8051 ile lcd ekranlı sıcaklık denetimi lm35 adc0831

| Mayıs 26, 2023 Tarihinde güncellendi
8051 ile lcd ekranlı sıcaklık denetimi lm35 adc0831

8051 ile lm 35 ısıs sensörü ve adc 0831 çevirici kullanımı için örnek detaylı bir proje. Hazırlayan :Özer Deniz Hazırlayan emeği geçen kişilere teşekkürler. Amaç: LM 35 sıcaklık sensörü ele alınan analog bilginin ADC 0831 ile dijitale dönüştürülmesi, bu bilginin sıcaklık olarak ifadesi ve LCD de gösterilmesi.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Özet: Programımızda; ADC’den gelen 8 bitlik sıcaklık bilgileri devamlı olarak taranarak ASCII koduna çevrilmekte ve LCD’de gösterilmektedir. Ortamdaki herhangi bir sıcaklık denetimi LM35 sıcaklık sensörü çıkışındaki voltajı değiştirmekte ve bu da ADC çıkışındaki dijital bilgiyi değiştirmektedir.

Yöntem: ADC0831 seri çıkış veren bir Analog Dijital çevirici olduğundan 8 bitlik datayı alabilmek için 8 clock darbesi üretilip ADC’ye gönderildi. Her clock darbesinden sonra ADC’nin seri çıkışından alınan bilgi akümülatörün en düşük değerlikli bitine verilmiş ve akümülatör bir sola kaydırılmıştır.

Böylece 8 clock’luk bir döngü sonunda istenilen dijItal bilgi akümülatöre kaydedilmiş olur. Her 8 clock’luk döngüden sonra ADC kapatılıp açılmalı ve yeni bir 8 bitlik data almaya hazır olmalıdır. Bunun için de ADC’nin CS’ ucu döngünün
başında “low”, döngünün sonunda ise “high” yapılmıştır.

Alınan 8 bitlik data acc de saklanır. Bu alınan değerin her bir rakamı lcd de gösterilir bunun için acc 100 bölünür elde edilen bölüm 100 basamağı, kalan değer sonra 10 bölünür elde edilen değer 10 lar basamağı ,en son kalan değerde birler basamağıdır. Bu değerleri lcd de göstermek için yüzler basamağından başlayarak sıra ile lcd ye gönderilir. Bu gönderme esnasında herbir değerin ASCII değerini göndermek zorundayız.

Bunun için göndermeden önce her değer decimal 48 ile toplanarak gönderilir. 48 decimal değeri 0 a karşılık gelir örneğin 48 +5 = 53 gönderdiğimiz zaman lcd de 5 görürüz.

Devre şeması
8051-adc0831-lm35-uygulama-devresi

8051 Assembly yazılımı

;/*================================*/
;Uygulama Adı:Klima
;Yazan: Özer Deniz - 05057090 - [email protected]
;Dosya Adı:KLM3.ASM
;Tarih:30 Mart Pazar
;Hedef İşlemci:8051 Ailesi
;Açıklama: LM35 sıcaklık sensörü ele alınan analog bilginin ADC0831 ile 
;dijitale dönüştürülmesi, bu bilginin sıcaklık olarak ifadesi ve LCD de 
;gösterilmesi.
;Çıkış:P2 portu üzerinden LCD'ye yapılıştır.
;/*================================*/

ORG 0000H
SJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP EX0ISR
    
MAIN:

MOV IE,#81H
;---------------LCD 8-BİT----------
;LCD'NİN MİKROİŞLEMCİ BAĞLANTILARI

E		EQU	P3.7		; PIN 6 ENABLE
RW		EQU   P3.6		;
RS 		EQU	P3.5		;/REGİSTER SELECT
DATA	    EQU	P2	    ; DATA LİNES

;----------------------------------------------------------
;ADC'NİN MİKROİŞLEMCİ BAĞLANTILARI

CS		EQU P3.4
CLK   EQU P3.3
DO		EQU P3.1
;----------------------------------------------------------
;LED'LER KLİMANIN ÇALIŞMA DURMUNU GÖSTEREN LEDLER

LED_RED EQU P1.4
LED_BLUE EQU P3.0
SETB LED_RED
SETB LED_BLUE

;----------------------------------------------------------


GO:  
GO2: LCALL ADC_AL
   LCALL LCD_RESET
   LCALL LCD_YAZ2
   SJMP GO2
   
;---------------------LİMİTLERİ_AL--------------------------
;KULLANILANLAR=R0,R5,R2,P1

UPDOWNLIMIT: MOV R0,#50H
       MOV R5,#00H
       MOV P2,#00H

SCAN:
SATIR1:MOV P1,#11111110B 
    JNB P1.5, BIR
    JNB P1.6, IKI
    JNB P1.7, UC
    
   
SATIR2:MOV P1,#11111101B
    JNB P1.5, DORT
    JNB P1.6, BES
    JNB P1.7, ALTI
    
   
SATIR3:MOV P1,#11111011B 
    JNB P1.5, YEDI
    JNB P1.6, ARASEKIZ
    JNB P1.7, ARADOKUZ
    
   
SATIR4:MOV P1,#11110111B
    JNB P1.6,SIFIR
SJMP SCAN

ARADOKUZ:LJMP DOKUZ
ARASEKIZ:LJMP SEKIZ

SIFIR: 
	 MOV P2,#03FH;----0----
	 MOV R2,#0
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE
	 LJMP GIRISKONTROL
    

BIR: 
     MOV P2,#006H    
	 MOV R2,#1
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE
	 LJMP GIRISKONTROL
IKI: 
     MOV P2,#05BH
	 MOV R2,#2
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE
	 SJMP GIRISKONTROL
UC: 
     MOV P2,#04FH	 
	 MOV R2,#3
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE
	 SJMP GIRISKONTROL
DORT: 
     MOV P2,#066H	 
	 MOV R2,#4
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE
	 SJMP GIRISKONTROL

BES: 
     MOV P2,#06DH
	 MOV R2,#5
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE
	 SJMP GIRISKONTROL
ALTI: 
     MOV P2,#07DH	 
	 MOV R2,#6
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE
	 SJMP GIRISKONTROL
YEDI: 
     MOV P2,#007H	 
	 MOV R2,#7
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE
	 SJMP GIRISKONTROL

SEKIZ: 
     MOV P2,#07FH
	 MOV R2,#8
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE
	 SJMP GIRISKONTROL

DOKUZ: 
     MOV P2,#06FH
	 MOV R2,#9
	 INC R5
	 CALL YAZ
	 CALL BİRSANİYE

SJMP GIRISKONTROL

	 
GIRISKONTROL2:LJMP SCAN	 	 
GIRISKONTROL:
       CJNE R5,#04H,GIRISKONTROL2
       MOV R0,#50H
       RET 


		
;-------------ADC_AL------------------		
;KULLANILANLAR=R3,CS,DO,CLK,62H,54H,55H,56H

ADC_AL: MOV A,#00H
    MOV R3,#8
 		CLR CS
		NOP
		NOP
ADC_AL2:MOV C,DO
		MOV ACC.0,C
		RL A
		SETB CLK
		NOP
		NOP
		CLR CLK
		NOP
		NOP
		DJNZ R3,ADC_AL2
		SETB CS
		MOV 62H,A;ADC DEN ALINAN SICAKLIK DEĞERİNİ TUTUYOR
		MOV B,#100
		DIV AB
		MOV 54H,A
		MOV A,B
		MOV B,#10
		DIV AB
		MOV 55H,A
		MOV 56H,B
		
		RET    
		
;--------KARSİLASTİR---------------
;KULLANILANLAR=60H,61H,62H,LED_RED,LED_BLUE

KARSİLASTİR:CLR C
      MOV A,62H
      SUBB A,60H 
      JC HAVASOGUK
      MOV A,61H
      SUBB A,62H
      JC HAVASİCAK
      JNC SICAKLIKNORMAL
      RET

HAVASOGUK:CLR LED_BLUE
     SETB LED_RED
     RET

HAVASİCAK:CLR LED_RED
     SETB LED_BLUE
     RET      

SICAKLIKNORMAL: SETB LED_RED
         SETB LED_BLUE
         RET


;----------LCD_YAZ--------------	
;KULLANILANLAR=50H,51H,52H,53H,54H,55H,56H

LCD_YAZ1: 
   
LCALL BİRİNCİSATİR
   
   MOV A,#'M'  
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,#'I'
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,#'N'
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,#'='
   LCALL DATAGONDER
   
   MOV A,50H
   ADD A,#48
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,51H
   ADD A,#48
   LCALL DATAGONDER 
   
   
   MOV A,#' '
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,#'M'
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,#'A'
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,#'X'
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,#'='
   LCALL DATAGONDER
    
   MOV A,52H
   ADD A,#48
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,53H
   ADD A,#48
   LCALL DATAGONDER     
   
LCD_YAZ2:
     LCALL İKİNCİSATİR  
      
   MOV A,#'S'
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,#'I'
	 LCALL DATAGONDER
	 MOV A,#'C'
	 LCALL DATAGONDER
	 MOV A,#'A'
	 LCALL DATAGONDER
	 MOV A,#'K'
	 LCALL DATAGONDER
	 MOV A,#'L'
	 LCALL DATAGONDER
	 MOV A,#'I'
	 LCALL DATAGONDER
	 MOV A,#'K'
	 LCALL DATAGONDER
	 MOV A,#'='
	 LCALL DATAGONDER 
   
   MOV A,54H
   ADD A,#48
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,55H
   ADD A,#48
   LCALL DATAGONDER
   MOV A,56H
   ADD A,#48
   LCALL DATAGONDER 
   RET
;------------YAZ-----------------------
;KULLANILANLAR=50H,51H,52H,53H,60H,61H

YAZ: MOV A,R2
	 MOV @R0,A
	 INC R0
	 CJNE R0,#54H,YAZ1
   
   MOV A,50H
   MOV B,#10
   MUL AB
   ADD A,51H
   MOV 60H,A
  
   
   MOV A,52H
   MOV B,#10
   MUL AB
   ADD A,53H
   MOV 61H,A
    
YAZ1: RET	

;-----------BİRSANİYE----------------
;KULLANILANLAR=R3,T0    

BİRSANİYE:MOV TMOD,#01H
     MOV R3,#100
LOOP:MOV TH0,#(-10000)
	 MOV TL0,#(-10000)
	 SETB TR0
   JNB TF0,$
	 CLR TF0
	 CLR TR0
	 DJNZ R3,LOOP
   RET

;-----------LCD FONKİSYONLARI-----------  
;KULLANILANLAR=DATA(P2),RS,RW,E,R6,R4

LCD_RESET:

     MOV  DATA,#38H
		 CLR  RS
		 LCALL CLOCK
		 LCALL DELAY
		 MOV  DATA,#38H  

		 CLR  RS
		 LCALL CLOCK
		 LCALL DELAY
		 MOV  DATA,#38H
		 CLR  RS
		 LCALL CLOCK
		 LCALL DELAY
		 MOV  DATA,#3CH 	;LCD FONKSİYONU SEÇME  		

		 CLR  RS
		 LCALL CLOCK
		 LCALL DELAY
		 MOV DATA,#0CH
 
		 CLR RS
		 LCALL CLOCK
		 LCALL DELAY

		 MOV  DATA,#06H   
		 CLR  RS
		 LCALL DELAY
		 LCALL CLOCK
	   RET

LCD_RESET2:MOV  DATA,#01H
		 CLR  RS
		 LCALL CLOCK
		 LCALL DELAY
		 RET
		 
DATAGONDER:MOV DATA,A
      SETB RS
      LCALL CLOCK
      LCALL DELAY
      RET
         
BİRİNCİSATİR:MOV DATA,#128
       CLR RS
       LCALL CLOCK
       RET

İKİNCİSATİR:MOV DATA,#192
      CLR RS
      LCALL CLOCK
      RET

CLOCK:	CLR  RW
    CLR  E
    LCALL CLOCK2
    SETB E
    LCALL CLOCK2
    CLR  E
    LCALL CLOCK2
    RET      
          
CLOCK2: MOV R6,#10
DON:	NOP
    NOP 
    NOP
    NOP
    NOP
    DJNZ R6,DON
    RET
    
DELAY:	MOV R4,#5
		MOV TMOD,#01H
DONG2:	MOV TH0,#HIGH(-10000)
		MOV TL0,#LOW(-10000)	
		SETB TR0
		JNB TF0,$
		CLR TF0
		CLR TR0
		DJNZ R4,DONG2
		RET
		
EX0ISR: 
    ACALL LCD_RESET2
    LCALL UPDOWNLIMIT
    LCALL ADC_AL
    LCALL KARSİLASTİR
    LCALL LCD_RESET
    LCALL LCD_YAZ1
    RETI	
;--------------------------
8051-ile-lcd-ekranli-sicaklik-denetimi-lm35-adc0831

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2009/05/13 Etiketler: , , , ,4 Yorum “8051 ile lcd ekranlı sıcaklık denetimi lm35 adc0831

 1. aliali

  Herşey için çok teşekkürler ama bu asm dosyasında aseemy ettiğinde 50 tane hata çıkıyor nasıl yaparız onu 🙁 bi yardım etsen

  CEVAPLA
 2. apoapo

  ali dediğin doğru bende gazideyim sen benden önce ordaydın galiba bitti mi okul elektronik nasıldı:) siteye tşk

  CEVAPLA
 3. SemihSemih

  Alıntı – ali :
  Herşey için çok teşekkürler ama bu asm dosyasında aseemy ettiğinde 50 tane hata çıkıyor nasıl yaparız onu bi yardım etsen

  Etiketleri değiştirince hata vermiyor.
  DATA yerine VERI, İ’li yerlere de I yazdım ben, 0 hata,3 uyarı verdi.

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir