PIC16F876 ile Türkçe Karakter Destekli Yazı Panosu

| Mayıs 21, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC16F876 ile Türkçe Karakter Destekli Yazı Panosu

Yazı panosu 96 Sütun 8×8 LED Dot Matrix kullanılmış sürücü entegreler ise 74HC595 kontrol entegresi pic 16f876 yazı hex dosyasından okunuyor kaynak .bas .asm isis simülasyon dosyaları vardır ayrıca kaynak kod üzerinde açıklamalarda bulunuyor farklı kayan yazı projelerine buradan ulaşabilirsiniz

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

yazi_panosu_led_dot_matrix8x8

Kaynak Pic basic Kod

'****************************************************************
'* Name  : KAYAN YAZI DEVRESI                   *
'* Author : [set under view...options]            *
'* Notice : Copyright (c) 2006 [set under view...options]   *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 16.07.2006                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  : REKLAM PANOSU UYGULAMASI                         *
'*     :                          *
'****************************************************************
ADCON1=7
;___________________________PROGRAMDA KULLANILAN DEĞİŞKEN TANIMLAMALARI________________
                                            ;
SUTUN    VAR BYTE[95]                                ;
VERI     VAR BYTE                                  ;
KARAKTER   VAR BYTE                                  ;
'SAYICI    VAR BYTE                                  ;
SIRA_NO   VAR BYTE                                  ;
SUTUN_SAYISI VAR BYTE                                  ;
SUTUN_SAYAC  VAR BYTE                                 ;
OFSET    VAR BYTE                                  ;
LINE     VAR BYTE                                  ;
J      var byte                                  ;
I      var byte
s1      var byte
s2      var byte
s3      var byte

                                  ;
DAT     VAR PORTA.0                                ;
CLK     VAR PORTA.1                                ;
RESET    VAR PORTA.2
A VAR BYTE                          ;
    '"*****************************************************************************************************************************"
;DATA @0,"ETE PICMAN KAYAN YAZI PROGRAMI DENEME YAZISIDIR. TOPLAM KAREKTER ADEDI 127 ADET OLABILIR. MATRIKS SAYISI ARTIRILABILMEKTEDIR",5

DATA @0," TÜRKÇE HARFLER EKLENDİ İİŞŞĞĞÜÜÇÇÖÖ",5
;______________________________________________________________________________________;

;______________TIMER INTERRUPT IÇİN OPTION VE INTCON REGISTERLERI KURULUYOR____________
                                            ;
'      OPTION_REG = $15 ;Option registeri kur                             ;
'      INTCON = $a0   ;TMR0 interrupt aktif                             ;
'      ON INTERRUPT GOTO TMR_INT                         ;
;______________________________________________________________________________________;

;_________________________PORT AYAR VE DEĞİŞKEN İLK DEĞER ATAMALARI____________________           
 TRISA=0       ;porta çıkış olarak ayarlanıyor
 TRISB=0       ;portb çıkış olarak ayarlanıyor
 PORTB=0       ;portb yi sıfırla
 PORTA=0       ;porta yı sıfırla
 J=0         ;j değişkenini sıfırla
 I=0         ;ı değişkenini sıfırla
 SUTUN_SAYISI=0    ; sutun sayısı değişkenini sıfırla    
 SUTUN_SAYAC=0    ;sutun sayac değişkenini sıfırla

MAIN:          ;program başlangıcı
  GOSUB SUTUN_TEMIZLE ;sutun değişkenlerini temizleme alt programına git
BASLA:          ;ana döngü etiketi       
  GOSUB TARA      ;sutun tarama alt programına git
  gosub VERI_GOSTER
  
 GOTO BASLA       ;tarama işleminin sürekliliği için başla etiketine git

;_______________________SUTUN TEMİZLEME ALT NPROGRAMI___________________________ 
SUTUN_TEMIZLE:
 FOR I = 0 TO 95    ;30 sutun için döngü
  SUTUN[I]=0      ;her döngüde i degisken degerine göre bir sutun temizlenir
 NEXT I         ; döngü başına git
 RETURN         ;sutun temizleme alt programından çık
;_______________________________________________________________________________

;_________________________SUTUN TARAMA ALT PROGRAMI_____________________________
TARA: 
 LOW CLK         ;data ucu 1
 HIGH DAT
 high CLK       
 LOW DAT        ;data 0
 FOR I = 0 TO 95    ;sutun taraması için döngü
 low clk
  low reset
  high reset
  PORTB=SUTUN[I]
  PAUSEUS 1000
  HIGH CLK  
  NEXT I         ;döngü başına git
  PORTB=0        ;PORTB yi sıfırla
  I=0          ;i degişkenini sıfırla
RETURN     

;_______________________________________________________________________________

;_______________________________TMR0 INTERRUPT ALT PROGRAMI_____________________
'DISABLE         ;bütün kesmeleri geçersiz yap
' TMR_INT:
' SAYICI=SAYICI+1    ;sayıcı değişkenini bir artır
' IF SAYICI <= 11 THEN INT_CIK ;sayıcı 30 mu? değilse ınt_cık etiketine git
' SAYICI=0       ; evet sayıcıyı sıfırla
' GOSUB VERI_GOSTER   ;veri göster alt programına git
' INT_CIK:       ; sayıcı 30 a eşit değilse program buraya yönlenir
' INTCON.2=0      ;
' RESUME        ;timer interrupt alt programından çık
'ENABLE
'return
;_______________________________________________________________________________
  
VERI_GOSTER:;___________________________________________________________________
 GOSUB KARAKTER_AL              ;TABLODAN KARAKTER AL                                     ;
 GOSUB SENTEZ                ;SENTEZ ALT PROGRAMINA GIT           ;
 IF ( SUTUN_SAYAC = SUTUN_SAYISI ) THEN   ;sutun sayac , sutun sayısı na eşitmi
   GOSUB KAYDIR              ; evet , kaydır alt programına git              ;
   SUTUN[0]=0               ;sutun0 ı sıfırla                         ;                                       ;
   SUTUN_SAYAC=0              ;sutun sayac değişkenini sıfırla                         ;
   LINE=0                                           ;
   J=J+1                                           ;
  ENDIF 
' pause 200                                           ;
 RETURN;______________________________________________________________________________________;   
 
KARAKTER_AL:;_______________J DEGİSKEN DEGERİNE GÖRE KARAKTER ALINIYOR________________________
  READ J,KARAKTER                            ;
 RETURN;______________________________________________________________________________________; 
 
SENTEZ:;_________________________________ALINAN KARAKTER BİLGİSİ KARŞILAŞTIRILIYOR____________
 IF KARAKTER=5 THEN SON_KARAKTER
 
 SELECT CASE KARAKTER
  CASE 65: SIRA_NO=4   ;A
  CASE 66: SIRA_NO=9   ;B
  CASE 67: SIRA_NO=14  ;C
  CASE 68: SIRA_NO=19  ;D
  CASE 69: SIRA_NO=24  ;E
  CASE 70: SIRA_NO=29  ;F
  CASE 71: SIRA_NO=34  ;G
  CASE 72: SIRA_NO=39  ;H
  CASE 73: SIRA_NO=42  ;I
  CASE 74: SIRA_NO=47  ;J
  CASE 75: SIRA_NO=52  ;K
  CASE 76: SIRA_NO=57  ;L
  CASE 77: SIRA_NO=62  ;M
  CASE 78: SIRA_NO=67  ;N
  CASE 79: SIRA_NO=72  ;O 
  CASE 80: SIRA_NO=77  ;P 
  CASE 81: SIRA_NO=82  ;Q 
  CASE 82: SIRA_NO=87  ;R 
  CASE 83: SIRA_NO=92  ;S 
  CASE 84: SIRA_NO=97  ;T 
  CASE 85: SIRA_NO=102  ;U 
  CASE 86: SIRA_NO=107  ;V 
  CASE 87: SIRA_NO=112  ;W 
  CASE 88: SIRA_NO=117  ;X 
  CASE 89: SIRA_NO=122  ;Y
  CASE 90: SIRA_NO=127  ;Z
  CASE 32: SIRA_NO=132 ;BOSLUK  
  CASE 48: SIRA_NO=137 ;0 
  CASE 49: SIRA_NO=140 ;1 
  CASE 50: SIRA_NO=145 ;2
  CASE 51: SIRA_NO=150 ;3
  CASE 52: SIRA_NO=155 ;4
  CASE 53: SIRA_NO=160 ;5
  CASE 54: SIRA_NO=165 ;6 
  CASE 55: SIRA_NO=170 ;7
  CASE 56: SIRA_NO=175 ;8 
  CASE 57: SIRA_NO=180 ;9
  CASE 46: SIRA_NO=185 ;.
  CASE 199:SIRA_NO=190 ;Ç
  case 208:sira_no=195 ;Ğ
  case 221:sira_no=198 ;İ
  case 214:sira_no=203 ;Ö
  case 220:sira_no=208 ;Ü
  case 222:sira_no=213 ;Ş

 end select  
 IF ((KARAKTER=49) OR (KARAKTER=73)) THEN 
  SUTUN_SAYISI=3
  ELSE 
  SUTUN_SAYISI=5
 ENDIF 
 if karakter=221 then
 SUTUN_SAYISI=3
 endif 
  
 SUTUN_SAYAC=SUTUN_SAYAC+1   
 GOSUB ORT_ISLM
RETURN
 SON_KARAKTER:
   VERI=0 : SUTUN_SAYISI=0 : LINE=0 : SUTUN_SAYAC=0 : KARAKTER=0 : SUTUN_SAYISI=0 : J=0
RETURN
   ;__________________________________SENTEZ ALT PROGRAM SONU_______________________ 
 
 ORT_ISLM:
 OFSET= SIRA_NO-LINE
 GOSUB TABLO
 GOSUB KAYDIR
 LINE=LINE+1
 
RETURN

KAYDIR:
  s1=95 
  s2=94  
     for s3= 0 to 94 
     sutun[s1] = sutun[s2]
     s1=s1-1 : s2=s2-1
     next 
   sutun [s1]=veri 
 RETURN

 TABLO:
  LOOKUP OFSET,[_
  $3F,$48,$48,$48,$3F,_   ;A  0-4
  $36,$49,$49,$49,$7F,_   ;B  4-9
  $22,$41,$41,$41,$3E,_   ;C  9-14
  $3E,$41,$41,$41,$7F,_   ;D  14-19
  $41,$49,$49,$49,$7F,_   ;E  19-24
  $40,$48,$48,$48,$7F,_   ;F  24-29
  $2E,$49,$49,$41,$3E,_   ;G  29-34
  $7F,$08,$08,$08,$7F,_   ;H  34-39
  $41,$7F,$41,_       ;I  39-42
  $40,$7E,$41,$01,$02,_   ;J  42-47
  $41,$22,$14,$08,$7F,_   ;K  47-52
  $01,$01,$01,$01,$7F,_   ;L  52-57
  $7F,$20,$10,$20,$7F,_   ;M  57-62
  $7F,$04,$08,$10,$7F,_   ;N  62-67
  $3E,$41,$41,$41,$3E,_   ;O  67-72
  $30,$48,$48,$48,$7F,_   ;P  72-77
  $3D,$42,$45,$41,$3E,_   ;Q  77-82
  $31,$4A,$4C,$48,$7F,_   ;R  82-87
  $26,$49,$49,$49,$32,_   ;S  87-92
  $40,$40,$7F,$40,$40,_   ;T  92-97
  $7E,$01,$01,$01,$7E,_   ;U  97-102
  $7C,$02,$01,$02,$7C,_   ;V  102-107
  $7E,$01,$0E,$01,$7E,_   ;W  107-112
  $63,$14,$08,$14,$63,_   ;X  112-117
  $70,$08,$07,$08,$70,_   ;Y  117-122
  $61,$51,$49,$45,$43,_   ;Z  122-127
  $00,$00,$00,$00,$00,_   ;bosluk  127-132
  $3E,$51,$49,$45,$3E,_   ;0  132-137
  $01,$7F,$21,_       ;1  137-140
  $31,$49,$45,$43,$21,_   ;2  140-145  
  $46,$69,$51,$41,$42,_   ;3  145-150
  $04,$7F,$24,$14,$0C,_   ;4  150-155
  $4E,$51,$51,$51,$72,_   ;5  155-160
  $06,$49,$49,$29,$1E,_   ;6  160-165
  $60,$50,$48,$47,$40,_   ;7  165-170
  $36,$49,$49,$49,$36,_   ;8  170-175
  $3C,$4A,$49,$49,$30,_   ;9  175-180
  $00,$00,$00,$00,$01,_   ;.  
  $24,$42,$43,$42,$3c,_   ;Ç  185-190
  $16,$65,$61,$61,$1e,_   ;Ğ  190-195
  $21,$7f,$21,_       ;İ  195-198
  $1e,$61,$21,$61,$1e,_   ;Ö  198-203
  $1e,$41,$01,$41,$1e,_   ;Ü  203-208
  $26,$49,$4b,$49,$32],VERI ;Ş  208-213

 RETURN
  
END
pic16f876-ile-turkce-karakter-destekli-yazi-panosu

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/09/29 Etiketler: , , , , , ,3 Yorum “PIC16F876 ile Türkçe Karakter Destekli Yazı Panosu

 1. muratmurat

  Ete hocadan Allah razı olsun onun dersleri sayyesinde picbasici çok daha kolayca öğrendim halada çalışıyorum ona sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
  bu arada Bayramınız kutlu olsun.

  CEVAPLA
 2. HakanHakan

  Sayın Ete hocam, büyük adamsınız vesselam. Sayenizde pbp öğrendik. Kitapla falan olacak iş değildi. Teşekkürler.

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir