Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F877 bilgisayar kontrollü ev otomasyonu vbasic

Temel ev otomasyonu projesi örnek olabilecek tüm kaynakları ile INFINITY tarafında picproje forumlarında paylaşılmış yazılım ccs-c ile hazırlanmış kaynak .c .h ccsc kodları isis simülasyon dosyası ve visual basic arayüz kontrol programının .vbp, .frm, .vbw kodları bulunuyor pic ve bilgisayar ile haberleşme max232 kullanılarak seri port üzerinden sağlanmış.

Program ile pic çıkışlarında ki ledler kumanda eliyor led durumları görülebiliyor çıkışlar güçlendirilerek farklı elemanlar (röle,triyak,tristör vb.) kontrol edilebilir lcd üzerinde çalışma bilgileri görüntüleniyor.

Hazırlayanlar: Yaşar BİNGÖL İsa SARI

EV OTOMASYON DEVRESİ
pic16f877-ev-otomasyonu-projesi-vb

VISUAL BASIC KODLARI

VERSION 5.00
Object = "{648A5603-2C6E-101B-82B6-000000000014}#1.1#0"; "MSCOMM32.OCX"
Begin VB.Form Form1 
  Caption     =  "© Yaşar Bingöl - İsa Sarı"
  ClientHeight  =  3240
  ClientLeft   =  60
  ClientTop    =  450
  ClientWidth   =  7155
  DrawStyle    =  5 'Transparent
  LinkTopic    =  "Form1"
  ScaleHeight   =  3240
  ScaleWidth   =  7155
  StartUpPosition =  3 'Windows Default
  Begin VB.CommandButton Command10 
   BackColor    =  &H000000FF&
   Caption     =  "PORT Aç/Kapa"
   BeginProperty Font 
     Name      =  "Comic Sans MS"
     Size      =  12
     Charset     =  162
     Weight     =  400
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  855
   Left      =  5760
   Style      =  1 'Graphical
   TabIndex    =  11
   Top       =  2040
   Width      =  1215
  End
  Begin VB.CommandButton Command7 
   BackColor    =  &H000000FF&
   Caption     =  "Led 7 Aç"
   Enabled     =  0  'False
   BeginProperty Font 
     Name      =  "MS Sans Serif"
     Size      =  8.25
     Charset     =  162
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  375
   Left      =  1440
   Style      =  1 'Graphical
   TabIndex    =  9
   Top       =  2160
   Width      =  1215
  End
  Begin VB.CommandButton Command8 
   BackColor    =  &H000000FF&
   Caption     =  "Led 8 Aç"
   Enabled     =  0  'False
   BeginProperty Font 
     Name      =  "MS Sans Serif"
     Size      =  8.25
     Charset     =  162
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  375
   Left      =  1440
   Style      =  1 'Graphical
   TabIndex    =  8
   Top       =  2640
   Width      =  1215
  End
  Begin VB.CommandButton Command6 
   BackColor    =  &H000000FF&
   Caption     =  "Led 6 Aç"
   Enabled     =  0  'False
   BeginProperty Font 
     Name      =  "MS Sans Serif"
     Size      =  8.25
     Charset     =  162
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  375
   Left      =  1440
   Style      =  1 'Graphical
   TabIndex    =  7
   Top       =  1680
   Width      =  1215
  End
  Begin VB.CommandButton Command4 
   BackColor    =  &H000000FF&
   Caption     =  "Led 4 Aç"
   Enabled     =  0  'False
   BeginProperty Font 
     Name      =  "MS Sans Serif"
     Size      =  8.25
     Charset     =  162
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  375
   Left      =  120
   Style      =  1 'Graphical
   TabIndex    =  6
   Top       =  2640
   Width      =  1215
  End
  Begin VB.CommandButton Command2 
   BackColor    =  &H000000FF&
   Caption     =  "Led 2 Aç"
   Enabled     =  0  'False
   BeginProperty Font 
     Name      =  "MS Sans Serif"
     Size      =  8.25
     Charset     =  162
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  375
   Left      =  120
   Style      =  1 'Graphical
   TabIndex    =  5
   Top       =  1680
   Width      =  1215
  End
  Begin VB.TextBox Text1 
   BeginProperty Font 
     Name      =  "Comic Sans MS"
     Size      =  14.25
     Charset     =  162
     Weight     =  400
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  615
   Left      =  3840
   Locked     =  -1 'True
   TabIndex    =  4
   Top       =  1080
   Width      =  2895
  End
  Begin VB.CommandButton Command5 
   BackColor    =  &H000000FF&
   Caption     =  "Led 5 Aç"
   Enabled     =  0  'False
   BeginProperty Font 
     Name      =  "MS Sans Serif"
     Size      =  8.25
     Charset     =  162
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  375
   Left      =  1440
   Style      =  1 'Graphical
   TabIndex    =  3
   Top       =  1200
   Width      =  1215
  End
  Begin VB.CommandButton Command3 
   BackColor    =  &H000000FF&
   Caption     =  "Led 3 Aç"
   Enabled     =  0  'False
   BeginProperty Font 
     Name      =  "MS Sans Serif"
     Size      =  8.25
     Charset     =  162
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  375
   Left      =  120
   Style      =  1 'Graphical
   TabIndex    =  2
   Top       =  2160
   Width      =  1215
  End
  Begin VB.CommandButton Command1 
   BackColor    =  &H000000FF&
   Caption     =  "Led 1 Aç"
   Enabled     =  0  'False
   BeginProperty Font 
     Name      =  "MS Sans Serif"
     Size      =  8.25
     Charset     =  162
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  375
   Left      =  120
   Style      =  1 'Graphical
   TabIndex    =  1
   Top       =  1200
   Width      =  1215
  End
  Begin MSCommLib.MSComm MSComm1 
   Left      =  240
   Top       =  0
   _ExtentX    =  1005
   _ExtentY    =  1005
   _Version    =  393216
   DTREnable    =  -1 'True
  End
  Begin VB.Label Label2 
   Caption     =  "Durum:"
   BeginProperty Font 
     Name      =  "Comic Sans MS"
     Size      =  9.75
     Charset     =  162
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  375
   Left      =  2880
   TabIndex    =  10
   Top       =  1200
   Width      =  735
  End
  Begin VB.Label Label1 
   Caption     =  "  Bilgisayar Kontrollü Ev Otomasyon Sistemi"
   BeginProperty Font 
     Name      =  "Haettenschweiler"
     Size      =  24
     Charset     =  162
     Weight     =  500
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   Height     =  495
   Left      =  720
   TabIndex    =  0
   Top       =  360
   Width      =  6855
  End
End
Attribute VB_Name = "Form1"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Dim b, c, d, e, f, g, h, i, j As Integer
Dim deger As Integer
Dim data As String
Dim a As Integer
Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = "1.led yandi"
If b = 0 Then
MSComm1.Output = "1"
Command1.Caption = "Led 1 Kapat"
Command1.BackColor = vbGreen
b = 1
Else
Command1.Caption = "Led 1 Aç"
Command1.BackColor = vbRed
Text1.Text = "1.led söndü"
MSComm1.Output = "2"
b = 0
End If

End Sub

Private Sub Command10_Click()
Command1.Enabled = True
Command2.Enabled = True
Command3.Enabled = True
Command4.Enabled = True
Command5.Enabled = True
Command6.Enabled = True
Command7.Enabled = True
Command8.Enabled = True
Text1.Text = "Port Açıldı"
If j = 0 Then
Command10.Caption = "Port Açık"
Command10.BackColor = vbGreen
MSComm1.PortOpen = True
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
MSComm1.Output = "A"
j = 1
Else
Command10.Caption = "Port Kapalı"
Command10.BackColor = vbRed
Text1.Text = "Port Kapandı"
MSComm1.Output = "B"
MSComm1.PortOpen = False
j = 0
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = "2.led yandi"
If c = 0 Then
Command2.Caption = "Led 2 Kapat"
Command2.BackColor = vbGreen
MSComm1.Output = "3"
c = 1
Else
Command2.Caption = "Led 2 Aç"
Command2.BackColor = vbRed
Text1.Text = "2.led söndü"
MSComm1.Output = "4"
c = 0
End If
End Sub

Private Sub Command3_Click()

Text1.Text = "3.led yandi"
If d = 0 Then
Command3.Caption = "Led 3 Kapat"
Command3.BackColor = vbGreen
MSComm1.Output = "5"
d = 1
Else
Command3.Caption = "Led 3 Aç"
Command3.BackColor = vbRed
Text1.Text = "3.led söndü"
MSComm1.Output = "6"
d = 0
End If

End Sub

Private Sub Command4_Click()
Text1.Text = "4.led yandi"
If e = 0 Then
Command4.Caption = "Led 4 Kapat"
Command4.BackColor = vbGreen
MSComm1.Output = "7"
e = 1
Else
Command4.Caption = "Led 4 Aç"
Command4.BackColor = vbRed
Text1.Text = "4.led söndü"
MSComm1.Output = "8"
e = 0
End If
End Sub
Private Sub Command5_Click()
Text1.Text = "5.led yandi"
If f = 0 Then
Command5.Caption = "Led 5 Kapat"
Command5.BackColor = vbGreen
MSComm1.Output = "j"
f = 1
Else
Command5.Caption = "Led 5 Aç"
Command5.BackColor = vbRed
Text1.Text = "5.led söndü"
MSComm1.Output = "k"
f = 0
End If
End Sub

Private Sub Command6_Click()
Text1.Text = "6.led yandi"
If g = 0 Then
Command6.Caption = "Led 6 Kapat"
Command6.BackColor = vbGreen
MSComm1.Output = "l"
g = 1
Else
Command6.Caption = "Led 6 Aç"
Command6.BackColor = vbRed
Text1.Text = "6.led söndü"
MSComm1.Output = "m"
g = 0
End If
End Sub

Private Sub Command7_Click()
Text1.Text = "7.led yandi"
If h = 0 Then
Command7.Caption = "Led 7 Kapat"
Command7.BackColor = vbGreen
MSComm1.Output = "n"
h = 1
Else
Command7.Caption = "Led 7 Aç"
Command7.BackColor = vbRed
Text1.Text = "7.led söndü"
MSComm1.Output = "o"
h = 0
End If
End Sub

Private Sub Command8_Click()
If i = 0 Then
Command8.Caption = "Led 8 Kapat"
Text1.Text = "8.led yandi"
Command8.BackColor = vbGreen
MSComm1.Output = "p"
i = 1
Else
Command8.Caption = "Led 8 Aç"
Command8.BackColor = vbRed
Text1.Text = "8.led söndü"
MSComm1.Output = "q"
i = 0
End If
End Sub

Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)

End Sub

Private Sub Label3_Click()

End Sub


CCS PROGRAMINDA YAZILMIŞ C KODLARI

#include "C:\Documents and Settings\ASUS\Desktop\16F877\1\PROJESON.h"
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_c6, rcv=PIN_c7, UART1)
#include <lcd.c>
#include <prog1.h>
#include <prog2.h>
#include <prog3.h>


int a,b,c,d;
void main()
{
asd:
lcd_init();
basla:
delay_ms(200);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"  <<MENU>>  ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"<<geri  ");
lcd_gotoxy(10,2);
printf(lcd_putc,"ileri>>");

for(;;)
{
a=input(pin_A0);   //Butonlar Tanımlandı-Sağ
b=input(pin_A1);   //Sol
c=input(pin_A2);   //Ac
d=input(pin_A3);   //Kapa
//Seri portta veri varmi kontrol ediliyor
  if(kbhit())
   {
   g = getc();
   }
   if(g=='A')
   {
   lcd_init();
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"PC BAGLANTISI");
   Delay_ms(20);
   lcd_gotoxy(5,2);
   printf(lcd_putc,"HAZIR");
   for(;;)
   {
   a=input(pin_A0);   //Butonlar Tanımlandı-Sağ
   b=input(pin_A1);   //Sol
   c=input(pin_A2);   //Ac
   d=input(pin_A3);   //Kapa

   if(kbhit())
   {
   g = getc();
   }
   if(g=='B')
   {
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"PC BAGLANTISI ");
   Delay_ms(20);
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"  KESILDI    ");
   delay_ms(2000);
   goto asd;
   }
   pccon();
   if(a==0||b==0||c==0||d==0)
   {
   break;
   }
   }
   }

  if (a==0)
  {
  m=m+1;
  if(m>8)
  {
  m=8;
  }
 menua();   
}
  if (b==0)
  {
  m=m-1;
   if(m<1)
     {
     m=1;
     }
   menub();  
  }
if(k==1)
 {
 if(c==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"< Led1 Acildi >");
   output_bit( PIN_B0, 1);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   m=0;
   goto basla;
 }
   if(d==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"<Led1 Kapatildi>");
   output_bit( PIN_B0, 0);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   goto basla;
   }
 }
if(k==2)
 {
 if(c==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"< Led2 Acildi >");
   output_bit( PIN_B1, 1);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   m=0;
   goto basla;

 }
   if(d==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"<Led2 Kapatildi>");
   output_bit( PIN_B1, 0);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   goto basla;
   }
 }
if(k==3)
 {
 if(c==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"< Led3 Acildi >");
   output_bit( PIN_B2, 1);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   m=0;
   goto basla;

 }
   if(d==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"<Led3 Kapatildi>");
   output_bit( PIN_B2, 0);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   goto basla;
   }
 }
if(k==4)
 {
 if(c==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"< Led4 Acildi >");
   output_bit( PIN_B3, 1);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   m=0;
   goto basla;
 }
   if(d==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"<Led4 Kapatildi>");
   output_bit( PIN_B3, 0);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   goto basla;
   }
}
if(k==5)
 {
 if(c==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"< Led5 Acildi >");
   output_bit( PIN_B4, 1);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   m=0;
   goto basla;
 }
   if(d==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"<Led5 Kapatildi>");
   output_bit( PIN_B4, 0);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   goto basla;
   }
 }
 if(k==6)
 {
 if(c==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"< Led6 Acildi >");
   output_bit( PIN_B5, 1);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   m=0;
   goto basla;
 }
   if(d==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"<Led6 Kapatildi>");
   output_bit( PIN_B5, 0);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   goto basla;
   }
 }
 if(k==7)
 {
 if(c==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"< Led7 Acildi >");
   output_bit( PIN_B6, 1);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   m=0;
   goto basla;
 }
   if(d==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"<Led7 Kapatildi>");
   output_bit( PIN_B6, 0);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   goto basla;
   }
 }
 if(k==8)
 {
 if(c==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"< Led8 Acildi >");
   output_bit( PIN_B7, 1);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   m=0;
   goto basla;
 }
   if(d==0)
 {
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"<Led8 Kapatildi>");
   output_bit( PIN_B7, 0);
   delay_ms(2000);
   k=0;
   goto basla;
   }
 }
  setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  setup_adc(ADC_OFF);
  setup_psp(PSP_DISABLED);
  setup_spi(FALSE);
  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
  setup_timer_1(T1_DISABLED);
  setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  }
}

Kaynak sayfa burada

tüm dosyalar için alternatif link PIC16F877 bilgisayar kontrollü ev otomasyonu vbasic

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-7355.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. Hüseyin 2009/08/19
 2. ahmad 2009/10/19
 3. burak 2009/11/18
 4. Kenan Yemenicioğlu 2011/01/05
 5. kemal 2011/12/17
 6. mesut 2013/03/16

Yorum

Soru: