Pic16f628 Pic Basic ile Saat Termometre Devreleri

| Mart 27, 2021 Tarihinde güncellendi
Pic16f628 Pic Basic ile Saat Termometre Devreleri

PIC-16F628 ile yapılmış 7 adet SAAT ve TERMOMETRE Devresi

Arkadaşlar, PIC16F628 ile gerçekleştirmiş olduğum muhtelif saat ve termometre devrelerini aşağıda açıklıyorum. Projelerin hepsinde kullanılan Isı sensörü DS18B20 dir.

Devre-1: Bu devrede saat sinyalini kesme yöntemi ile oluşturdum. Gösterge olarak LCD ekran kullandım. Isı sensörü olarak DS18B20 sensörü kullandım.

saat isis lcd termometre proje 1

'*********************************
'* Name  : KESMETMR0.BAS    
'* Author : [Erol Tahir Erdal]
'* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE]             
'*     : All Rights Reserved                
'* Date  : 23.04.2005 
'* Version : 1.0 
'* Notes  :  
'*     : (1) LCD                         
'*********************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=%11110000  'PortB tamamı giriş yapıldı.
TRISA=%00000111  'A portu tamamı çıkış yapıldı.
'----------------------------------------------------------------
@ DEVICE pic16F628           'işlemci 16F628                
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON       'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON       'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF     'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off      'MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628, XT_OSC
'@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak 
'-----------------------------------------------------------------
DEFINE LCD_DREG		PORTB	'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT		4		'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG		PORTB	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT		3		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG  PORTB  'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT  2    'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG	PORTB	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT	1		'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES	2		'LCD Kaç sıra yazabiliyor
'DEFINE OSC 4
'-----------------------------------------------------------------
ON INTERRUPT GoTo KESME  'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10000101  'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
INTCON=%10100000 'Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0
CMCON=7  '16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
'-----------------------------------------------------------------
Comm_Pin  VAR	Portb.0   ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy    VAR BIT     ' Busy Status-Bit
HAM     VAR	WORD    ' Sensör HAM okuma değeri
ISI     VAR WORD    ' Hesaplanmış ISI değeri
Float    VAR WORD    ' Holds remainder for + temp C display
X      VAR WORD    
SIGN_BITI  VAR HAM.Bit11  '  +/- sıcaklık İşaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI  CON 1      ' Negatif_Cold = 1
Deg     CON 223     ' ° işareti
SIGN    VAR BYTE    ' ISI değeri için +/- işaret
TEMP    VAR BYTE     ' Div32 bit hesap için geçici değişken
SAYAC    VAR  BYTE
SN     VAR  BYTE
DAK     VAR  BYTE
SAAT    VAR  BYTE
GUN     VAR  BYTE
symbol SEC=PORTA.0
SYMBOL YUKARI=PORTA.2
SYMBOL ASAGI =PORTA.1
'------------------------------------------
CLEAR 'tüm değişkenler sıfırlandı
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1

'-----------------------------------------

BASLA:
   GOSUB EKRAN0    'SAATİ EKRANA YAZ
   if SEC=0 THEN AYAR 'MODE TUŞUNA BASILMIŞ İSE AYAR'A GİT
   gosub SENSOROKU   'SONSÖR OKU VE SICAKLIĞI EKRANA YAZ
   GOTO BASLA
   
EKRAN0:
    LCDOUT $FE,$84,DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK:RETURN
    
AYAR: 
    WHILE SEC=0 
    WEND
HOUR: GOSUB EKRAN0
    LCDOUT $FE,$84
    lcdout $FE,$0E 'ÇİZGİLİ KURSÖR AÇIK
    IF SEC=0 THEN MINBIR
    IF YUKARI=0 THEN
     SAAT=SAAT+1
     IF SAAT=24 THEN SAAT=0    
    ENDIF  
    IF ASAGI=0 THEN
      SAAT=SAAT-1
      IF SAAT=255 THEN SAAT=23
    ENDIF  
    GOSUB GECIKME
    GOTO HOUR
    
MINBIR: WHILE SEC=0
    WEND
    
MINUTE: GOSUB EKRAN0
    LCDOUT $FE,$87
    IF SEC=0 THEN SECBIR
    IF YUKARI=0 THEN
      DAK=DAK+1
      IF DAK=60 THEN DAK=0
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
      DAK=DAK-1
      IF DAK=255 THEN DAK=59       
    ENDIF
    GOSUB GECIKME
    GOTO MINUTE
    
SECBIR: WHILE SEC=0
    WEND
SECOND: 
    GOSUB EKRAN0
    LCDOUT $FE,$8A
    IF SEC=0 THEN ARA
    IF YUKARI=0 THEN
      SN=SN+1
      IF SN=60 THEN SN=0
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
      SN=SN-1
      IF SN=255 THEN SN=0
    ENDIF
    GOSUB GECIKME
    GOTO SECOND

GECIKME:
    FOR X=0 TO 1800
    PAUSEUS 100
    NEXT
    RETURN

ARA:  LCDOUT $FE,$0C
    WHILE SEC=0 
    wend
'    gosub GECIKME
    goto BASLA
        
    
'-------ISI SENSÖR OKUMA BÖLÜMÜ ----------
SENSOROKU: 
      'ham=$FE6F:Gosub hesapla:RETURN bu satır normal devrede silinecek
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
      OWIN  Comm_Pin, 4, [Busy]  ' Busy değerini oku
      IF   Busy = 0 THEN Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
      OWIN  Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
      GOSUB  Hesapla
      RETURN
  
Hesapla:         ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
  Sign = "+"
  IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
    Sign  = "-" 
    temp=($ffff-ham+1)*625
    ISI = DIV32 10 
    GOTO GEC  
  endif
  TEMP = 625 * (HAM+1)    ' 
  ISI = DIV32 10     ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC:
  FLOAT = (ISI //1000)/100
  ISI=ISI/1000
  LCDOUT $FE,$C4,Sign,DEC ISI,".",DEC1 (Float)," ",Deg,"C " '2. satırda ısı
  RETURN

DISABLE
KESME:
   SAYAC=SAYAC+1 'kesme sayacı 1 sn= 61(sayac) x 256 (Tmr0) x 64 (bölme)
   IF SAYAC=61 then '61 adet kesme olunca 1 sn. süre geçiyor.(999424 us)
     SAYAC=0    'sayaç sıfırlanıyor
     SN=SN+1
     toggle portb.0    'saniye değeri bir artırılıyor
      IF SN=60 THEN 'saniye 60 olmuş ise 1 dakika süre geçti ohalde
       SN=0    ' saniye sıfırlanıyor
        DAK=DAK+1  ' dakika değeri bir artırılıyor
         IF DAK=60 then  'dakika 60 olmuş ise 1 saat süre geçti
           DAK=0     ' dakika sıfırlanıyor
           SAAT=SAAT+1  ' saat değeri bir artırılıyor
            IF SAAT=24 THEN 'saat 24 olmuş ise 1 gün geçti
              SAAT=0    'saat sıfırlanıyor
'              GUN=GUN+1   'gün değeri bir artırılıyor
'               IF GUN=365 THEN GUN=0 'gün 365 olmuş ise
            endif          'gün sıfırlanıyor 1 yıl geçti
         ENDIF 
      ENDIF
      lcdout $fe,$89,":",DEC2 SN
     ENDIF
CIK:   INTCON.2=0    'TMR0 Kesme bayrağı sıfırlanıyor
     RESUME
     ENABLE
     
END

Devre-2: Bu devrede saat ve dakika göstergesi olarak 7 segment display kullandım. Saat sinyalini yine kesme yöntemi ile oluşturdum.

picbasic Saat Termometre display

'*****************************
'* Name  : KESMETMR0.BAS 
'* Author : [Erol Tahir Erdal]                
'* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE] 
'*     : All Rights Reserved                
'* Date  : 23.04.2005                    
'* Version : 1.0     
'* Notes  :       
'*     :  LED (2)                        
'*****************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=0  'PortB tamamı giriş yapıldı.
TRISA=%00000111 'A portu tamamı çıkış yapıldı.
'-----------------------------------------------------------------
@ DEVICE pic16F628           'işlemci 16F628                
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON       'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON       'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF     'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off      'MCLR pini kullanılıyor.
'@ DEVICE pic16F628, XT_OSC
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak 
'---------------------------------------------------------------
'DEFINE OSC 4
'----------------------------------------------------------------
ON INTERRUPT GoTo KESME  'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%00000101  'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
INTCON=%10100000 'Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0
CMCON=7  '16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
'----------------------------------------------------------------
Comm_Pin  VAR	PortA.4   ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy    VAR BIT     ' Busy Status-Bit
HAM     VAR	WORD    ' Sensör HAM okuma değeri
ISI     VAR WORD    ' Hesaplanmış ISI değeri
Float    VAR WORD    ' Holds remainder for + temp C display
X      VAR WORD 
Y      VAR BYTE 
SAYI    VAR BYTE  
SIGN_BITI  VAR HAM.Bit11  '  +/- sıcaklık İşaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI  CON 1      ' Negatif_Cold = 1
Deg     CON 223     ' ° işareti
SIGN    VAR BYTE    ' ISI değeri için +/- işaret
TEMP    VAR BYTE     ' Div32 bit hesap için geçici değişken
SAYAC    VAR  BYTE
SN     VAR  BYTE
DAK     VAR  BYTE
SAAT    VAR  BYTE
GUN     VAR  BYTE
symbol SEC=PORTA.0
SYMBOL YUKARI=PORTA.2
SYMBOL ASAGI =PORTA.1
'------------------------------
CLEAR 'tüm değişkenler sıfırlandı
PAUSE 200
 SAAT=13:DAK=24 : PORTB=255
'------------------------------
 HIGH PORTA.3
BASLA: 
    IF Y>6 THEN
      IF Y>=11 THEN Y=1
      GOSUB EKRAN1
      GOTO ATLA
    ENDIF    
    GOSUB EKRAN0
    
ATLA: if SEC=0 THEN AYAR 'MODE TUŞUNA BASILMIŞ İSE AYAR'A GİT
    gosub SENSOROKU   'SONSÖR OKU VE SICAKLIĞI EKRANA YAZ
    GOTO BASLA

EKRAN0:
    if sayac=30 then low porta.3
    X= SAAT DIG 1:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.2:PAUSEUS 2:LOW PORTB.2
    
    X= SAAT DIG 0:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.3:PAUSEUS 2:LOW PORTB.3 

    X= SN DIG 1:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.4:PAUSEUS 2:LOW PORTB.4
    
    X= SN DIG 0:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.5:PAUSEUS 2:LOW PORTB.5
    
'    X= sn DIG 1:GOSUB AL
'    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
'    HIGH PORTB.6:PAUSEUS 2:LOW PORTB.6
    
'    X= SN DIG 0:GOSUB AL
'    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
'    HIGH PORTB.7:PAUSEUS 2:LOW PORTB.7
    RETURN
    
AL:  LOOKUP X,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57],SAYI :RETURN
EKRAN1:
    LOW PORTA.3 :SAYI=0
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.2:PAUSEUS 2:LOW PORTB.2
    IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN SAYI=64
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.3:PAUSEUS 2:LOW PORTB.3
    
    x=(ISI DIG 1):GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.4:PAUSEUS 2:LOW PORTB.4
    x=(ISI DIG 0):GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.5:PAUSEUS 2:LOW PORTB.5
    X=10:GOSUB AL 
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.6:PAUSEUS 2:LOW PORTB.6 
    X=11:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.7:PAUSEUS 2:LOW PORTB.7
    RETURN
AYAR:  
    WHILE SEC=0 
    WEND
HOUR: GOSUB EKRAN0
    LOW PORTA.3
    IF SEC=0 THEN MINBIR
    IF YUKARI=0 THEN
     SAAT=SAAT+1
     IF SAAT=24 THEN SAAT=0    
    ENDIF  
    IF ASAGI=0 THEN
      SAAT=SAAT-1
      IF SAAT=255 THEN SAAT=23
    ENDIF  
    GOSUB GECIKME
    GOTO HOUR
    
MINBIR: WHILE SEC=0
    WEND
    
MINUTE: GOSUB eKRAN0
    LOW PORTA.3
    IF SEC=0 THEN ara
    IF YUKARI=0 THEN
      DAK=DAK+1
      IF DAK=60 THEN DAK=0
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
      DAK=DAK-1
      IF DAK=255 THEN DAK=59       
    ENDIF
    GOSUB GECIKME
    GOTO MINUTE
    
SECBIR: WHILE SEC=0
    WEND

GECIKME:
    FOR X=0 TO 1800
    PAUSEUS 100
    NEXT
    RETURN

ARA:  HIGH PORTA.3
    WHILE SEC=0 
    wend
    
    goto BASLA
        
    
'-------ISI SENSÖR OKUMA BÖLÜMÜ ----------
SENSOROKU: 
      ham=$ff5e:Gosub hesapla:return 'NORMAL ÇALIŞMADA BU SATIR SİLİNECEK
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
      OWIN  Comm_Pin, 4, [Busy]  ' Busy değerini oku
      IF   Busy = 0 THEN Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
      OWIN  Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
      GOSUB  Hesapla
      RETURN
  
Hesapla:         ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
  Sign = "+"
  IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
    Sign  = "-" 
    temp=($ffff-ham+1)*625
    ISI = DIV32 10 
    GOTO GEC  
  endif
  TEMP = 625 * (HAM+1)    ' 
  ISI = DIV32 10     ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
'  ISI = (HAM & $0FF0) >> 4 'ortadaki 8 biti maskele, ve sağa doğru 4 hane kaydır.
GEC:
  FLOAT = (ISI //1000)/100
  ISI=ISI/1000
'  Float = ((HAM.Lowbyte & $0F) * 625) ' Küsürat hesabı
'  LCDOUT $FE,$C4,Sign,DEC ISI,".",DEC1 (Float)," ",Deg,"C " '2. satırda ısı
  RETURN 
     
DISABLE
KESME: 
   SAYAC=SAYAC+1 'kesme sayacı 1 sn= 61(sayac) x 256 (Tmr0) x 64 (bölme)
    IF SAYAC=58 then '61 adet kesme olunca 1 sn. süre geçiyor.(999424 us)
     SAYAC=0    'sayaç sıfırlanıyor
     SN=SN+1 
     Y=Y+1    'saniye değeri bir artırılıyor
      if y<7 then high porta.3
      IF SN=60 THEN 'saniye 60 olmuş ise 1 dakika süre geçti ohalde
       SN=0    ' saniye sıfırlanıyor
        DAK=DAK+1  ' dakika değeri bir artırılıyor
         IF DAK=60 then  'dakika 60 olmuş ise 1 saat süre geçti
           DAK=0     ' dakika sıfırlanıyor
           SAAT=SAAT+1  ' saat değeri bir artırılıyor
            IF SAAT=24 THEN 'saat 24 olmuş ise 1 gün geçti
              SAAT=0    'saat sıfırlanıyor
'              GUN=GUN+1   'gün değeri bir artırılıyor
'               IF GUN=365 THEN GUN=0 'gün 365 olmuş ise
            endif          'gün sıfırlanıyor 1 yıl geçti
         ENDIF 
      ENDIF
'      lcdout $fe,$89,":",DEC2 SN
     ENDIF
CIK:   INTCON.2=0 'TMR0 Kesme bayrağı sıfırlanıyor
     RESUME
     ENABLE
     
END

Yayım tarihi: 2008/01/12 Etiketler: , , , , , , ,14 Yorum “Pic16f628 Pic Basic ile Saat Termometre Devreleri

 1. erol ayvaz

  Bu devreyi yapıp bu hale getiren kişinin ellerine emeğine sağlık. Bu devre ile ilgili soracağım tek konu lcd ekranda veya 7sekment de o anlık değerleri okuduk peki bu değerleri kaydedebilmek için bir hafıza kartına nasıl bağlayabilirim. bağlandıkdan sonra bu verileri 15 sn de bir karta taşımasını istesek bu programı nasıl değiştirmeliyiz ve nasıl bağlamalıyız devremize. Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin iyi çalışmalar.

  CEVAPLA
 2. yunus

  arkadasım projen çok güzel ama bana sadece ldc de gösteren lazım kodlarla birlike eger bulursan bana ulaşırmısın

  CEVAPLA
 3. Fazıl

  Hocam emeğiniz için teşekkürler.
  Program-7’yi uyguladım. Bir sorum olacak. Saniye düzgün ilerlemiyor. 6 nın hemen ardından 7 geliyor. 8 daha sonra geliyor. Ancak saat doğru, yani ertesi gün saniyesi saniyesine doğruydu.
  Çalışmalarınızda başarılar…

  CEVAPLA
 4. mehmet

  kardeşim çok saol ama ben isis ten bi açmayı denedim sadece program 3 çalışıyor diğerlerinde hata veriyor acaba nedendir

  CEVAPLA
 5. Soner

  İyi günler devre için teşekkür ederim bir sorum olacaktı pic in kodunu hangi programı kullandını yardımcı olursanız sevinirim
  Şimdiden teşekkür ederim

  CEVAPLA
 6. ahmet

  devreyi isiste kurdum çalıştırdım. fakat son 2 displayde dakika yerine saniye değeri görüntüleniyor. ayrıca sıcaklık değeri sabit 10 derece gösteriyor

  CEVAPLA
 7. ahmet

  devre 2 yi kurdum. çalıştırdım. fakat dakika yerine saniye değeri son 2 displayde görüntüleniyor. ayrıca sıcaklık değerini değiştirmeme rağmen displayde sabit -10 değeri görüntüleniyor. lütfen yardım edin…

  CEVAPLA
 8. Ekrem

  Bu devrede ortak katot display kullanılmış ,elimde yeteri kadar ortak anot display var ,bunları bu devreye nasıl bağlarım ,pic16f628 in kaçıncı pinine bağlamam gerekli ,

  CEVAPLA
 9. Ekrem

  2. Devrede 16f628 15-1-2-3-4-5-6 pinler displayde a-b-c-d-e-f-g olarak bağladım çalışmadı

  CEVAPLA
 10. levent

  merhaba
  aynı görüntü için oled ekran kullanılabilir mi?
  aşağıdaki linkdeki cihaz için devre varmıdır? damla entegre var.

  tr.aliexpress.com/item/4000218878524.html?spm=a2g0o.cart.0.0.f28a3c00oUehfq&mp=1

  CEVAPLA
 11. ONUR BAHAR

  DEVRE 3 İÇİN DEVRE ELEMAN DEĞER VE LİSTESİNİ RİCA EDERİM

  CEVAPLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir