Jou Jye Switching PSU JJ-250PP ATX 250w DBL494 pasif ac input: 230vac 3amp 50hz dc output power 3.3v 20amp 5v 25amp 12v 13amp -12v 800ma 5v stantby 3000ma