Kalite Kontrolü
Multivariate Quality Control F. Kutay
M/M/1 Kuyruk Modeli Simülasyonunda Genelleştirilmiş Lambda Dağılımı
The Generalized Lambda Distribution in Simulation of M/M1 Queue Systems B. Dengiz

1989 Sayı 1 ve 2

Nötrino Kütlelerinin Deneysel Çözümlerinin İncelenmesi
Experimental Implications of Neutrino Masses Güneş Tanır
Tuğla-Kiremit Hammaddesi Araştırmaları: Sazköy (Çorum) Eosen Fliş Şeylleri
A Study of Brick and Tile Raw Materials: Sazköy (Çorum) Eocene Flysch Shales
Berdan Çayının Metal ve Deterjan Kirliliğinin Araştırılması
Investigation of Pollution of Berdan Stream by Metals and Detergents
Nevin Vural
Bürnük (Boyabat-Sinop) Civarının Jeolojisi
Geology of the Area around Bürnük (Boyabat-Sinop)
Nurettin Sonel Mustafa Albayrak Ali Sarı
Çok Değişkenli Kalite Kontrolunda Önemli Bileşenlerin Kullanılması
Multivariate Quality Control Using Principal Components Fevzi Kutay
Kil-Su Sistemine Elektrolit Etkisinin İncelenmesi
An Examination of the Effect of Electrolyte on the Clay-Water Systems
Nurfer Güngör Adalet Yelkenkaya
Öğrenci İşlemlerinin Sistem Analizi ve dBASE IV ile Programlanması
The System Analysis of Students Information and the Programming in dBASE IV

1990 Sayı 1 ve 2

NaClO3 ve KBrO3 ın Karbondioksitin Karbonatlı Tampon Çözeltilerdeki Reaksiyonu İçin Katalitik Etkisinin Araştırılması
The Investigation of Catalytic Effect of NaClO3 and KBrO3 for the Reaction of CO2 in Carbonated Buffer Solutions
Nurdan Saraçoğlu Erdoğan Alper
Çelik Yüksek Yapılar
High-Rise Steel Constructions
Endüstriyel Yapım Üzerine Bir İrdeleme
A Critique on Industrialization of Building Construction
İleri BASIC Dilinin MS-BASIC Diline Çevrilmesi
Conversion of Advance BASIC to MS-BASIC Language ve
Türk Mimarisinde Rasyonel ve İrrasyonel Dönemler
Rational and Irrational Periods in Turkish Architecture A.
Rasyonel ve İrrasyonel Uslubun Toplumsal Yapı Değişiklikleri ile Etkileşimi
Relation between Rational and Irrational Styles and Changes in Social Structure A.
Başkent Ankara’daki Devlet Yapılarının Kentsel Mekanın Oluşma Sürecindeki Yeri
Place of Public Sector Buildings of Capital Ankara in the Formation Process of Urban Spaces
Ankara Atatürk Bulvarı’nda Yaptırılan Özel Sektör Yapılarının Gelişimi
Development of Buildings by Private Sector on Atatürk Boulevard in Ankara

1991 Sayı 1 ve 2

Geoteknik Harita Alımı: Ankara ve Yakın Çevresinin Geoteknik Harita Alımı Ön Çalışması
Geotechnical Mapping: Pre Study Geotechnical Mapping of Ankara and Around of Ankara Süleyman Pampal
Borusal Bir Akım Reaktörünün Akış Hızı Değişikliklerinde Dinamiğinin ve Kontrolünün İncelenmesi
The Investigation of the Dynamic Properties and Control of A Tubular Reactor by Variation of Flow Rate
Çeşitli Parametrelerin Güneş Enerjisinden Faydalanmakta Kullanılan Hava Tutuculu Pencerelerin Performansına Etkisi
Effects of Various Parameters on the Performance of Air-Extracted Windows Used in Utilization of Solar Energy
Mecit Sivrioğlu İzzet Yırgal Anıl Karel Ergun Firuzbay
Doğrusal Olmayan Optimizasyon Modellerinin Portföy Yönetiminde Kullanılması
Application of Nonlinear Programming Techniques in Portfolio Management
Mikrobilgisayar Kontrollü Işıklı İletişim Sistemi Tasarımı ve Yapımı
Design and Implementation of A Microcomputer Controlled Message Display System

1992 Sayı 1 ve 2

Mikroişlemci Tabanlı DC ve Stepper Motor Kontrol Modülleri Tasarımı ve Yapımı
Design and Implementation of Microprocessor Based DC and Stepper Motor Control Modules

Kısmen Lignini Alınmış Ladin Odununun [Picea Orientalis (L) Link] Süper Kritik Ekstraksiyonu
Super Critical Extraction of Partly Delignified Sprucae Wood [Picea Orientalis (L) Link]
Dolgulu Kolonlarda Sıvı Faz Eksenel Dağılımı
Liquid Axial Dispersion in Packed Beds
Elektrik Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletme Büyüklüklerine Göre Analizi
Analysis of Electric Energy Systems According To Economical Operation Parameters İrfan Güney
Yük Dengesizliği İçeren Enerji Sistemlerindeki Reaktif Güç Kompanzasyonunun Kayıp Minimizasyonu Üzerindeki Etkinliği
Effect of Reactive Compensation upon Loss Minimisation in Power Systems Including Current Unbalance Selim Ay
Alternatif İstatistik Proses Kontrol Teknikleri
Alternative Statistical Process Control Techniques Fevzi Kutay
İçi Boş Silindirik Cisimlerde Büyük Plastik Şekil Değiştirmeler
Large Plastic Deformations of Hollow Circular Cylinders

1993 Sayı 1 Sayı 2

Kavram Tasarım ve Yaklaşım Yönünden Heuristic’lerin İncelenmesi
A Survey of Heuristics from the Point of Concept Design and Approximation
Dolgulu Kolonlarda İzleyici Metotla Çeşitli Parametrelerin Tayini İçin Yeni Bir Model
A New Model for Determination of Various Parameters with Tracer Method in Packed Columns
FOXBASE ile Yazılmış Staj Paket Programı
A summer – Practice Package Program Written in FOXBASE Ediz Polat
Derin Enerji Seviye Spektroskopisi Çalışmaları İçin Bir Devre Tasarımı ve Yapımı
Design and Construction of a Device for the Deep Level Transient Spectroscopy Studies Ünal Soydan
Bazı Stokastik Yenileme Modelleri Üzerine Bir Uygulama
An Application of the Some Stochastic Replacement Models Fevzi Kutay Abdullah Eroğlu

Kentsel Plan ve Program Seçeneklerinin Karşılaştırılmasında Maliyet -Yarar Analizi
Use of Cost – Benefit Analysis for the Comparison of Urban Plans and Programmes
Alt Gelir Grubu Konut Yerleşimleri: Rotterdam Örneği
Housing Settlements for Low – Income Groups: Example of Rotterdam
1923 – 1960 Dönemi Ankara’da Konutun Tarihsel Gelişimi
Housing Development in Ankara in between 1923 1960
Teknolojik Gelişim Sürecinin «BETOPAN» Yapı Malzemesi Örneğinde İncelenmesi
The Study of Technological Development Process in the Example of «BETOPAN» Building Material
Enerji Etkin Yapı Tasarımı Sorunlar ve Tasarım Stratejisi
Energy Efficient Building Design Problems and Design Strategy
Konut Alanlarında Dış Mekan Düzenlemelerine İlişkin Bir Model Tanımı: Woonerf
Presentation of a Model for the outdoor Space Organization of Urban Neighbourhoods: Woonerf
Ankara Özel Örneği Çevresinde Konut Gelişimine Genel Bir Bakış
Reviewing The Development of Housing: A Case Study of Ankara

1994 Sayı 1 Sayı 2

Aktif ve Reaktif Güç Optimizasyonu için Bir Yaklaşım
A New Approach for Active and Reactive Power OptimizationSemra Öztürk
Kimyasal Enjeksiyonun Uygulama Alanları
Applications of Chemical Injection Murat Mollamahmutoğlu
Aluminyumun Mekanik Özelliklerine Kalıntıların Etkisi
Effects of Inclusions on the Mechanical Properties of AluminiumAhmet M. Meriç Süleyman Sarıtaş
Ayçiçeği Bitkisi Gövdelerinin Enzimatik Yöntemle Şekere Dönüşümünde Kimyasal Ön Hazırlama İşlemlerinin Etkisinin Belirlenmesi
Evaluation of Chemical Pretreatments for Enzymatic Conversion of Sunflower Stems to Sugars S. Ferda Mutlu
Küresel Dolgulu ve Aşağı Doğru Paralel Akışlı Reaktörlerde Kolon Uzunluğunun Basınç Düşüşüne Etkisi
Effect of Column Length on Pressure Drop in Reactors with Spherical Packings and Cocurrent Downflow
Demir Tozlarının Karakteristiklerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi
An Investigation on Statistical Characterization of Iron Powder Properties Can Çoğun Mather Es-Saheb

Büyük Partiküllü Akışkan Yataklarda Isı Transferi
Heat Transfer in Fluidized Beds of Large ParticleSerhat Balcı Nuri Yücel
Tesis Yerleşimi Problemine Kareli Tamsayı Programlama Uygulaması
An Example to Quadratic Assignment Problem for Plant Layout
Yatırım Projeleri Değerlendirmesinde Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması
Improving & Applying of Decision Support System in the Evaluation of Investment Projects Atilla Altaş
Elektroreolojik Akışkanlar

Electrorheological Fluids Halil İbrahim Ünal
Elektron Işınlı Mikro Analiz Cihazı (EIMA)
Electron Probe Micro Analysis Instrument (EPMA)
Aşağı Doğru Paralel Akışlı Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Eksenel Sıvı Dağılımı
Axial Dispersion in Three Phase Reactors with Cocurrent down Flow Atilla M. Murathan Ahmet Alıcıla

1995 Sayı 1 Sayı 2

Kent ve YaşantıUrban and Life
Çocuk Oyun Alanları Tasarımı
Children Playground Design Güzin Türel
Mimarlıkta Estetik Değerlendirmeye Bir Yaklaşım
A Comment on Aesthetical Judgment in Architecture Esra Akın
Mimarlık Eğitimi ve Toplum
Architectural Education and Society
Mimarın Tasarım İlkelerinin Zaman İçinde Değişimi ve Geçmişle İlişki Kurma İlkesinin Değerlendirilmesi
Change of Design Principles of the Architect in Time and Valuation of the Principle of Establishing Relation with the Past
Osmanlı Yapı Gruplarında “Yer”in Belirleyicileri Üzerine Gözlemler
Survey on the Determinants of “The Locus” in the Ottoman Period Building Complexes Sercan Yıldırım
Yaya Oryantasyonlu Sokaklar: Tanımlar ve Sınıflandırma Çalışması
Pedestrian Oriented Streets: Definitions and Classification
Geleceği Düşünmek: Ütopyalar
Thinking about the Future: Utopias Ela Akyol

Toprağın Etkin Termal Difuzyon ve İletkenlik Katsayısının Belirlenmesi
Determination of Effective Thermal Diffusion and Conductivity of SoilCanan Cabbar
Dökümlerde İç Kalıntıların Seramik Filtreler Kullanılarak Giderilmesi
Inclusion Removal from Casting with Ceramic FiltresDursun Özyürek Şemsettin Özdemir
Hatip Çayını Kirletici Etkiler Üzerine Bir İnceleme
An Investigation on Pollutant Effects for the Hatip Stream Vecihi Pamuk Atilla Murathan
Hızlı Soğutulmuş Saf Al ve Al-%5.5Ni-%3Fe Alaşım Tozlarında KAES Yüzey Analizi
Surface Analysis of Rapidly Solidified Pure Al and Al-5.5wt%Ni-3wt%Fe Alloy Powders by ESCA
Su Verilmiş ve Yaşlandırılmış Seyreltik Al-Li İkili Alaşımlarında Pozitron Kayıp Spektrometresi (PKS) ve Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) İncelemeleri
Positron Annihlation Spectroscopy (PAS) and Transmission Electron Microscopy (TEM) Analyses of Quenched and Aged Dilute Al-Li Binary Alloys
Betonarme Yapılarda İnşaat Derzleri
Construction Joints of R/C Structures

1996

Adaptive Optimal Kontrol
Karıştırmalı Tanklarda Karıştırma Performansının Tespiti
Determination of Mixing Performance in the Stirred Tanks
Stiren Polimer Reaktörünün Çevrimiçi Bilgisayar ile Kontrolu
Control of a Batch Polymerization Reactor with on Line Computer
Kesikli Optimizasyon Teorisi ve Tesis Düzenleme İlişkisi
The Theory of Discrete Optimization and its Relationship with Facilities Layout
Basınç DeğişimIi Reaktörde Dehidrojenasyon Reaksiyonları için Modelleme Çalışmaları
Modelling Studies of Dehydrogenation Reactions in Pressure Swing Reactor
İnşaat Mühendisliği Bakış Açısından Dinar Depremi
Dinar Earthquake from a Civil Engineering View Point
Sıkışmaz Hiperelastik Cisimlerde Kesme Bandları
Shear Bands in Incompressible Hyperelastic Solids

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorların Katlı Yapay Sinir Ağları ile Modellemesi ve Uyarlamalı Denetim
Identification and Adaptive Tracking Control of Permanent Magnet Synchronous Motors by Artificial Neural Network
Poli (Etilen Oksit) – Poli (Metil Metakrilat) Karışabilirliğinin Viskometrik Tayini
Determination of Poly (Ethylene Oxide) – Poly (Methyl Methacrylate) Miscibility by Viscometry
Fiber Takviyeli Elastik Kuazi-Statik Manyetik Ortamlar Üzerine
On Fiber – Reinforced Elastic Quasi – Static Magnetic Media
Kaya Düşmesine Karşı Esnek Bariyerlerin Davranışı
The Behaviour of Flexible Fences against Rockfall
Eksenel Simetrik Silindirik Duvarların Beş Moment Denklemi ile Analizi
Analysis of Axisymmetric Cylindrical Walls by Using Five Moment Equations Namık Kemal Öztorun Özgür Anıl
Sepiyolitten Karbo-Termal İndirgeme ve Nitrürleme (KTİN) ile Si3N4 Eldesinde Safsızlıkların -ß-Si3N4 Dönüşüm Oranlarına Etkisi
Effect of Impurities on the /ß Ratio of Si3N4 During the Production Si3N4 By Carbo-Thermal Reduction and Nitridation From Sepiolite

1997

İki Bileşenli Gerinim Ölçerli Torna Dinamometresi Tasarımı İmalatı ve Bilgisayara Entegrasyonu
The Design Manufacture and Computer Integration of a Two Axis Strain Gauge Dynamometer for an Engine Lathe
Dizel Motorlarda Partikül Emisyonlarının Ölçümü için Seyreltme Mini Tüneli Tasarımı ve İmalatı
Designing and Building of Dilution Mini Tunnel for Particulate Emission Sampling on Diesel Engines
Atık Suların Aktif Çamur Yöntemiyle Arıtılması
Treatability of Wastewaters by Activated-Sludge Method
Makina Konstrüksiyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım
Machine Design and Computer Aided Design
Işınlanmış Lignoselülozların Suda ve Rumen Sıvısında Çözünebilir Ürünlere Radyoliz Kinetiği
Kinetics of Radiolysis of Irradiated Lignocelluloses into Soluble Products in Water and Rumen Liquid
Radurize Edilen Balık Etinde Bozulma Fermentasyonu Kinetiği ve Işınlama Prosesinin Optimizasyonu
Kinetics of Spoilage Fermentation in Radurized Fish and Optimization of Irradiation Process
Dizel Motorlarda Egzos Emisyonlarının Davranışı
Exhaust Emission Behaviors at Diesel Engines
Yeni Bir Dişli Yüzeyi İşleme Metodu: Ekstrüzyon-Ütüleme
An Alternative Gear Finishing Method: Extrusion-Ironing
Viskoelastik Bir Akışkanda Akustik Dalga Hızlarının Bulunması
Determination of Acoustic Wave Speeds in a Viscoelastic Fluid
Dizel Egzos Emisyonlarının Ölçülebilmesi için Tasarımı ve İmalatı Yapılan İki Ayrı Tip Seyreltme Mini Tünelinin Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Types of Dilution Mini Tunnels Which Were Designed and Built for Measurement of Diesel Exhaust Emissions
Atık Suların Aktif Çamur Yöntemiyle Arıtımında BOİ Azalmasına İşletme Parametrelerinin Etkisi
The Effect of Operation Parameters on BOD Degrease in Wastewater Treatment with Activated Sludge Method
Depreme Dayanıklı Yapıların Tasarım ve İnşaatı Hakkında Öneriler
Suggestions for the Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures
Dişlilerin Hızlandırılmış Yorulma Mukavemeti Testi
Accelerated Bending Fatigue Tests of Gears
Perde Duvarlı Yüksek Yapıların Bilgisayarla Analizi İçin Üç Boyutlu Bir Yöntem
A Method for the 3D Computer Analysis of Multistorey Shear Wall Type Building Structures

1998

Tünel Kalıpla İnşa Edilen Binalarda Döşeme ve Zemin Rijitliğinin Perde Duvarlar Üzerindeki Etkisi
Effect of the Foundation and Floor Rigidity on the Shear Walls of Buildings Which are Constructed by Using Tunnel Forms
Namık Kemal Öztorun
Yapay Sinir Ağları ve Asansör Kontrolüne Uygulanması
Artificial Neural Networks and its Application in Elevator Control
Boxford 160 TCL CNC Torna İçin Parça Programı Hazırlayan Bir Yazılımın Geliştirilmesi ve Denenmesi
Development and Application of a Software for the Generation of NC Part Programs for Boxford 160 TCL Training Lath
Hüseyin Yakar Can Çoğun
Optimum Ödeme Koşullarına Kadar Destek Sistemiyle Bir Yaklaşım
An Approach to Optimum Payment Conditions with Decision Support Systems
Mevcut Eski Yeni ve Farklı Balataların Frenleme Kuvvetine Etkisinin Pedal Kuvvetinin Fonksiyonu Olarak Tanımlanması
Determination of the Effect of Pedal Forces on the Brake Forces of Brake Linings Commercially Available as the Old New and Different Ones
Sıkıştırılmaz Hiperelastik Malzemelerde İvme Dalgalarının Yayılması
Propagation of Acceleration Waves in Incompressible Hyperelastic Materials
Silindirik Elektrodlarda Eşzamanlı İç ve Dış Doğal Konveksiyonla Kütle Transferi
Combined Internal and External Natural Convection Mass Transfer at Cylindrical Electrodes
Kızıltaş Santralı Tünel Güzergahının Geomekanik Özelliklerinin İncelenmesi
An Investigation of Geomechanical Properties of Kızıltaş Power Plant Tunnel Alignment
Malya D.Ü.Ç ve Çevresindeki Yeraltı Sularının Hidrojeo Kimyasal ve İzotopik Özelliklerinin İncelenmesi (Boztepe-Kırşehir)
An Investigation of Hydrochemical and Isotopic Properties of Groundwater around Malya (Boztepe-Kırşehir)
Basınçlı Su Reaktörlerinin Yakıt Çubuklarında Tek Boyutlu Isı İletiminin Analizi
Analysis of One Dimensional Conduction in Nuc1ear Fuel Rods of Pressurized Water Reactors
Tesis Düzenlemesine Bir Uzman Sistem Uygulaması
Application of an Expert System to Facility Layout
Bilgisayar ve Veri Toplama Sisteminin Taşıt Performans Ölçümlerinde Kullanılması
The Use of Computer and Data Acquisition System in Vehic1e Performance Measurements
Ricardo Motorunun Değişik Sıkıştırma Oranlarında Performans ve Emisyon Davranışının Analizi
Analysis of Performance and Emission Behavior of Ricardo Engine for Varying Compression Ratio
Toz Enjeksiyon Kalıplama: Bir Yüksek Teknoloji İmalat Metodu
Powder Injection Molding: A High Technology Manufacturing Process

1999

Nozul Tipinin Hava Atomize Aluminyum Tozu Boyutuna Etkisi
Effect of Nozzle Type on the Particle Size of Air Atomised Aluminium Powders
Hidrojen Enerjisi ve Uygulama Alanları
Hydrogen Energy and Its Applications
Gaz-Katı İki Fazlı Akışında İzokinetik Örnek Alma Metodu ve Soğuk Model Bir Akışkan Yatakta Uygulaması
Isokinetic Sampling Method on Gas-Solid Two Phase Flow and an Application on a Cold Model Fluidized Bed
Prizmatik Mafsal İçinden Kayan Elastik Çubuğun Dinamiği
Dynamics of an Elastic Beam Sliding Through a Prismatic Joint
Bir Duvarı Üzerinde Isıtıcı Elemanlar Bulunan Eğik Bir Kanaldaki Akışkan Akışının ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Numerical Investigation of Fluid Flow and Heat Transfer in an Inclined Channel with Discrete Heat Sources
İmalat Firmalarında Başarıyı Sağlayan Koşul ve Uygulamaları Kriter Olarak Kullanan Bir Performans Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi
Development of a Performance Measurement System for Manufacturing Firms by Taking Practices and Success Conditions as Criteria

2000

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemini Kullanan Bir Kredi Değerlendirme Sistemi
Construction of a Credit Evaluation Model Using Analytic Hierarchy Process (AHP)
Evsel Isıtmadan Kaynaklanan SO2 Emisyonunun Azaltılmasında Kireç ve Kireç-Melas Karışımının Kullanılması
Lime/Lime – Sugar Waste Pulp Mixture Usage for Reduction of SO2 Emissions Caused by Domestic Heating
Türkiyenin Enerji Potansiyeline Bakış
An Outlook to Turkish Energy Potential
Puls Genişliği Modülasyonlu Elektrohidrolik Bir Servo Sisteminin Teorik İncelenmesi
Theoretical Investigation of a Pulse-Width Modulated Electro-Hydraulic Servo System
Dikdörtgen Kesitli Bir Kanalda Laminer Karışık Konveksiyon Şartlarındaki Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi
Numerical Investigation of Fluid Flow in a Duct with Rectangular Cross Section under Laminar Mixed Convection Conditions
Saman Balyası ile Yapılanma: Kırıkkale-Hasandedede Bir Prototipin Yapımı
Building with Straw-Bales: Construction of a Prototype in Kırıkkale- Hasandede

2001

Düşük Karbonlu Bir Çeliğin Kaynağında Termomekanik İşlemin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
The Effect of Thermomechanical Processing on the Microstructure and Mechanical Properties of a Low Carbon Steel Weld
AISI 5115 Çelikten İmal Edilen Dişli Çarkın Diş Dibindeki Kalıcı Gerilmelerin İncelenmesi
The Research Into the Residual Stresses on the Roots Teeth of a Gear Wheel Made of AISI 5115 Steel
Çetin Karataş Eldar Fetullayev
Dinamik Çizelgeleme İçin Görüntü İşleme ve ARIMA Modelleri Yardımıyla Veri Hazırlama
Preperation of Data for Dynamic Scheduling Using Image Processing and ARIMA Models
Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması
Analytical Hierarchy Process and Use of 0-1 Goal Programming Methods in Selecting Supplier Firm
Çok Amaçlı Ardışık Barajların İşletilmesi
Operation of Sequential Multi-Purpose Dams
Yalın Bir İşaret Dizgesi
Pure Scenography

2002

Radyal Sıcaklık Dağılımı Etkisinde İki Ucu Sabit Bir Silindirde Isıl Gerilme Analizi
Thermal Stress Analysis of a Fixed-End Cylinder with Radial Temperature Distribution
Bir Römorkun Tasarımında Gelişigüzel Titreşimlerin Etkisi
The Effect of Stochastical Vibrations on a Personal Trailer Design
700 VA Kesintisiz Güç Kaynağı Devresinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Design and Implementation of 700 VA Uninterruptible Power Supply
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi
A Decision Support System for Technical Analysis by Indicators on Stock Market
Bilgisayar Sayısal Denetimli Takım Tezgahlarında Değişik İşleme Koşullarının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Effect of Machining Parameters on Surface Roughness in CNC Machine Tools
Sabit Yatakta Kömür Yanma Prosesinin Modellenmesi
Modeling of Coal Combustion Process in a Fixed Bed

Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım ve Teknoloji ile Bütünleşme
Integrating Technology into the Architectural Curriculum
Bina Düşey Kabuğunda Fotovoltaik Panellerin Kullanım İlkeleri
Using Principles of Photovoltaic Panels on Vertical Building Envelope
Bir İlköğretim Yapısının Bina Programı ve Tasarımı Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluating A Primary School in Contexts of Building Program and Design
Bina Fonksiyonu Bina Biçimi İlişkisinde Graf Teori Kullanımı ile Veri Eldesi
The Use of Graph Theory to Obtain Data within the Context of Building Function and Building Form M.
İç Hacimlerde Uygun Günışığı İçin Dış Çevrenin Tasarımı
Design of the External Environment for Adequate Daylight in Inner Spaces
Oswald Mathias Ungers: İşlev ve Morfoloji Birlikteliğinde bir Mimarlık Sanatı
Oswald Mathias Ungers: Architecture as an Art Along With Function and Morphology
Problem Araştırmasından Mimari Değerlere Geçişte Bina Programlama
Building Programming: From Problem Seeking To Architectural Values
Betonarme Kirişlerin Açıklık Ortasına Kolon Ekleme Yöntemiyle Güçlendirilmesi
Reinforced Beam Repairing/Strengthening by Midspan Column Addition Method
Toplu Konutlarda Yapı Bileşenlerinin Kalite Değerlendirmesi
Quality Evaluation of Mass-Housing Building Components
Depreme Dayanıklı Kentler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri
Geographic Information Systems for Earthquake-Resistant Cities

Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi
Selection of Aerospace Aluminum
Zamana Bağlı Radyal Sıcaklık Dağılımı Etkisinde ve Akma Dayanımı Sıcaklığa Bağlı Olan Uçları Serbest Bir Silindirde Isıl Gerilme Analizi
Thermal Stress Analysis of a Free-End Cylinder Having a Temperature Dependent Yield Stress Subjected to Transient Radial Temperature Distribution
Havalandırılan Bir Ofis Odasında Hava Hareketinin Sayısal Analizi
Numerical Analysis of Air Motion Inside a Ventilated Office Room
İç Basınç Altındaki Berkitmeli Silindirik Kabukların Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üç Boyutlu Benzetimleri
Three Dimensional Finite Element Simulations of Stiffened Cylindrical Shells Under Internal Pressure
Ark Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Ostenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Mechanical Properties of Welding of Weldment on Low Carbon Steel Welded to Austenitic Stainless Steel by Arc Welding Method
Nümerik Yöntemlerde Hata Analizi ve Bir Nümerik Çözüm Paketinin Hazırlanması
Error Analysis of Numerical Methods and Preparation of a Numerical Solution Package

Tümleşik Ürün ve Süreç Geliştirme Tekniğinin Mühendislik-Geliştirme Tabanlı Üretim Projelerinde Uygulamasına Ait Örnek bir Çalışma
The Implementation of Integrated Product and Process Development Technique in Engineering-Development Based Production Projects
İki Seviyeli Deneysel Tasarım Matrisi Kullanılarak Kaynama-Çekme için Regrasyon Eşitliğinin Türetilmesi
Determination of Regression Equation for Boiling Shrinkage Using the Two Level Factorial Experimental Design
Bulanık Mantık Tabanlı Yüzey Modelleme ve Üç Boyutta Nesne Kaynaştırma İşlemine Uygulaması
Fuzzy Logic Based Surface Modeling and 3-D Blending
Tek ve Paralel Makinalı Problemlerde Çok Ölçütlü Çizelgeleme Problemleri için bir Literatür Taraması
A Literature Survey for Multicriteria Scheduling Problems on Single and Parallel Machines
Yatay Jaluzili Aktif Güneş Isıtıcılı Hava-Tutuculu Pencerenin Isıl Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi
An Experimental Study on the Thermal Performance of a Solar Air Window Collector Having Horizontal Venetian Blind for Active Solar Heating
Sularda Bulunan Nitratın Adsorpsiyon Yoluyla Uzaklaştırılması
Removal of Nitrate in Water by Means of Adsorption
Bilişim Ergonomisi
Software Ergonomics
Stokastik Görev Zamanlı Tek Modelli U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemleri için bir Sezgisel
A Heuristic for Single Model U-Line Assembly Line Balancing with Stochastic Task Time
Portföy Seçimi Problemi için KDS/GA Yaklaşımı
A DSS/GA Approach for Portfolio Selection Problem
Tam Zamanında Üretim Sisteminin Servis Sistemlerine Uygulanabilirliği
The Applicability of Just in Time Production System to Service Systems
Genetik Algoritmalar ile İçme Suyu Şebekelerinde Ek Klorlama Optimizasyonu
Optimization of Booster Chlorination in Water Distribution Networks with Genetic Algorithm

2003

Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma
An Illustrative Study Aimed to Measure and Rank Performance of Turkish Automotive Companies
Katı Atık ve Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesinde Alternatif Termal Teknolojiler ve Uygulamaları
Alternative Technologies for Thermal Processing of Sewage Sludge and Solid Wastes and Applications
Üniform İç Isı Üretimi Etkisinde Rijid bir Kılıf İçine Yerleştirilmiş Silindirde Elastik-Plastik Gerilme Analizi
Elastic-Plastic Stress Analysis of a Cylinder with Rigid Casing Subjected to a Uniform Internal Heat Generation
Ankara Mesa Yonca Evler Sitesinin Doğal Aydınlatma Açısından İncelenmesi
Natural Lighting of Mesa Yonca Evler Dwelling Complex in Ankara
Karbüratörlü Bir Motora Üç Yollu Katalitik Konvertör Uygulanması
Application of Three-Way Catalytic Converter on an Engine Equipped With Carburetor
Trafik Işık Sürelerinin Neden Olduğu Çevresel Taşıt Gürültüsü
Environmental Noise Caused by Traffic Lights Timing and Traffic Volume
İki Şehir İkonu: Sagrada Familia ve Sydney Opera Binası
Two City Icons: Familia and Sydney Opera
Fe-%523V VE Fe-%15V Alaşımlarının Yeniden Kristalleşme Kinetiği
Recrystallization Kinetic of Fe-5.23%V and Fe-15%V Alloys
AISI W1 ve L2 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Düşük Sıcaklıklarda (120°C) Menevişlenmesi ile Optimum Tokluğun Geliştirilmesi
An Investigation on AISI W1 and L1 Steels for Optimum Toughness Properties at Low Temperature (120°C) Treatment
Ankarada Raylı Ulaşım
Urban Transportation with Railway in Ankara
Beş Eksenli bir Edubot Robot Kolunda Ters Kinematik Hesaplamalar ve Yörünge Planlaması
The Inverse Kinematics Calculations and Trajectory Planning on an Edubot Robot Arm with Five Axes
Prefabrike Endüstri Yapıları Üzerine bir Alan Araştırması: Diyarbakır Birinci Organize Sanayi Bölgesi
A Case Study on Prefabricated Industrial Buildings: Diyarbakır First Organized Industrial Area

Kentsel Tasarım Süreci ve Yöntemine İlişkin bir Alan Çalışması; Çeşme-Dalyan Yerleşiminde Yeni bir Yöntem Denemesi
A Case Study about Urban Design Process and Method; a New Approach on Çeşme-Dalyan Settlement
Kente Dair Analitik bir Çözümleme: Sokaklar İlk Yıl Şehir Planlama Atölyesi Deneyimi
An Analytical Solution on the City: Streets First Year Planning Studio Experiment
Simülasyon-Yapay Sinir Ağı ile Esnek Üretim Sistemi Tasarımı
Flexible Manufacturing System Design Using Simulation-Artificial Neural Network
Titreşim Analiziyle Rulman Arızalarının Belirlenmesi
Determination of Rolling Element Bearing Defects Through Vibration Analysis
Yatay Kapalı bir Ortamda Ayrık Isı Kaynaklarından Olan Doğal Taşınım Akışın Sayısal İncelenmesi
Numerical Analysis of Natural Convection from Discrete Heat Sources inside a Horizontal Enclosure
Makina Sıralama Problemlerinde Çok Amaçlı Bulanık Küme Yaklaşımı
A Multi-Objective Fuzzy Set Approach in the Machine Sequencing
Mekansal İmaj Üzerine bir Deneme: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Eğitim Bloğu Giriş Holü
A Test on Formation of Spatial Image: The Main Entrance Hall of Education Block of the Faculty of Engineering and Architecture Gazi University
Müzelerde Algılama ve Aydınlatma Kriterlerinin Analizi: Ankara-Anadolu Medeniyetleri Müzesi Orta Holü
Perception and Analysis of Lighting Criterias in Museums: The Inner Hall of the Museum of Anatolian Civilisations Ankara
Parabolik Kalınlıklı Dönen Disklerin Elastik Deformasyonu: Analitik Çözümler
Elastic Deformation of Rotating Parabolic Discs: Analytical Solutions

Torna Tezgahlarında Oval Kesme Yapacak Hidrolik Düzenek Geliştirilmesi
Design and Testing of a Hydraulic Position Control System for Oval Turning on a Conventional Lathe
Hızlı Raylı Ulaşım Sistem Kaynaklı Çevresel Gürültü
Environmental Noise Caused by Rapid Rail Transit Systems
İki Ölçütlü Tek Makinalı Çizelgeleme Problemi için Sezgisel bir Yaklaşım
A Heuristic Approach for the Secondary Criterion Scheduling Problem on a Single Machine
Malzeme İhtiyaç Planlamasında Parti Büyüklüklerinin Belirlenmesi ve bir Uygulama Çalışması
An Application Study for Determining Lot Size in Material Requirements Planning
Taguchi Metodunda Varyans Analizine Alternatif bir Yaklaşım
An Alternative Approach to Analysis of Variance in Taguchi Method
Nesne Kaynaştırma İşlemi için Sinirsel-Bulanık Tekniği Tabanlı bir Yöntem
A Neuro-Fuzzy Method on Blending of Materials
Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi
Ergonomic Analysis of Working Postures
Rijid bir Kılıf İçine Yerleştirilmiş Akma Dayanımı Sıcaklığa Bağlı bir Malzemeden Yapılmış Silindirde Elastik-Plastik Gerilme Analizi
Elastic-Plastic Analysis of a Cylinder Having Temperature Dependent Yield Stress with Rigid Casing
Aktarma Organı Dişlilerinde Oluşan Fiziksel Hataların Titreşim Analizi ile Belirlenmesi
Determination of Physical Faults in Gearbox through Vibration Analysis
Bilyeli Dövülmüş Ç1020 Malzemede Kalıcı Gerilmenin Katman Kaldırma Yöntemi ile İncelenmesi
Investigation of Residual Stresses in Shot Peened AISI 1020 Steel by Layer Removal Technique

Gerçek Yol Girdisine Maruz İki Serbestlik Dereceli Çeyrek Taşıt Modelinin Sürüş Karakteristiğinin İncelenmesi
An Investigation into Ride Characteristics of Two Degree of Freedom System Quarter Car Moving on a Rough Surface
Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi
An Experimental Study of Surface Pressure Distribution of a High Rise Building Formed by Wind Flow
Üniform Olmayan İç Isı Üretimi Etkisinde Uçları Sabit Bir Silindirde Elastik-Plastik Gerilme Analizi
Elastic-Plastic Stress Analysis of a Fixed-End Cylinder Subjected to Non-Uniform Heat Source
Tesis Yerleşim Problemlerine Sezgisel Metotlarla Yaklaşım
An Approach to the Facility Location Problems with Hill-Climbing and Simulated Annealing
Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adaptif Bir Gözleyici
An Adaptive Observer for Lorenz Chaotic System
Gürültü Kontrol Yöntemleri-Bir Uygulama
Noise Control Techniques-A Case Study
Şanlıurfa Balıklıgöl Suyunun Fiziksel Parametreler Yönüyle Değerlendirilmesi
Evaluation on Water Quality of Şanlıurfa Balıklıgöl Concerning with Physical Parameters
Çelik Yapı Bileşenleri Ve Yangın Güvenlik Önlemleri
Fire Safety Measures for Structural Steel Component
Binalarda Zeminden Kaynaklanan Nemlenmeyi Önleme Yöntemleri
Prevention Methods for Dampness in Buildings Arising From Ground
Bilyalı Rulman Hasarlarının Neden Olduğu Titreşimlerin Modellenmesi
Modeling of the Vibrations Caused by Ball Bearing Defects

2004

Yanal İzotropik Fiber Kompozit Çubuklarda Burulma Yüklemeleri için Yeni Formda Kayma Modülü Tanımlamaları
The New Formed Shear Modulus Formulations for the Transversely Isotropic Fiber Composite Bars under Torsion Loading
Tek Fazlı ve İki Fazlı Sistemlerde Propilen Glikolün Havasız Arıtılabilirliği
Anaerobic Treatability of Propylene Glycol in Single-Phase and Two-Phase System
Makina İşlerliliğinde Konut Tasarımı
Housing Design Like Machinery
Basım ve Yayın Sektöründe Yeni Teknolojilere Dayalı Yeniden Yapılanma Süreci: İstanbul Örneği
Restructuring Process Depending on New Technologies: İstanbul Printing and Publishing Sector
Ofis Güvenliğinin Değerlendirilmesi için Geliştirilmiş Ergonomi Teknolojisi: Kairos Örnek Uygulama
Ergonomic Technology for Evaluation of Office Safety: Kairos A Case Study
Mimari Fotogrametri Alanındaki Çağdaş Gelişimlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Contemporary Developments in the Field of Architectural Photogrammetry
Düzlemsel Yüklenmiş Ortasında Dairesel Delik Bulunan Kompozit Plakta Oluşan Elastik Gerilmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi
The Analysis of Elastic Stresses in the Composite Plate with Circular Hole Subjected to In-Plane Loads by Means of Finite Element Method
Mimari Tasarımda Biçimlendirme Yaklaşımları ile Bilgisayar Yazılımları İlişkisi
The Relation of Forming Approaches in Architectural Design and Computer Softwares
Konut Yer Seçimi-Ulaşım Etkileşim Teorileri: Kritik bir Literatür İncelenmesi
Theories of the Location-Transportation Interaction: A Critical Review of the Literature
İş Değerlendirme Faktör Derece Puanlarının Belirlenmesinde Hedef Programlama Yönteminin Kullanılması
Job Evaluation Use of Goal Programming Technique at Determine Factor Degree Points
Elektro Erozyon ile İşlemede (EEİ) İşparçası Yüzey Pürüzlülük Profilinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Experimental and Theoretical Investigation of Workpiece Surface Profiles in Electrical Discharge Machining (EDM)
Puls Genişliği Modülasyonlu Elektrohidrolik bir Servo Sisteminin Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation of a Pulse-Width Modulated Electro-Hydraulic Servo System

Öğrenme Etkili Akış Tipi Çizelgelemede Ortalama Akış Zamanının Enküçüklenmesi
Minimizing Mean Flow Time in a Flowshop Scheduling with Learning EffectTamer Eren Ertan Güner 119
Genetik Algoritma Yöntemi İle Su Şebekelerinde Hidrolik Kalibrasyonun Geliştirilmesi
Refinement of Hydraulic Calibration for Water Supply Networks with Genetic Algorithms Sarper Gözütok Osman N. Özdemir125
İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulaması
Analytical Hierarchy Process for Job Evaluation and Application
Ücretlendirmede Puan Yöntemi Kıdem ve Başarı Değerlendirme: Bir İmalat İşletmesinin İç Üretim Bölümünde Uygulama
Determination of Wages Using the Point Method Seniority and Success: An Application in Internal Production Department of a Manufacturing Facility Alper Arıkan 139
Mobilya İmalatında Faaliyet Maliyetleri Yardımıyla Simülasyon Destekli Personel Organizasyonu
Simulation Aided Personal Organization in Furniture Manufacturing: Utilisation of Activity CostErcan Tanrıtanır Abdullah Sütçü Hasan Alkan H. İbrahim Koruca 151
Üretim Kaynakları Planlama Sisteminde Ana Üretim Çizelgesinin Dondurulması
Freezing the Master Production Schedule in Manufacturing Resources Planning (MRP II) SystemsErtan Güner Cenk Çalışkan 161
Fırçalı DC Motorlarda Armatür Akımındaki Gürültünün Kullanılmasıyla Hız Ölçümü
Speed Measurement in Brush DC Motors Using the Noise of Armature Current İres İskender 169
Karayolu Esnek Üstyapı Tasarımında Yeni Bir Yöntem: Yüksek Performanslı Asfalt Kaplama
A New Method for Highway Flexible Pavement Mix Design: SuperpaveEbru Arıkan Öztürk M. Kürşat Çubuk 175
Tabakalı Akışkan Ortamındaki Su Alma Ağzına Ait Kritik Batıklık
Critical Submergence for an Intaka in a Two-Layer Stratified Fluid MediaPınar Kocabaş Fikret Kocabaş Nihat Eroğlu 185
Sürtünme Karıştırma Kaynağında Kaynak Hızının Birleşebilirliğe Etkisi
Effect of Welding Speed to Joinability on the Friction Stir Welding Mustafa Boz Mehmet Özdemir 191
Dişdibi Gerilmelerinin Analizi İçin Düz Dişli Çarkların Sonlu Eleman Modellenmesi
Finite Element Modeling of Spur Gears for Analysing Tooth Bending StressesM. Cüneyt Fetvacı C. Erdem İmrak 199
Bulanık Mantık Denetimli Seri Aktif Güç Filtresi Kullanarak Harmonik Gerilimlerin Bastırılması
Harmonic Voltage Suppression Using a Fuzzy Logic Controlled Series Active Power Filterİsmail Atacak Ömer Faruk Bay 205
Yüzen Bölge Konfigürasyonunda Kararlı Marangoni Konveksiyondan Osilasyonlu Marangoni Konveksiyona Geçişi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
An Experimental Study of Transition from Steady to Oscillatory Marangoni Convection in a Floating Zone Configuration Adnan Sağlam Nuri Özek Ramazan Selver 217

Yapay Sinir Ağları İle Türkiye Elektrik Enerjisi Tüketiminin 2010 Yılına Kadar Tahmini
Electric Consumption Forecasting of Turkey using Artificial Neural Networks up to Year 2010Coşkun Hamzaçebi Fevzi Kutay 227
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden Yapılmış Kenar Çatlaklı Bir Tabakada Isıl Şok Kırılmasının Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi
Investigation of Thermal Shock Fracture in an Edge-Cracked Functionally Graded Layer using Finite Element Method Bora Yıldırım 235
Toplumsal Yapı Mekansal Yapı Etkileşimi Bağlamında Or-An Örneğinin İncelenmesi
The Analysis of Or-An Case within the Context of Social Structure and Spatial Environment Interaction Zeynep Tuna Ultav 247
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Ekonomik ve Barınma Sorunlarının Analizi
Analysis of Seasonal Agricultural Workers Social Economic and Housing ProblemsŞule Özbekmezci 261
Tedarikçi Seçimi Problemine Karar Teorisi Destekli Uzman Sistem Yaklaşımı
Decision Theory Supported Expert System Approach to Supplier Selection ProblemErçetin Öz Ömer Faruk Baykoç 275
Şanlıurfa Balıklıgöl Suyunun Bazı Kimyasal Parametrelerinin Mevsimlere Göre Değişiminin Değerlendirilmesi
Evaluation on Water of Şanlıurfa Balıklıgöl Concerning Chemical ParametersMehmet Dişli Fatih Akkurt
Esnek Bölge Konfigürasyonunda Yüzey Gerilimi İle Meydana Gelen Taşınımlı Akışın Deneysel İncelenmesi
An Experimental Study of Surface Tension Driven Convection Flow in Floating-Zone ConfigurationRamazan Selver Nilay Uguz 295
Açısal Temaslı Bilyalı Rulmanlarda Bilya Titreşimlerinin İncelenmesi
Investigation of Ball Vibrations in Angular Contact Ball Bearings Hakan Arslan Nizami Aktürk 305
Midyat Geleneksel Kent Dokusu ve Evleri Üzerine Bir İnceleme
A Study on the Traditional City Pattern and Houses of Midyat Neslihan Dalkılıç Işık Aksulu 313
Doğru Akım Motor Hızının Uyarlamalı Kutup Yerleştirme Denetimi
Adaptive Pole Placement Control of a DC Motor SpeedMehmet Karadeniz İres İskender 327
Robot Kol Denetim Tasarımı İçin Durum Değişkenleri Geri Beslemeli ve Tümlevli Denetimci Yaklaşımı
State Feedback Plus Integral Error Controller Approach for Robot Arm Control DesignUğur Caner Mehmet Eroğlu 335
Soliton İletişim Sistemlerinin Optimizasyonu Üzerine Bir Yaklaşım Modeli
An Approach in Optimization of Soliton Communication Systems H.Haldun Göktaş Murat Arı 343

Avrupa Ülkeleri ve Türkiyedeki Çelik Yapı Uygulama Olanak ve Kısıtlarının İncelenmesi
The Investigation of the Steel Building Usage Possibilities and Limits in the European Countries and Turkey
Hassan Fathy Mimarlığında Tasarım İlkeleri Üzerine Eleştirel Bir İnceleme
A Critical Analysis of the Architecture of Hassan Fathy
Çukurova Yöresindeki Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yerleşim Dokuları ve Yaşam Üniteleri
Housing Style and Life Unit of the Seasonal Agricultural
Ereğli-Ulukışla (Konya-Niğde) Havzasının Hidrokarbon Potansiyelinin İncelenmesi
Investigation of Hydrocarbon Potential of Ereğli-Ulukışla Basin (Konya-Niğde)
AR ve ARMA Metotlarının Kullanımı ile Teşhis Sistemleri İçin Öznitelik Çıkarma: Oftalmik Atardamar Doppler İşaretlerinin Durum Analizi
Feature Extraction for Diagnostic Systems by Usage of AR and ARMA Methods: Ophthalmic Arterial Doppler Signals Case Study
Betonarme Kirişlerin Kesmeye Karşı Güçlendirilmesinde Bir Kelepçe Uygulaması
An Application of External Clamps for Shear Strengthening of Reinforced Concrete Beams
Bileşen Tasarımı ve Konstrüksiyonu Bağlamında Panel Uygulamaları Analizi
Panel Application Analysis in the Context of Component Design and Construction
AR Sistem Modellemede Farklı Algoritmaların Karşılaştırılması
Comparison of Algorithms for AR System Modeling
Veri Zarflama Analizi İle TCDD Limanlarında Bir Etkinlik Ölçümü Çalışması
A Study of the Relative Efficiency of TCDD Ports Using Data Envelopment Analysis
Tam Zamanında Üretim Sisteminde Tedarikçi İlişkileri ve En İyi Parti Büyüklüğü Üzerine Bir Uygulama
Supplier Relations and Optimal Batch Size for Just-In-Time Production System
Yakma Alın Kaynağı İle Birleştirilen 16MnCr5 Zincir Çeliğinde Yığma Akım Zamanı ve Tam Tavlama Isıl İşleminin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
An Investigation of Effect of Upsetting Current Time and Full Annealing Heat Treatment on Mechanical Properties of 16MnCr5 Chain Steel Welded with Flash Butt Welding
Standart Termoelektrik Modülün Z Parametresinin Ölçülmesi İçin Yeni Yöntem ve Yeni Sistem
A New Test Method and System for the Measurement of Z-Parameter of Standard Peltier Modules

2005

BRA ISDN Arayüzünde Sinyalleşme Kanalının İzlenmesi
Monitoring of the Signalization Channel on BRA ISDN
Yapay Sinir Ağları ile Türkçe Times New Roman Arial ve Elyazısı Karakterleri Tanıma
Turkish Times New Roman Arial And Handwriting Characters Recognition by Neural Network
Dekonstrüktivizm ve Ortaoyunu – Karagözde Ortak Kavramlar
The Mutual Concepts of Deconstructivism and Ortaoyunu-Karagöz
Dekonstrüktivizm ve Ortaoyunu-Karagözde Ortak Kavramlar Üzerine Örneklemeler
Examplification on the Mutual Concepts of Deconstructivism and Ortaoyunu-Karagöz
Candu Reaktörlerinde ThC Ve LWR Yakıt Atığı Karışımı Kullanımının İncelenmesi
Investigation on Utilization of ThC and LWR Spent Fuel Mixture in Candu Reactors
Poliklinik Bekleme Alanlarında Fonksiyonel ve Algı-Davranışsal Kalite: Ankara İbni Sina Hastanesi Polikliniği
Functional and Perceptual Quality of Polyclinic Waiting Halls: Ankara İbni Sina Hospital Polyclinic
Karınca Kolonileri Metasezgiseli ve Gezgin Satıcı Problemleri Üzerinde Bir Uygulaması
Ant Colony Metaheuristic and an Application on Traveling Salesman Problem
Geleneksel Türk Evinde Isıl Konfor Koşullarının Analizi: Safranbolu Hacı Hüseyinler Evi
Evaluation of Thermal Comfort Conditions of Traditional Turkish Houses: Haci Huseyinler House in Safranbolu
Tolerans Analiz Yöntemleri ve Mak-Tol Tolerans Analiz Sistemi
Tolerance Analysis Methods and Mak-Tol Tolerance Analysis System
İdeal Performans Değerlendirme Formu Tasarımında Analitik Hiyerarşi Yöntemi Yaklaşımı
The Analytic Hierarchy Process Method Approach to Design Ideal Performance Evaluation
Yeşil Olimpiyat Tasarım Anlayışına Bir Örnek: Sidney 2000 Projesinin İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi
A Case Study within the Context of Green Olympics Design: The Analysis and Evaluation of Sydney 2000 Project
Tuz Tabakalı Güneş Havuzlarında Sıcaklık Ve Yoğunluk Gradyenlerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
The Theoretical and Experimental Investigation of Temperature and Salinity Gradients in Salt Gradient Solar Ponds
Ankara Kentinde Eğlence Mekanlarının Oluşumu ve Yer Seçimi
The Formation and Locational Preference of Entertainment Spaces in the City of Ankara

Asenkron Motorların Sinirsel-Bulanık Denetleyici ile Uyarlamalı Denetimi
Adaptive Control of Induction Motors Using Neuro-Fuzzy Controllers Beşir Dandıl Muammer Gökbulut145
Bilgisayar Destekli Ardışık Delme-Kesme Kalıbı Tasarımı
Computer Aided Progressive Piercing-Blanking Die DesignHakan Gürün Muammer Nalbant155
Bütünleşik Tur-Rotasyon Çizelgeleme Yaklaşımı ile İşyükü Minimizasyonu
Workload Minimization by Integrated Tour-Rotation Scheduling ApproachSerap Ulusam Seçkiner Mustafa Kurt161
Malzeme Taşıma Sistemlerinin Seçilmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Development of a Decision Support System to Use in the Selection of Material Handling Systems Ahmet Özgür İpek171
Bakır ve Çelik Levhaların Örtülü Elektrod ve TIG Kaynak Yöntemleri ile Birleştirilmesi ve Arayüzey Özelliklerinin İncelenmesi
Joining of Copper and Steel Plates by Shielded Metal Arc and TIG Welding Methods and Investigation of Their Interface PropertiesAhmet Durgutlu Nizamettin Kahraman Behçet Gülenç183
5083 Al-Mg Alaşımında Mekanik Özellikler Üzerine Korozyon Etkisinin Araştırılması
An Investigation for Corrosion Effect on the Mechanical Properties in 5083 Al-Mg AlloyGürol Önal Ali Ünüvar Tevfik Şimşek191
IEEE 802.11 KLAN Kullanarak CAN Segmentlerin Genişletilmesi İçin Yeni Bir Çözüm
A New Solution for Extending CAN Segments Using IEEE 802.11 WLANCüneyt Bayılmış İsmail Ertürk Celal Çeken197
Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenmesinde Kesici Takım Kaplamasının ve Kesme Hızının Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
The Influence of Cutting Tool Coating and Cutting Speed on Cutting Forces and Surface Roughness in Machining of Austenitic Stainless Steelsİbrahim Çiftçi205
Silis Dumanının Çelik Lifli Betonun Eğilme Dayanımına Etkisi
The Effect of Silica Fume Usage to the Flexural Strength of Concrete Reinforced with Steel FibresOsman Şimşek Mürsel Erdal Emre Sancak211
Yük Kancasının Eğri Eksenli Çubuk Olarak Gerilme Analizi
Stress Analysis of Lifting Hooks as a Curved BeamC.Erdem İmrak İsmail Gerdemeli M.Cüneyt Fetvacı217
Doğrusal Olmayan Yüklerde Aktif Güç Filtresi ile Harmoniklerin Filtrelenmesi ve Reaktif Güç Kompanzasyonu
Harmonic Filtration and Reactive Power Compensation with Active Power Filter for Nonlineer LoadsŞule Özdemir Şule Kuşdoğan225
Ergimiş Metal Karıştırma ve Basınçlı Döküm Yöntemi ile Alüminyum Esaslı Tanecik Takviyeli Kompozitlerin Üretimi
Production of Aluminum Based Particulate Reinforced Composites Using Molten Metal Mixing and Squeeze Casting MethodsGökhan Sur Yusuf Şahin Hasan Gökkaya233
Toz Metalurjisi ile Üretilmiş Demir Esaslı Parçalarda Asidik ve Bazik Akımsız Nikel Çözeltilerin Kaplama Kalitesine Etkisi
Influence of Acidic and Alkali Electrolessnickel Coating Solutions on Coating Quality of Iron Based Parts Produced By Powder MetallurgyUlaş Matik Ramazan Çıtak239
Farklı Çalışma Gazlarının Stirling Motorunun Performansına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
An Experimental Investigation of the Effects of Various Working Fluids on Stirling Engine PerformanceCan Çınar Atilla Koca Halit Karabulut247
Orta Asya Türk Kent Modelleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi (VIII. Yüzyıldan XIII. Yüzyıla Kadar)
A Typology Study on the Turkish Urban Models in Central Asia (From VIIIth to XIIIth Century)Koray Özcan251
Yapay Zeka Destekli Sistematik Tasarım İçin Bilgi Yönetim Sistem Mimarisi
The Knowledge Management System Architecture for Artificial Intelligent Aided Systematic Design
Robotlu Bir İmalat Hücresindeki Taşıma İşlemleri İçin Modele Dayalı Bir Uzman Sistem Geliştirilmesi
A Model Based Expert System for Handling of Operations in a Manufacturing Cell with a Robot

Bilyalı Dövme Parametrelerinin Ç1020 Çeliğinin Yorulma Dayanımına Etkisi ve Oluşan Kalıcı Gerilmenin Katman Kaldırma Yöntemi İle Araştırılması
Effects of Shot Peening on Fatigue Strength of AISI 1020 Steel and Investigation of Created Residual Stresses by Layer Removal TechniqueEmrah Dülek Şenay Orman Çetin Karataş Süleyman Sarıtaş289
Ticari Plastiklerin Kalıpta Akış Boylarının İncelenmesi
Investigation of Mouldability of Commercial PlasticsSami Ergüney Çetin Karataş Süleyman Sarıtaş297
Keyfi Fiber Takviyeli Viskoelastik Piezoelektrik Bir Cismin Elektro-Termomekanik Davranışı İçin Matematiksel Bir Model
A Mathematical Model for the Electrothermomechanical Behavior of an Arbitrarily Fiber-Reinforced Viscoelastic Piezoelectric Body Melek Usal305
İzotropik Matris Malzemesi Olan Fiber Takviyeli Dielektrik Viskoelastik Ortamların Elektro-Termomekanik Davranışı İçin Matematiksel Bir Model
A Mathematical Model for the Electro Thermomechanical Behavior of Fiber-Reinforced Dielectric Viscoelastic Composites with Isotropic Matrix Material Melek Usal 321
Kırşehir Yöresi Kırmataş Agregalarının Mühendislik Özelikleri
Engineering Properties of Crushed Stone Aggregates in Kırşehir Region İlhami Demir335
İdeal Olmayan Şebeke Gerilimi ve Dengesiz Yük Şartlarında 3-Fazlı 4-Telli Paralel Aktif Güç Filtresi Denetimi
Control of 3-Phase 4-Wire Shunt Active Power Filter under Non-Ideal Mains Voltage and Unbalanced Load Conditions Son İşlemci Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım
A New Approach for Postprocessor DesignAli Osman Er Ersan Aslan357
Radyal Yönde Basınç Uygulanan Konsentrik Uzun Tüplerde Von Mises Kriterine Göre Akmanın Başlaması
Yielding of Long Concentric Tubes under Radial Pressure Based on Von Mises CriterionTolga Akış Ahmet N. Eraslan365
İki-Ton Küçük İşaret Girişli Lazer Diyodun Distorsiyon Sistem Teorisi
Distortion System Theory of the Two Tone Small Signal Input Laser DiodeFatih V. Çelebi Remzi Yıldırım373
Isı Yükü ve Merkezkaç Kuvvet Etkisi Altındaki Değişken Kalınlıklı Uzantılı Yüzeylerde Deformasyon Analizi
Deformation Analysis of Variable Thickness Fins Subjected to Heating and CentrifugationAhmet N. Eraslan Mehmet E. Kartal379
2 Boyutlu Çizimlerden 3 Boyutlu Katı Modellerin Otomatik Elde Edilmesi
Automatic Reconstruction of 3D Solid Models from 2D DrawingsAdem Çiçek Mahmut Gülesin387
Silis Dumanı Katkılı Yapı Alçılarında Eğilmede Çekme Dayanımının Araştırılması
Investigation of the Tensile Strength of Bending in Building Plasters with Silica FumesServet Yıldız Muhammed Yalınbaş Oğuzhan Keleştemur395
Beypazarı Geleneksel Evlerinde Uygulanan Tatlı Sıva Üzerine Bir İnceleme
An Investigation on the Tatlı Plaster Application in Traditional Beypazarı HousesGediz Urak Gülser Çelebi401
ThO2UO2 Yakıt Karışımını İçeren CANDU Yakıt Çubuklarındaki Sıcaklık Dağılımının Sayısal Çözümlenmesi
Numerical Analysis of Temperature Distribution in CANDU Fuel Rods Consisting of ThO2-UO2 Mixed FuelH. Mehmet Şahin Eşref Baysal Adem Acır411

Sayı (No): 4 Aralık (December) 2005

Çağdaş Alışveriş Merkezlerinde Kent Dokusunun Yeniden Yorumlanması
Reinterpretation of Urban Fabric in Contemporary Shopping Centres
Dispers Kırmızı 1 Tekstil Boyasının Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Investigation of Characterization and Applicability of Disperse Red 1 Textile Dyestuff
Sabit Mıknatıslı Demir Nüveli Küresel Eyleyicinin Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Statik Manyetik Analizi ve Uygulaması
Computer Aided Three Dimensional Magnetostatic Analysis and Application of Iron Cored Permanent Magnet Spherical Actuator
Konkav Maliyetli Ulaştırma Problemi İçin Genetik Algoritma Tabanlı Sezgisel Bir Yaklaşım
A Heuristic Approach Based on Genetic Algorithm for Concave Cost Transportation Problem
Yalıtkan Malzemelerin Dielektrik Özelliklerinin Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi
Determination of Dielectric Properties of Insulating Materials Using Artificial Neural Networks
Doğal Li Soğutuculu-ThSi2 Yakıtlı Bir Füzyon-Fisyon Hibrid Reaktöründe Farklı Trityum Üretim Malzemelerinin Etkinliğinin İncelenmesi
Investigation of Effectiveness of Different Tritium Breeding Materials in A Fusion-Fission Hybrid Reactor Fuelled With ThSi2-Moderated with Natural Li
Bir Ticari Mekan İmajının Müşteri Karakteristiklerine Bağlı Olarak Farklı Yorumlanması
The Effect of Differences in Customer Characteristics on the Evaluation of a Store Image
Çift Yakıt (Benzin+LPG) Kullanımının Motor Performansı Ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Deneysel Analizi
An Experimental Analysis of Influence of Using Dual Fuel (Gasoline+LPG) on Engine Performance And Emissions
Kesici Takım Gerilmelerinin Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak İncelenmesi
Investigation of the Cutting Tool Stresses using Finite Element Method
Bina Üretimi Yapım Evresinde Maliyet Planlama ve Denetimine Yönelik Bir Maliyet Yönetim Modeli Önerisi [1]
Proposal for a Cost Management Model on Cost Planning and Its Control in the Building Construction Phase [1]
Betonarme ve Yapısal Çelik Teknolojilerinin Verimlilik Ölçütleri İle Değerlendirilmesi [1]
Evaluation of Reinforced Concrete and Structural Steel Construction Technologies by Productivity Criteria [1]
Çalışanların Toplam İş Yükü Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Ve Uygulaması
A Model to Determine Overall Workload Level of Workers and Its Applications
Kent Merkezlerinin Oluşumunda Alansal Gömülülük: Konya Tarihi Kent Merkezi
Territorial Embeddedness in the Formation of City Centers: The Historical City Center of Konya
Araçtan Arındırılmış Yerleşimler: Viyana-Floridsdorf (Avusturya) Örneği
Carfree Settlements: The Vienna-Floridsdorf (Austria) Case

2006

Yapı Alt Sistemleri Entegrasyon Problemleri ve Çözüm Önerileri
The Integration Problems of Building Sub-Systems and Solution ProposalsA.
Otomatik Parmakizi Tanıma Sistemlerinde Kullanılan Önişlemler için Yeni Yaklaşımlar
New Approaches for Pre-Processing Operations of Automatic Fingerprint Identification and Verification Systems
Mekanik Özellik ve Kesme Geometrisinin AA2014 Alaşımının İşlenebilme Özelliklerine Etkileri
Effect of Mechanical Properties and Cutting Geometry on the Machinability Properties of AA2014 Alloy B
Bulanık Model Referans Öğrenmeli Denetim Yönteminde Kullanılan Kazançların Bir Genetik Algoritma ile Belirlenmesi
Determination of the Gains Used in Model Reference Learning Control Method with A Genetic Algorithm
Yapı Malzemelerinin Avrupa Yangına Tepki Sınıfları Konunun Türkiye – Avrupa Genelinde İrdelenmesi ve Ulusal Sınıfların Yeni Avrupa Sınıflarına Uyarlanması
Scrutinizing Euroclasses of Reaction to Fire of Building Materials and Adaptation of National Classes to New Euroclasses
Betonarme Çerçeve Yapıların Olasılıklı Sismik Analizi
Probability Based Seismic Analysis for R/C Frame Structures
Bazı Tahribatsız Deney Metotlarının Vakum Uygulanmış Betonların Basınç Dayanımlarının Belirlenmesindeki Performanslarının İncelenmesi
Investigation of the Performance of Some Non-Destructive Tests on the Determination of Compressive Strength of Vacuum-Processed Concrete
Geleneksel Afyonkarahisar Evlerine Ait Kapılar Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Doors used in Traditional Afyonkarahisar Houses
Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Timlerinin Yerleşiminin Yeniden Düzenlenmesi
Reorganizing the Location of Turkish Army Forces SAR Stations
Transformatörlerde İç Arıza Akımlarının Benzeşimi
Simulation of Transformer Internal Faults
Toz Metal Fren Balata Malzemelerinin Sürtünme-Aşınma Performansı Üzerine Çinkonun Etkisi
The Influence of Zinc on Friction-Wear Performance of Powder Metal Brake Friction Materials
Tek Anahtarlı İnverterde Bazı Kontrol Palslerinin Silinmesiyle Güç Kontrolü
Power Control of Single Switch Inverter with Deleting Some Control Pulses
Optik Haberleşme Sistemlerinde Dispersiyon Kompanzasyonunda Optik Izgara Tabanlı Çözümler
The Optical Grating Based Solutions for Dispersion Compensation in Optical Communication SystemsN.
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Uygulaması Sonrası İşletmelerin Yaşadığı Sorunlar
Problems Faced by Enterprises after Enterprise Resource Planning (ERP) Implementations
Değişik Koruyucular ile İşlem Görmüş Bazı Yerli Ağaçlarda UV Işınlarının Renk Değiştirici Etkisi
The Effect of UV Lights on Color Changes on Some Local Wood Processed with Differential Preservatives
Dar ve Geniş Kuyulu Yarı-İletken GaAs Lazerlerin Çizgi Genişleme Faktörlerinin Modellenmesi
Modeling of the Linewidth Enhancement Factors of the Narrow and Wide GaAs Well Semiconductor Lasers
Ankarada Hızlı ve Hafif Raylı Ulaşım Sistemlerinin Neden Olduğu Çevresel Gürültünün Modellenmesi
Simulation of Environmental Noise Caused by Rapid and Light Railway Transit Systems in Ankara
Hürriyet Meydanı: Bir Kentsel Mekanın Yenilik ve Dönüşüm Öyküsü
Hürriyet Square: The Story of Novelty and Transformation of an Urban Space
Otomobil Emniyet Kemeri Kullanılabilirlik Testi
Usability Testing of Automobile Safety Belt
Uçucu Küllerin İnşaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli
The Potential of Fly Ash Usage in Construction Sector

Erbiyum Katkılı Fiber Optik Yükselteçlerin (EDFA) Kullanıldığı Uzun Mesafe Soliton İletişism Sistemlerinin Optimizasyonu
The Optimization of Long Distance Soliton Transmission Systems by Using EDFA
Bir Tabu Arama Uygulaması: Esnek İmalat Sistemlerinde Parça Seçimi ve Takım Magazini Yerleşimi
An Application of Tabu Search: Part Selection and Tool Magazine Configuration in Flexible Manufacturing Systems
Farklı Renkteki Fluoritlerin Nadir Toprak Elementleri (NTE) Konsantrasyonu Kaman Kırşehir Türkiye
Rare Earth Elements (REE) Concentration of Different Colored Fluorites Kaman Kırşehir Türkiye
İstanbul İli Tropsoferik Ozon (O3) Konsantrasyonlarının Hücresel Yapay Sinir Ağ Yöntemiyle Modellenmesi
Modeling of Trophospheric Ozone (O3) Concentrations using Cellular Neural Networks
Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması
Developing a New Model for Supplier Evaluation Process for a Company and Its Application
Üretim Şartlarının Yerçekimine Ters Döküm Yöntemiyle Üretilen Parçaların Yapı ve Mekanik Özelliklerine Etkileri
Effects of Process Parameters on the Structure and Mechanical Properties of the Parts Produced by Counter Gravity Casting Process
Ahşap Pencere Kanatlarında Birleşim Yerleri Mekanik Özellikleri
Mechanical Properties of Joints at the Wooden Window Casement
Osmanlı Camilerinde Mekan Kurgusu Açısından Kare Tabanlı Baldaken Varyasyonları (15.-17.yy.)
Variations on the Square Based Baldachin in Ottoman Mosques for the Concept of Space (15th-17th Centuries)
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Kullanıcıların Konut Ana Yaşama Mekanını Değerlendirmesi
Evaluation of Main Living Room in Housing Blocks by Users of Different Income Groups
Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlar Çerçevesinde Otellerde Kaçış Yollarının Analizi ve Bir Örneklem
Passive Fire Safety Precautions in Hotels According to the National and International Regulations and a Case Study
Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Propan ve Farklı Oranlarda Propan/Bütan Kullanımının Performansa Etkilerinin Deneysel Analizi
Experimental Investigation of Effects of Propane/Butane Ratio on Performance and Emission in a Spark Ignition Engine
Dikdörtgen Kesitli Bir Kanalda Ayrık Isı Kaynaklarından Karışık Konveksiyonla Isı Transferinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of Mixed Convection Heat Transfer from Discrete Heat Sources in a Rectangular Channel
Çok Katmanlı Perseptron Sinir Ağları İle Diyabet Hastalığının Teşhisi
Diabetes Diagnosis by Multilayer Perceptron Neural Networks
Fiber Kompozit Çok Katlı Tüpsel Silindirlerin Burulma Eksenel Baskı Yükü ve Dış Basınç Yüklemeleri Altında Burkulma Denklemlerinin Çıkarılışları
Derivations of Buckling Equations for the Multilayered Fiber Composite Tubular Cylinders under Torsion Axial Compressive Load and External Pressure
İnternet Gazetesi Sayfa Düzeninin Gerçek Zamanlı Eniyilemesinin Benzetilmiş Tavlama Algoritmasıyla Gerçekleştirilmesi
Implementation of Real-Time Optimization of Page Layout of Internet Newspaper Using Simulated Annealing
Eğilme ve Burulmaya Maruz Elastik Robot Kolunun Dinamik Modeli
Dynamic Modeling of Elastic Robot Arm in Bending and Torsion
Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirin Abrasiv Aşınma Davranışına Östemperleme İşleminde Soğutmanın Etkisi
Effect of the Cooling in the Austempering Process on the Abrasive Wear Behavior of Austempered Ductile Iron
Çeşitli Bitkisel Yağlardan Biyodizel Üretiminde Katalizör ve Alkol Miktarının Yakıt Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
An Investigation of the Effects of Catalyst and Alcohol Amounts on the Fuel Properties of Biodiesel from Various Vegetable Oils
İmalat Hücresinde Kullanılan Bir Robotun İşlemlerinin Sıralanması
Sequencing of Operations of an Industrial Robot Used in a Manufacturing Cell
Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde Aşırı Soğutma ve Aşırı Kızdırma Etkisinin Isıl Ekonomik Açıdan İncelenmesi
Investigation of Subcooling and Superheating Effects in Refrigeration Systems in Terms of Thermoeconomics
R410A Soğutucu Akışkanının Termodinamik Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Metoduyla Modellenmesi
Modeling of Thermodynamic Properties of Refrigerant R410A with Artificial Neural Networks

Sakarya Nehrinde Barajların Mansap Etkisinin Araştırılması
Investigation on Downstream Effects of Dams in the Sakarya River
Takım-Talaş Ara Yüzey Sıcaklığının Takım-İş Parçası Isıl Çift Yöntemiyle Ölçümü İçin Geliştirilen Sistemin Uygulanabilirliği
The Applicability of the System Developed to Measure the Tool-Chip Interface Heat by means of Tool-Work Piece Thermocouple Method
Yerçekimine Ters Döküm Yönteminin Döküm Parçaların Besleme Özelliklerine Etkileri
Effects of Counter Gravity Casting on Feeding Properties of Casting Parts
İkincil Lityum Pillerinde Katot Aktif Maddesi Olarak Kullanılan LiCoO2in Sentezi ve Karakterizasyonu
Synthesis and Characterization of LiCoO2 Used As Cathode Material in Secondary Lithium Batteries
Elektro Erozyon ile İşlemede (EEİ) İş Parçası Yüzey Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation on Workpiece Surface Characteristics in Electric Discharge Machining (EDM)
Yüksek Sıcaklığın Silis Dumanı ve Süperakışkanlaştırıcı Katkılı Hafif Betona Etkileri
Effects of High Temperature on the Lightweight Concrete with Silica Fume and Superplasticizer
Tornalamada Hava Püskürtme İle Soğutmanın Kesme Kuvvetleri ve Takım Ömrüne Etkilerinin Araştırılması
Effects of Cooling by Air Spraying on Cutting Forces and Tool Life in Turning
Bir Saf Detonasyon Motorunun Su İçerisindeki Tepkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
An Experimental Study on a Pure Detonation Engine about Its Reaction in Water
LiBr + LiNO3 + LiI + LiCl / H2O ile Çalışan Çift Etkili Bir Soğurmalı Soğutma Sisteminin Analizi İçin Farklı Bir Yaklaşım
A Different Approach for the Analysis of a Double-Effect Sorption Refrigeration System Operating with LiBr + LiNO3 + LiI + LiCl / H2O
Ötektik Al-Si Alaşımında Soğutucu Yüzey Pürüzlülüğünün Arayüzey Isı Transfer Katsayısına Etkisi
The Effect of Surface Roughness of Chill on the Interfacial Heat Transfer Coefficient in Eutectic Al-Si Casting
Klinoptilolit ve Tween-20nin Etanol Üretimi Üzerine Etkisinin Biyokütle Gelişimi ve Metal İyonu Değişimiyle İncelenmesi
Examinatin of the Effect of Klinoptilolite and Tween-20 on Ethanol Production by the Measurement of Biomass and Metal Ion
Kırşehir Yöresi Kırmataşlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği
Usage Properties of Kırşehir Local Crushed Stone Aggregates as Concrete Aggregate
Karadenizde Unutulan Endüstri Mirası
The Forgotten Industrial Heritage in Black Sea Region
Çok Seviyeli Eviriciler İçin Sabit V/f Özellikli Bir UVDGM Algoritması
A SVPWM Algorithm with Constant V/f for Multilevel Inverters
Yakma Alın Kaynağı ile Kaynatılmış İki Farklı Çeliğin Kaynak Kalitesine Yığma Akım Zamanının Etkisi
The Effect of Upsetting Current Time on Welding Quality of Two Different Type of Steel Welded by Flash Butt Welding
Cemil Çetinkaya Uğur Arabacı Ali Akay
Kazanaltı Külü ile Briket Üretimi
Production of Briquette with Bottom Ash
Pamuk Gabardin Kumaşlarda Dikiş Randımanı ve Kayması
Seam Efficiency and Slippage in Cotton Gabardine Fabrics
Bilyalı Rulman Hasarlarının Titreşim Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Investigation of Vibrations Due To Ball Bearing Defects
Klasik Bir Torna Tezgahı İçin Bilgisayar Kontrollu Profil Tornalama Sistemi Geliştirilmesi
Design and Testing of a Hydraulic Position Control System for Profıle Turniıng on a Conventional Lathe
Kablosuz Ağ Tabanlı Sahte Kimlik Tespit Sistemi Uygulaması
An Application of Fake Identity Card Determination System Based on Wireless Network
Doğrusal Olmayan Optoelektronik Geribeslemeli Lazer Diyodun Bağıl Şiddet Gürültü Sistem Teorisi
Relative Intensity Noise System Theory of the Laser Diode with Non-Linear Optical Feedback
İşleme Parametrelerinden Kesme Hızının Inconel 718 Süper Alaşımın İşlenebilirliğine Etkisi
The Effect of Cutting Speed in Machine Parameters on the Machinability of Inconel 718 Superalloys
Kontrol Sistemlerinde Belirsizlikle Baş Etme Yöntemleri: Lyapunov Tarzı Yaklaşımlar
Dealing with Uncertainty in Dynamical Systems: Lyapunov-Based Approaches

Taguchi Yöntemi ile Cep İşlemede Kullanılan Takım Yolu Hareketlerinin ve Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Belirlenmesi
Determination of Cutter Path Strategies and Cutting Parameters Effects on Surface Roughness in Pocket Milling by Taguchi MethodNazım Sakarya
Ankara Yöresindeki Bazı Agrega Ocaklarının Alkali Silika Reaktivitesi Açısından İncelenmesi
The Investigation of Some Aggregate Quarries in term of Alkali Silica Reactivities in the Region of Ankara
Demir Cevheri ve Hurda Demirden Üretilen Beton Çelik Çubukların Yeterliliklerinin Araştırılması
Investigation of Adequacy of Steel Bars Produced from Iron Ore and Scraped Stell for Concrete
MIG-MAG Kaynağı ile Birleştirilen Boruların Tahribatlı ve Tahribatsız Muayenesi
Destructive and Non-Destructive Inspection of Pipes Welded by MIG-MAG Technique
Denizli için Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufuna Etkisi ve Sonuçları
The Effect and Results of the Optimum Insulation Thickness on Energy Saving
Bitümlü Sıcak Karışımların Rijitliğinin Bulanık Mantık ile Bulunması
Determine the Bituminous Hot Mixtures Stiffness with Fuzzy Logic
Kentsel Sit Alanı İlanı Mutlak Korunuyor Anlamına Geliyor mu
Does Announcement of Urban Site mean that It is Absolutely Conserved
Sıvı-Katı İki Fazlı Karışımın Kararsız Hareketlerinin Sayısal ve Slezkin-Targ Yöntemleriyle İncelenmesi
Investigation of Instable Movements of Liquid-Solid Two Phase Mixture by using Numerical and Slezkin-Targ Method
Genetik Programlama ile İmalat için Yüzey Pürüzlülük Modeli Geliştirilmesi
Development of Surface Roughness Model for Machining by Genetic Programming
Pomza ve Mineral Katkılı Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
The Investigation of the Mechanical Properties of Structural Lightweight Concrete Produced with Pumice and Mineral Admixtures
Planlamada Disiplinler Arası İlişkiler ve Kentsel Arkeolojinin Yeri
Interdisciplinary Relations in Planning and the Place of Urban Archaeology
Global Karınca Kolonisi Optimizasyonu
Trafik Güvenliği ve Aşırı Hız Traffic Safety and Overspeed
R12 ve R134a Soğutucu Akışkanları Kullanan Otomobil İklimlendirme Sisteminin Deneysel Performans Analizi
Experimental Performance Analysis of an Automobile Air Conditioning System Using Refrigerants R12 and R134a
Doğal Zeminlerin Likit Limitinin Belirlenmesinde Casagrande ve Koni Batma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Casagrande and Cone Penetration Tests for the Determination of the Liquid Limit of Natural Soils
İzotermal Olmayan Sürekli Karıştırmalı Bir Tank Reaktörde Yapay Sinir Ağı ile Derişim Kontrolü
Control of the Concentration in a Nonisothermal CSTR with Artificial Neural Network
Isı Etkisi Altındaki Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden Yapılmış Uzun Tüplerde Plastik Akmanın Başlaması
Yielding of Functionally Graded Long Tubes under Thermal Loading
Genel Amaçlı Web Tabanlı Mobil Robot
Enerji Tasarrufu İçin Dış Duvarlarda Optimum Yalıtım Kalınlığı ve Isıtma Maliyeti İlişkisi
The Relation between Optimum Insulation Thickness and Heating Cost on External Walls for Energy Saving3
Kaotik Zaman Serisinin Analizi Üzerine Bir Araştırma
A Study on the Chaotic Time Series Analysis
Kütüphane Web Sitelerinin Kullanılabilirliği: Bir Uygulama Çalışması
Usability of Library Web Sites: A Case Study
Sosyo-Teknik Sistemlerde Hatalı Davranış Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Erken Uyarı Modeli
An Early Warning Model to Identify Faulty Behaviors Risk in Social-Technique Systems and Its Application
Üçüncü Nesil CDMA Sistemler İçin Yeni Bir Akıllı Anten Algoritması Gerçekleştirilmesi ve Performans Analizi
Implementation and Performance Analysis of a Novel Smart Antenna Algorithm for 3G CDMA Systems

2007

Inconel 718 Süper Alaşımının İşlenmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvveti Üzerindeki Etkisi
The Effect of Cutting Parameters on Cutting Force during the Processing of Inconel 718 Super Alloy
4 Kanallı Biyotelemetri Cihazı Tasarımı
The Design of 4 Channel Biotelemetry Device
Tuğla Kemerlerin Deneysel Davranışı ve Bilgisayar Modeli Analizleri
Experimental Behavior of Brick Masonry Arches and Analyses by Computer Models
Fren Test Cihazı Tasarımı ve Frenleme Kuvveti Ölçüm ve Modellemesi
Design of a Brake Test Equipment and Brake Force Measurement and Modelling
Doku Tipi İmgelerin Sınıflandırılması İçin Bir Uyarlamalı Entropi Tabanlı Dalgacık-Yapay Sinir Ağı Sistemi
A Wavelet Artificial Neural Network System based on Adaptive Entropy for Texture Images Classification
1985 Sonrası Türkiyedeki Kentsel Sistemin Dönüşümü: Zipf Yasasının Ampirik Bir Testi
Transformation of Urban System in Turkey Post 1985: An Amprical Test of Zipfs Law
Dairesel Delikli Dikdörtgen Levhanın H-Tipi Sonlu Elemanlar ile Uyarmalı Analizi
H-Version Adaptive Finite Element Analysis of Plate with Circular Hole
PIC Denetimli Reaktif Güç Rölesi Tasarımı
Designing of a Reactive Power Relay based on a PIC
Tall Yağı Biyodizelinin Dizel Yakıtı İle %90 Oranındaki Karışımının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak İncelenmesi
Investigation of 90% Blend of Tall Oil Biodiesel Fuel with Diesel Fuel as Alternative Diesel Fuel
Bulanık PI Denetleyici İle Bir Anahtarlamalı Relüktans Motorun Hız Denetimi
Fuzzy PI Controller for Speed Control of Switched Reluctance Motor
Konfeksiyon Üretiminde Temel Kriterlerin Hiyerarşik Modellenmesi İle Üretilecek En Uygun Ürünün Belirlenmesi
The Determination of Optimal Product by Using the Hierarchical Simulation of Basic Criteria in Clothing Production
Düşük Güçlü Bir Motorda Farklı Sıkıştırma Oranlarında LPG Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisi
The Effect of LPG Usage on Performance and Emissions at Various Compression Ratios in a Small Engine
Atık Cam ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Harçların Özellikleri
Properties of Mortars Containing Waste Bottle Glass and Blast Furnace Slag
Duvar Yönünün Yalıtım Kalınlığına Etkisi
Effect of Orientation of Walls on the Insulation Thickness
Bina Kabuğu Yüzey Alanı ve Yalıtım Kalınlığının Isıtma Maliyeti Üzerindeki Etkileri
Effects of Building Envelope Surface Area and Insulation Thickness on Heating Cost
Enerji ve Ekserji Analiz Metoduyla Kayseri Şeker Fabrikasında Enerji Verimliliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Energy Efficiency in Kayseri Sugar Plant by Method of Energy and Exergy Analyses
Kötücül ve Casus Yazılımlar: Kapsamlı Bir Araştırma
Malware and Spyware: A Comprehensive Review
Buji Ateşlemeli Motorlarda Yakıta Hidrojen İlavesinin Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Analizi
Experimental Analysis of the Effect of Hydrogen Addition to the Fuel on Performance and Exhaust Emissions in Spark Ignition Engine
Aşırı Donatılı Kirişlerde Boyut Etkisinde Kırılma Parametrelerinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analizi
The Evaluation of Fracture Parameters by Linear and Non-Linear Analysis in Size Effect of Over Reinforced Concrete Beams
Kırsal Yerleşmelere İlişkin Tasarım Politikaları ve Araçlar
Design Policies and Means Related To Rural Settlements
Veritabanı Bağımsız Uygulama Yazılımı Geliştirme Yöntemi
A Method for Database Independent Application Software Development
RFID Taşıyıcı Yongaları Kullanılarak Büyükbaş Hayvanların İnternet Üzerinden Kimliklendirilmesi
Identification of Cattles on Internet by Using RFID Transponder Chips
Tam Zamanında Üretim Sisteminde Bakım Politikalarının Etkisi
Analysis of Maintenance Policies in Just In Time Production System
Monotonik Yükleme Etkisi Altındaki Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kirişlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Doğrusal Olmayan Analizi
Nonlinear Finite Element Analysis of Rectangular Cross Sectional Beam under Monotonic Loading
Hafif Yapı Tasarımında Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Elyaf Takviyeli Plastiklerin Kullanılması
Design of Light-Weight Structure by Pultruded Glass Reinforced Plastic

Adana Tepebağdaki Tarihi Yerleşim Dokusunun İncelenmesi Koruma Sorunlari ve Öneriler
The Analysis of the Historical Pattern at Adana Tepebag Region Conservation Problems and Proposals
Lazer Kırınım Yöntemiyle Zeminlerin Tane Büyüklüğü Dağiliminin Belirlenmesi: Genel İlkeler ve Örnek Hazirlama Yöntemi
Determination Of Soil Particle Size Distribution Using Laser Diffraction Method: General Principles and Sampling Method
Filtreleme Teknikleri ile İyileştirilmiş Parmakizlerini Yapay Sinir Ağları ile Tanımada Yeni Bir Yaklaşım
A New Approach to Recognition ff Fingerprints Enhanced by Filtering Techniques with Artificial Neural Networks
Bdt/Bdi Uygulamaları İçin Bilgisayar Destekli Parça Tanıma Yaklaşımının Geliştirilmesi
Developing of a Computer Aided Part Recognition Approach for Cad/Cam Applications
Web Atakları İçin Metin Tabanli Anormallik Tespiti (Wamtat)
A Text Based Anomaly Detection for Web Attacks
Montaj Planlama Yaklaşimlari Üzerine Bir Araştirma
A Survey on Assembly Planning Approaches
V-Kayışı Mekanizmalarında Sıcaklık ve Nemin Kaymaya Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Experimental Analysis of the Effect of Temperature and Relative Humidity on the Slip of V-Belt Mechanism
Karışık Modelli U-Tipi Montaj Hatlarında Hat Dengeleme ve Model Sıralama Problemleri İçin Yeni Bir Sezgisel Yaklaşım
A New Heuristic Approach for Line Balancing and Model Sequencing Problems of Mixed Model U Shaped Assembly Lines
Betonarme Duvar Kalıpların Üç Boyutlu Parametrik Tasarımı
Three Dimensional Parametric Design Of Reinforced Concrete Wall Formwork.
Anadolu Konut Yerleşim Deseninde İkili Oluşum Ankara Batikent-Ergazi Örneği
The Dual Formation of Housing Design in Anatolia Ankara Batikent- Ergazi Case
Silopi Asfaltitinin Yari Kesikli Reaktörde Pirolizi
Pyrolysis of Silopi Asphaltite in the Semi-Batch Reactor
Helisel Yapılı Anahtarlamalı Relüktans Motorun (Hy-Arm) Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Statik Manyetik Analizi
Computer Aided Three Dimensional Magnetostatic Analysis Of Helically Structured Switched Reluctance Motor (Hs-Srm)
Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemi ile Üretilen Al-Sicp Kompozitlerde Partikül Boyutunun Abrasiv Aşınma Davranışına Etkisi
Effect of the Reinforcement Particle Size on the Abrasive Wear Behaviour of the Al-Sicp Composites Produced by Pressure Infiltration Technique
Mermer Kesme Testerelerinde Oluşan Kesme Kuvvetinin Bulanık Mantık (BM) Yöntemiyle Modellenmesi
Fuzzy Logic Modelling of the Cutting Force of Circular Diamond Saw in Marble Cutting
Alumix 431 Tozunun (Al7xxx) Soğuk ve Ilık Preslenmesi Üzerine Bir Çalışma
A Study of Cold and Warm Compacted Alumix 431 (Al7xxx) Powders
Esnek İki Fazlı Termoelektrik CPU Soğutucusu
Flexible Two Phase Thermoelectric CPU Cooler
Hazırlık Zamanlarının Öğrenme Etkili Olduğu Durumda Bir Akış Tipi Çizelgeleme Problemi
Setup Times with a Learning Effect in Flowshop Scheduling Problem
Marş Motoru Akım Sinyalleri Wavelet Analiz Sonuçlarının Bulanık Mantık ile Sınıflandırılarak Arıza Tespiti
Fault Diagnosis in Starter Motors by Classification of Wavelet Analysis Results of Faulty Starter Motors Current Signals Using Fuzzy Logic
Sargılı Beton Davranışının Betonarme Eleman ve Sistem Davranışına Etkisi
Effect of Confined Concrete Behaviour on Reinforced Concrete Sections and Systems
Ayçiçeği Kabuğu Hemiselülozik Hidrolizatina Adapte Edilmiş Pichia Stipitis Mayasi ile Alkol Üretimine Zehir Giderme Ön İşlemlerinin Etkisi
The Effect Of Detoxification Pretreatments To Alcohol Production With Adapted Pichia Stipitis To Sunflower Seed Hull Hemicellulosic Hydrolysate
Barit Agregalı Ağır Betonların Radyasyon Zırhlama Amacıyla Kullanımının Araştırılması
Investigation of Heavyweight Concrete with Barite Aggregates for Radiation Shielding
İnternet Tabanlı Pi Kontrollü Bir Doğru Akım Motoru Deney Seti
An Internet Based Pi Controlled Direct Current Motor Experimental Set
Stirling Çevrimi ile Çalışan Beta Tipi Bir Motorun İmali ve Performans Testleri
Manufacturing And Testing Of A -Type Stirling Cycle Engine
Doğrusal Olmayan Optoelektronik Geri Beslemeli Lazer Diyodun Üç Ton Küçük İşaret Girişli İntermodulasyon Distorsiyon Sistem Teorisi
Intermodulation Distortion System Theory of the Three-Tone Small Signal Input Laser Diode with Non-Linear Optoelectronic Feedback
Genetik Algoritma ile Web Sayfası Düzeninin Gerçek Zamanlı Optimizasyonu
Real-Time Optimization of Web Page Layout Using Genetic Algorithm
Düzlem Dışı Yüklere Maruz Yığma Duvarların Deprem Davranışlarının Analitik ve Deneysel Değerlendirilmesi
Analytical And Experimental Assessment of Seismic Behavior of Masonry Walls Subject to Out-of-Plane Forces
Mimarlık Tasarımı Paradigmasında Biomimesisin Etkisi
Impact of Biomimesis in Architectural Design Paradigm

Geleneksel Konut Dokusunda Kullanım Sürecinin Değerlendirilmesi-Beypazarı Örneği
Post-Occupancy Evaluation of Traditional Housing Areas: Beypazari Turkey
Kuru Kayma Şartlarinda Matris Yapisinin Küresel Grafitli Dökme Demirin Sürtünme Katsayısına ve Pim Sıcaklığına Etkisi
Effect of The Matrix Structure on the Friction Coefficient and Pin Tempureture of Ductile Iron Under Dry Sliding ConditionsMelik Çetin Ferhat Gül273
154 kV XLPE Yeraltı Güç Kablo Ekinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Isıl Analizi
Thermal Analysis of 154 kV Underground Cable Joint Using Finite Element Method
Taşıtlarda Başvurma Hareketi Anında Salınım Merkezi Konum Değişiminin Sürüş Konforuna Etkisinin Analizi
The Analysis of the Effect of Position Change of Oscillation Center during Pitch Motion on the Ride Comfort in Vehicles
Titreşim Yapan Borularda Isı Transferinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of Heat Transfer in Oscillating Pipes
Lastik Hava Basıncı Ve Taşıt Hızının Dinamik Yarıçap Değişimine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of Tire Pressure and Vehicle Speed Effects on the Change of Dynamic Radius
Bilgisayar Destekli Parça Tanıma Sisteminin Geliştirilmesi Ve Motor Montajına Uygulanması
The Developing of Computer Aided Part Recognition System and Implementation into Engine Assembly
Fe-Cu-C Çeliklerine Mangan İlavesinin Mekanik Özelliklere Etkisi
Influence of Manganese Addition on Mechanical Properties of Fe-Cu-C Steels
Armatürlerin Üç Boyutlu Işık Şiddet Dağılımlarının Bilgisayar Ortamında Formülasyonu ve Görselleştirilmesi
Formulation and Visualization of Three Dimensional Luminous Intensity Distributions of Luminaires in Computer Environment
Klimalar İçin Yeni Bir Kontrol Sistemi A Novel Control System for Air Conditioners
Candu Reaktörlerinde ThO2 ve 233UO2 Yakıt Karışımı Kullanımının İncelenmesi
Investigation On Utilization Of ThO2 And 233UO2 Fuel Mixture in Candu Reactors
Saffil ( -Al2O3) Fiber Takviyeli ZA-12 Alaşımın Sürtünme Aşınma Davranışları
Wear Behaviour of ZA-12 Alloy Composites Reinforced with Saffil ( -Al2O3)
Kırşehir-Kaman Yöresi Granitlerin Kırmataş Agrega Olarak Kullanılabilirlik Özellikleri
The Usage Properties of Kaman (Kirsehir Turkey) Granites as Crushed Stone Aggregates
Mimarlık Eğitiminde Algoritma: Stüdyo Uygulamaları
Algorithm in Architectural Education: Studio Works
Bazı Masif ve Kompozit Agaç Malzemelerin Kavela Tutma Performanslarının Belirlenmesi
Determination of the Dowel Holding Performance of Some Solid Wood and Wood Composite
Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin ile Su Püskürtücüleri Arasındaki Bölgede Isı ve Kütle Transferinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Analysis of Heat and Mass Transfer between Serpentine and Water Sprays in Evaporative CoolersHilmi
Ultrason Görüntülerinde Prostat Sınırının Bulunması
Prostate Contour Extraction from Ultrasound Images
Bulanık Aksıyomatik Tasarım ile Tedarikçi Firma Seçimi
Mersinin Mekânsal Biçimlenme Süreci ve Planlama Deneyimleri
Urban Planning Experience and Formation of Urban Space in
Ulaştırma Komutanlığı Ring Seferlerinin Eş Zamanlı Dağıtım Toplama Karar Destek Sistemi
Simultaneous Pick-Up and Delivery Decision Support Systems of Transportation Command Shuttle ToursCevriye
Al-Si Alaşımlarında Silisyum Miktarının Döküm Parça-Kalıp Arayüzey Isı Transfer Katsayısı Üzerine Etkisi
Effect of Silicon Content in Al-Si Alloys on Heat Transfer Coefficient at Casting-Mold Interface
Biyomedikal İşaretlerin Sınıflandırılmasında Otomatik Teşhis Sistemlerinin Başarımı
Performance of Automated Diagnostic Systems In Classification Of Biomedical Signals
Kolonlardan Yuvalı Temellere Aktarılan Yüklemenin Lineer Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi
Nonlinear Finite Element Analysis of Loading Transferred From Column to Socket
Kesme Hızının Yığıntı Katmanı ve Yığıntı Talaş Oluşumu Üzerındeki Etkilerinin SEM ile İncelenmesi
Investigating the Effects of Cutting Speeds over the Built-Up Layer and Built-Up Edge Formation

Geçiş-Zamanı Esaslı Bir Ultrasonik Akış Ölçerin Tasarımı ve Uygulaması
Design and Implementation of a Transit Time Based Ultrasonic Flow Meter
Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Hizmet Engelleme Saldırılarına Dayanıklı Ortam Erişim Protokolü Tasarımı
Denial Of Service Attack Resistant Mac Protocol Design For Wireless Sensor Networks
Termoelektrik Modülün Dinamik Çıkış Parametrelerinin Araştırması İçin Yeni Bir Yöntem
New Method for Study Dynamic Exit Properties of Thermoelectric Modules
Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Ankara 14 Mayıs Evleri
An Example of Urban Transformation: Ankara 14 May Houses
Camın Temperlenmesinde Isiıma ve Soğutma Süreçlerinin Karışık Sınır Şartlarında Sayısal Modellenmesi
Numerical Modelling of Heating and Cooling Processes in Glass Tempering with Mixed Boundary Conditions
Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirin Sinterlenmiş Karbür Kesici Takım ile Tornalama İşleminde Takım Performansının İncelenmesi
Investigation of Tool Performance in Turning of Austempered Ductile Iron with Cemented Carbide Cutting Tool
Buji Ateşlemeli Bir Motorda Sıkıştırma Oranının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi
The Effect of Compression Ratio on Engine Performance and Exhaust Emission in a Spark Ignition Engine
Karar Ağaçları ve Fraktal Analiz Kullanarak Histopatolojik İmgelerin Sınıflandırılması
Histopathological Images Classification by Using Decision Trees and Fractal Analysis
Tasarım ve Uygulaması Yapılan Bir Ultrasonik Akış Ölçerin Kalibrasyonu
Calibration of a Designed and Implemented Ultrasonic Flow Meter
Mig/Mag Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Çelik Malzemelerde İlave Tel Türleri ve Koruyucu Gaz Karışımlarının Eğmeli Yorulma Ömürlerine Etkilerinin Araştırılması
A Research into the Effect of Additional Electrode Types and Protective Mixture Gases on the Bending Fatigue Life of Steel Material that is Welded with Mig/Mag Welding Method
Otomatik Yönlendiricili Araç Sistemlerinin Tasarım Problemleri için Bir Matematiksel Programlama Modeli
A Mathematical Programming Model for Design Problems of Automated Guided Vehicle Systems
Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Personel Seçimi ve Bir Uygulama
Personnel Selection with Fuzzy Analytical Hierarchy Process and an Application
Fuzel Yağından İzoamil Asetat Üretimi
Production of Isoamyl Acetate From Fusel Oil
Çok Değişkenli Kalite Kontrol Çizelgelerinin Döküm Sanayiinde Uygulanması
Application of Multivariate Statistical Process Control in Casting Industry
İki Görünüşle İfade Edilen Prizmatik Parçaların Uzman Sistem Yardımıyla Katı Modellerini Oluşturma
Reconstruction of Solid Models of Prismatic Parts from Their Two Views with Use of Expert System
Beton Üretiminde Süper Akışkanlaştırıcı Çeşiti ve Oranının Belirlenmesi
Determination of Type and Ratio of Superplasticizers in Concrete Production
Mimari Tasarım Stüdyosunda Mekânsal-Davranışsal Değişkenlerin Öğrenci-Mekân Etkileşimindeki Rolü
Effects of Spatial & Behavioral Variables on Student-Space Interactions in Architectural Design Studio Spaces
Isı Pompalı Bir Kurutucuda Kerestelerin Kurutma Süresinin Belirlenmesi
Determining the Drying Time of Timbers in a Heat Pump Dryer
Bulanık Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Çok Amaçlı Genetik Algoritma
Multiobjective Genetic Algorithm for Fuzzy Flowshop Scheduling Problem
Kazancı Düzleştirilmiş Çok Geniş Bantlı Hibrid Optik Yükselteç Tasarımı
Design of Gain Flattenned Ultra-Wideband Hybrid Optical Amplifier
Arakritik Sıcaklıklardan Östemperlenmiş Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirde Yeni Ferrit Oluşumu
The New Ferrite Formation in Ferritic Ductile Iron Austempered from Intercritical Temperature Ranges
Endüstriyel Uygulamalar İçin Yeni Bir PIC Mikrodenetleyici Tabanlı Elektromanyetik Karıştırıcı
A New Type of PIC Microcontroller Based Electromagnetic Stirrer for Industrial Use
İndüksiyon Bobin Silahında Mermi Gözlem ve Kontrolü
Monitoring and Control of the Projectile in an Induction Coil Gun
Üç Fazlı Karışımların Yerçekimsiz Ortamda ve Homojen Karışım Şartlarında Yatay Silindirik Borudaki Akışının Teorik İncelenmesi
Theoretical Examination of the Three Phase Mixture Flow in the Horizontal Cylindrical Pipe in Homogeneous Conditions without Gravity
Sıvılar için Isı İletim Katsayısı Ölçüm Cihazının Tasarımı İmali ve Test Edilmesi
Design Manufacture and Experimental Investigation of a Thermal Conductivity Measurement Apparatus for Liquids
Modern Dönel Kavşakların Kapasite ve Güvenlik Yönünden İncelenmesi
Capacity and Safety Research of Modern Roundabouts
Şebekeden Beslenen Üç Fazlı Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri
Effects of the Structure of Asynchronous Motor Winding on the Performance of 3 Phase Motor Fed by Public Supply
Çelik Kemer Köprülerin Rasgele Titreşim Analizinde Filtre Edilmiş Beyaz Gürültü Modelinin Tahkiki
Verification of the Filtered White Noise Model in the Random Vibration Analysis of Steel Arch Bridges

2008 Sayı 1

Yüksek Fırın ve Çelikhane Cürufu Katkılı Çimentolarla Üretilen Harçların Sülfat Dayanımı
Sulfate Resistance of Mortars Produced With Granulated Blast Furnace and Steel Slag Additive Cements
Çerçeveli ve Perdeli-Çerçeveli Betonarme Binaların Ötelenmesi: Analitik Çözümler
Sway of Frame and Shear Wall- Frame Buildings: Analytical Solutions
Güneş Enerjili Etken Sistemlerin Yapılarda Tasarım Ölçütü Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım
An Approach to Evaluate Solar Active Systems as a Design Criterion
Yüzeyi Ferromangan Toz Alaşımıyla Kaplı Dökümlerin Aşınma Karakteristiğinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi
Fuzzy Logic Model of Wear Characteristic of Surface Alloyed With Ferromanganese Powder
3 kW Otonom Bir Rüzgar Türbini Kurulumu ve Enerji Eldesi
Construction and Energy Generation of 3 kW Autonomous Wind Turbine
Mobil Elektronik İmza Altyapısı ve Türkiye
Mobile Electronic Signature Infrastructure and Turkey
Kablosuz Ağlarda Sezgisel Bir Yönlendirme Protokolü ve Tıkanıklık Denetimi
A Heuristic Routing Protocol and Congestion Control at Wireless Networks
Tabakalı Kompozit Levhalarda Hasar İlerleme Modellemesi
Progressive Damage Modeling for Laminated Composite Plates
PROMETHEE Sıralama Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi
Supplier Selection Using PROMETHEE Sequencing Method
Taş Dokusunun Yüzey Pürüzlülüğü ve Taşlama Kuvvetlerine Etkilerinin İncelenmesi
An Investigation into the Influences of Grinding Wheel Structure on Surface Roughness and Grinding Forces
İşleme Merkezi Seçimine Yönelik Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi
A Decision Support System for Selection of Machining Centers
Karayolu Araç Tipi ve Kaza Şekli ile Kaza Sonuçları Arasındaki İlişkilerin Analizi
Analysis of the Relationship between Results of Accidents with Highways Vehicle Type and Kinds of the Accidents.
Ankara Atatürk Bulvarı Üzerinde Yer Alan Kentsel Donatı Elemanlarının Sınıflandırılması Değerlendirilmesi ve Kent Kimliği İlişkisi
An Evaluation and Classification of Urban Furniture on Ankara Atatürk Boulevard and Relation with Urban Identity
Hazar Gölü Su Kalitesinin Fiziksel ve İnorganik¬-Kimyasal Parametreler Açısından İncelenmesi
Investigation of Lake Hazar Water Quality According to Physical and Inorganic Chemical Parameters
Montaj Hattı Dengeleme Problemine Bulanık Bir Yaklaşım
A Fuzzy Approach to Assembly Line Balancing Problem
Kaynaklı Birleştirmeli Konstrüksiyonların Çarpılma Eğilimlerinin Belirlenmesi İçin Deneysel Bir Yaklaşım
An Experimental Approach For Determining The Distortion Tendency In Welded Structures
Sert ve Yumuşak Anahtarlamalı Tam Köprü Çeviricilerde Kayıp Analizi
Analysis of Switching Losses of Hard and Soft Switching in Full Bridge Converter
Inconel 718 Süper Alaşımların İşlenmesinde Talaş Kırılma Problemleri ve Talaş Kırıcı Tasarımı
Chip Breaking Problems in Machining of Inconel 718 Super Alloy and Chip Breaker Design
Casus Yazılımlar: Bulaşma Yöntemleri ve Önlemler
Spyware: Infection Methods and Preventive Measures
Değişik Gaz Soğutucu Çıkış Sıcaklıkları ve Basınçları için Bir CO2 Soğutkanlı Mobil Klimanın Performansının İncelenmesi
The Performance Analysis of CO2 Mobile Air Conditioning System with Various Gas Cooler Pressure and Outlet Temperature of CO2 from the Gas Cooler
Trafik Kazalarına Sebep Olan Yüksek Hız Kusurlarının Denetimi ve Aktif Güvenlik Sistemler ile Kontrolü
Checking of the High Speed Faults Caused to Traffic Accident and Controling by Active Safety Systems
Biyodizel ile Çalışan Bir Dizel Motorda Yakıt Püskürtme Avansının Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi
The Effects of Advance Fuel Injection on Engine Performance and Exhaust Emissions of a Diesel Engine Fuelled with Biodiesel
Turbo Şarjlı Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Biyodizel Kullanılmasının Motor Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi
Effect of Biodiesel Usage to Engine Performance and Exhaust Emissions of a Turbocharged Diesel Engine
Isı Pompası Destekli Bir Kurutucuda Fındık Kurutulması
Hazelnut Drying in a Dryer Assisted Heat Pump
Mantolama Yönteminin Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kolonlarda Uygulanılabilirliği
The Applicability of the Jacketing Method in Reinforced Concrete Columns of Rectangular Geometry
V Bükme Kalıplarında Bakır Sac Malzemelerin Geri Esneme Miktarlarının Tespiti
Determination of Spring Back of Copper Sheet Metal in V Bending Dies
İşgören Performansının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi ve Uygulaması
A Decision Support System to Evaluate Employee Performance and its Application
Enjeksiyonla Kalıplamada İşleme Parametrelerinin Katılaşmış Katman Oluşumuna Etkisi
The Effect of the Processing Parameters on Frozen Layer Formation in Injection Molding

Dergi Arşivi http://www.mmf.gazi.edu.tr/journal/arsiv1.html

gazi-universitesi-muhendislik-mimarlik-fakultesi-dergisi-dw-link

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/03/06 Etiketler: , , , , , , , , ,2 Yorum “Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

 1. Hayrettin DemirHayrettin Demir

  Jurnal linklerini yenileyebilir misiniz..
  Nitekim 2 fakülte ayrılmış , linkleri de farklı…

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   Arşiv sayfaları kaldırılmış tüm dosyalar için alternatif link eklendi

   CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir